Lord Shiva’s Ten Thousand Names

 

भगवान श्री शिव दश सहस्र नामावली ।

ॐ श्री गणेशाय नमः ।

 ” अ ” कारास्य शिव नामावलिः

01 ॐ श्री अकाराय नमः।

02 ॐ श्री अकम्पिताय नमः।

03 ॐ श्री अकायाय नमः।

04 ॐ श्री अकराय नम।

05 ॐ श्री अकृत्याय नमः।

06 ॐ श्री अकारादिक्षकारान्त वर्णणाय नमः।

07 ॐ श्री अकृताय नमः।

08 ॐ श्री अक्लेद्याय नमः।

09 ॐ श्री अक्रियाय नमः।

10 ॐश्री अकुण्ठाय नमः।

11 ॐ श्री अखण्ड सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः।

12 ॐ श्री अखिला पादमपाहरिणे नमः।

13 ॐ श्री अखिलदेवतात्मने नमः।

14 ॐ श्री अखण्ड भोगसम्पन्न लोक भावितात्मने नमः।

15 ॐ श्री अखिल लोकैक जननाय नमः।

16 ॐ श्री अखर्वसर्वमंगलाकला कदम्बमंजरी सरित् प्रवाह माधुरी विजृम्भणामध्रुवताय नमः।

17 ॐ श्री अखंडैकरसाय नमः।

18 ॐ श्री अखंडात्मने नमः।

19 ॐ श्री अखिलेश्वराय नमः ।

20 ॐ श्री अगणितगुणगणाय नमः।

21 ॐ श्री अग्निज्वालाय नमः।

22 ॐ श्री अग्नवराय नमः।

23 ॐ श्री अग्निदाय नमः।

24 ॐ श्री अगतये नमः ।

25 ॐ श्री अगस्त्याय नमः ।

26 ॐ श्री अग्रगण्याय नमः।

27 ॐ श्री अग्निनेत्राय नमः।

28 ॐ श्री अग्नये नमः ।

29 ॐ श्री अग्निष्टोमद्विजाय नमः।

30  ॐ श्री अगम्यागमनाय नमः ।

31 ॐ श्री अग्नियाय नमः।

32 ॐ श्री अग्नेवधाय नमः।

33 ॐ श्री अगण्याय नमः।

34 ॐ श्री अग्नजाय नमः।

35 ॐ श्री अगोचराय नमः।

36 ॐ श्री अग्निवर्णमयाय नमः।

37 ॐ श्री अग्निपुंजनिभेक्षणाय नमः।

38 ॐ श्री अग्नादित्य सहस्रभाय नमः।

39 ॐ श्री अग्निवर्ण विभूषणाय नमः।

40 ॐ श्री अगम्याय नमः।

41 ॐ श्री अगुणाय नमः।

42 ॐ श्री अग्न्याय नमः।

43 ॐ श्री अग्नदेशिकैश्वर्य वीर्यविजृम्भिणे नमः।

44 ॐ श्री अग्नभुजे नमः।

45 ॐ श्री अग्निगर्भाय नमः।

46 ॐ श्री अगम्यगमनाय नमः|

47 ॐ श्री अग्निमुखनेत्राय नमः।

48 ॐ श्री अग्निरूपाय नमः।

49 ॐ श्री अग्निष्टोमर्त्विजाय नमः।

50 ॐ श्री अघोरघोररूपाय नमः।

51 ॐ श्री अघस्मराय नमः।

52 ॐ श्री अघोराष्टकतत्वाय नमः।

53 ॐ श्री अघोराय नमः।

54 ॐ श्री अघोरात्मक ह्रदयाय नमः।

55 ॐ श्री अघोरात्मक दक्षिणवदनाय नमः।

56 ॐ श्री अघोरात्मक कंठाय नमः।

57 ॐ श्री अघोरेश्वराय नमः।

58 ॐ श्री अघोरात्मने नमः।

59 ॐ श्री अघघ्नाय नमः।

60 ॐ श्री अचलोपमाय नमः।

61 ॐ श्री अच्युताय नमः।

62 ॐ श्री अचलाचलाय नमः।

63 ॐ श्री अचलाय नमः।

64 ॐ श्री अचंचलाय नमः।

65 ॐ श्री अचिन्त्याय नमः।

66 ॐ श्री अचेतनाय नमः |

67 ॐ श्री अचिन्तनीयाय नमः |

68 ॐ श्री अचराय नमः।

69 ॐ श्री अचिन्त्यशक्तये नमः।

70 ॐ श्री अचिन्त्यदिव्यमहिमरंजिताय नमः।

71 ॐ श्री अच्युतानलसायकाय नमः।

72 ॐ श्री अचलावासिने नमः।

73 ॐ श्री अच्छदन्ताय नमः।

74 ॐ श्री अजिताय नमः।

75 ॐ श्री अजातशतत्रवे नमः|

76 ॐ श्री अजडाय नमः|

77 ॐ श्री अजराय नमः।

78 ॐ श्री अजितागमबाहवे नमः।

79 ॐ श्री अजात्मने नमः।

80 ॐ श्री अज्मकुटाय नमः।

81 ॐ श्री अजलाय नमः।

82 ॐ श्री अज्वालायनमः।

83 ॐ श्री अज्ञापकाय नमः।

84 ॐ श्री अज्ञानाय नमः।

85 ॐ श्री अज्ञानतिमिरध्वान्तभास्कराय नमः।

86 ॐ श्री अज्ञाननाशकाय नमः|

87 ॐ श्री अज्ञानापहाय नमः।

88 ॐ श्री अट्टहास भिन्नपद्मजांड कोशसंततये नमः।

89 ॐ श्री अणवे नमः|

90 ॐ श्री अणिमादि गुणेशाय नमः।

91 ॐ श्री अणोरणीयसे नमः।

92 ॐ श्री अणिमादि गुणाकराय नमः।

93 ॐ श्री अतन्द्रिताय नमः।

94 ॐ श्री अतिदीप्ताय नमः।

95 ॐ श्री अतिधूम्राय नमः।

96 ॐ श्री अतिवृध्दाय नमः।

97 ॐ श्री अतिथये नमः।

98 ॐ श्री अत्रे नमः।

99 ॐ श्री अतिघोराय नमः।

100 ॐ श्री अतिवेगाय नमः।

101 ॐ श्री अतीताय नमः।

102 ॐ श्री अतिगुणाय नमः।

103 ॐ श्री अतुल्याय नमः।

104 ॐ श्री अत्यन्ततेजसे नमः।

105 ॐ श्री अतिगाय नमः।

106 ॐ श्री अतिघातुकाय नमः।

107 ॐ श्री अतिमूर्तये नमः।

108 ॐ श्री अतिदूरस्थाय नमः।

109 ॐ श्री अतर्किताय नमः।

110 ॐ श्री अतर्क्याय नमः।

111 ॐ श्री अतीन्द्रियगम्याय नमः।

112 ॐ श्री अतर्क्य महिम्ने नमः।

113 ॐ श्री अतिघोर संसार महारोग भिषग्वराय नमः।

114 ॐ श्री अत्यदूरस्थाय नमः।

115 ॐ श्री अत्रिपुत्राय नमः।

116 ॐ श्री अत्युग्राय नमः।

117 ॐ अतर्क्य महिमाधाराय नमः।

118 ॐ श्री अति करूणास्पदाय नमः।

119 ॐ श्री अति स्वातन्त्र्य सर्वस्वाय नमः।

120 ॐ श्री अत्यन्त निरूत्तराय नमः।

121 ॐ श्री अतुल प्रभाय नमः।

122 ॐ श्री अति ह्रषटाय नमः।

123 ॐ श्री अदभुत विग्रहाय नमः।

124 ॐ श्री अद्वैतामृताय नमः।

125 ॐ श्री अदीनाय नमः।

126 ॐ श्री  अदम्भाय नमः।

127 ॐ श्री अदश्याय नमः।

128 ॐ श्री अदितये नमः।

129 ॐ श्री अद्रिराजालयाय नमः।

130 ॐ श्री अद्रिणाम्प्रभवे नमः।

131 ॐ श्री अदभुताय नमः।

132 ॐ श्री अद्वितीयाय नमः।

133 ॐ श्री अद्वैताय नमः।

134 ॐ श्री अद्रये नमः।

135 ॐ श्री अद्वयानन्दविज्ञान सुखदाय नमः।

136 ॐ श्री अदुष्टाय नमः।

137 ॐ श्री अदृप्ताय नमः।

138 ॐ श्री अदभुत विक्रमाय नमः।

139 ॐ श्री अद्रीन्द्रतनया महाभाग्याय नमः।

140 ॐ श्री अद्वयाय (अदभ्र विभ्रमतभुजंगमश्वसद्विनिर्गमक्रमस्फुरतकरामफालहव्यवाड् ज्वलते ) नमः।

141 ॐ श्री अदृश्याय नमः।

142 ॐ श्री अधर्षणाय नमः।

143 ॐ श्री अथर्वशीर्ष्णे नमः।

144 ॐ श्री अधिरोहाय नमः।

145 ॐ श्री अध्यात्मयोग निलयाय नमः।

146 ॐ श्री अधिष्ठानाय नमः।

147 ॐ श्री अधर्मशत्रवे नमः।

148 ॐ श्री अधर्मशत्रवे नमः।

149 ॐ श्री अधराय नमः।

150 ॐ श्रीअधोक्षजाय नमः।

151ॐ श्री अधृताय नमः।

152 ॐ श्री अध्वरराजाय नमः।

153 ॐ श्री अध्यात्मानुगताय नमः।

154 ॐ श्री अथर्वलिंगाय नमः।

155 ॐ श्री अधर्मशत्रुरूपाय नमः।

156 ॐ अथर्व ऋग्यजुःसामतुरंगाय नमः।

157 ॐ श्री अधीशाय नमः।

158 ॐ श्री अथर्वण वेदमंत्रजनकदक्षिणवदनाय नमः।

159 ॐ श्री अध्येत्रे नमः।

160 ॐ श्री अध्यापकाय नमः।

161 ॐ श्री अधोक्षजात्मने नमः।

162 ॐ श्री अध्यात्मप्रीतमानसाय नमः ।

163 ॐ श्री अध्वर भागफलप्रदाय नमः।

164 ॐ श्री अधर्ममार्गनाशाय नमः।

165 ॐ श्री अर्थावय नमः।

166 ॐ श्री अनेकात्मने नमः।

167 ॐ श्री अनीहाय नमः।

168 ॐ श्री अनौषधाय नमः।

169 ॐ श्री अनलाय नमः।

170 ॐ श्री अनुकारिणे नमः।

171 ॐ श्री अनिन्दिताय नमः।

172 ॐ श्री अनिलाय नमः।

173 ॐ श्री अनन्त रूपाय नमः।

174 ॐ श्री अनीश्वराय   नमः।

175 ॐ श्री अनघाय नमः।

176 ॐ श्री अनन्ताय नमः।

177 ॐ श्री अनादि मध्यनिधनाय नमः।

178 ॐ श्री अनन्त दृष्टवे नमः।

179 ॐ श्री अनिर्देश्यवपुषे नमः।

180 ॐ श्री अनिवारिताय नमः।

181 ॐ श्री अनादये नमः।

182 ॐ श्री अनाद्यंताय नमः।

183 ॐ श्री अनुज्योतिषे नमः।

184 ॐ श्री अनर्थनाशनाय नमः।

185 ॐ श्री अनिरूध्दाय नमः।

186 ॐ श्री अनुत्तराय नमः।

187 ॐ श्री अनीशायनमः।

188 ॐ श्री अनामयाय नमः।

189 ॐ श्री अनपायिने नमः।

190 ॐ श्रीअनर्थाय नमः।

191 ॐ श्री अनिर्विणाय नमः।

192 ॐ श्री अनुत्तमाय नमः।

193 ॐ श्री अनाकुलाय नमः।

194 ॐ श्री अनन्तानामयाय नमः।

195 ॐ श्री अनंगाय नमः।

196 ॐ श्री अनाथाय नमः।

197 ॐ श्री अनन्तचक्षुषे नमः।

198 ॐ श्री अनेक धृतये नमः।

199 ॐ श्री अनन्तेषाय नमः।

200 ॐ श्री अनन्तासन संस्थाय नमः।

201 ॐ श्री अनन्तपादाय नमः।

202 ॐ श्री अनन्त लोचनाय नमः।

203  ॐ श्री अनन्त बाहवे नमः।

204 ॐ श्री अनन्त मूर्घ्ने नमः।

205 ॐ श्री अनन्त मूर्तये नमः।

206 ॐ श्री अनागत लिंगाय नमः।

207 ॐ श्री अनराजाय नमः।

208 ॐ श्री अनणवे नमः।

209 ॐ श्री अनन्त विग्रहाय नमः।

210 ॐ श्री अनन्यघ्ने नमः।

211 ॐ श्री अनर्घ्याय नमः।

212 ॐ श्री अनुग्नाय नमः।

213 ॐ श्री अनर्थघ्ने नमः।

214 ॐ श्री आनतुराय नमः।

215 ॐ श्री अनन्त कल्याण परिपूर्ण महोदयाय नमः।

216 ॐ श्री अनसूयकाय नमः।

217 ॐ श्री अन्नमयाय नमः।

218 ॐ श्री अन्नदाय नमः।

219 ॐ श्री अनिर्विण्णाश्रितजनाय नमः।

220 ॐ श्री अनपायाय नमः।

221 ॐ श्री अनावेक्ष्याय नमः।

222 ॐ श्री अनन्तवीर्याय नमः।

223 ॐ श्री अनन्तमायिने नमः।

224 ॐ श्री अनादि निधनाय नमः।

225 ॐ श्री अनन्तरूपिणै नमः।

226 ॐ श्री अन्नानाम्पतये नमः।

227 ॐ श्री अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायकाय नमः।

228 ॐ श्री अनुपमेशाय नमः।

229 ॐ श्री अनित्यनित्यरूपाय नमः।

230 ॐ श्री अनवद्याय नमः।

231 ॐ श्री अनावृताय नमः।

232 ॐ श्री अनाद्यतीताय नमः।

233 ॐ श्री अनेकरत्नमाणिक्य सुधाधाराय नमः।

234 ॐ श्री अनेककोटि शितांशु प्रकाशाय नमः।

235 ॐ श्री अनन्तवेदवेदान्त सुवेद्याय नमः।

236 ॐ श्री अनेककोटि ब्रह्माण्डाधारकाय नमः।

237 ॐ श्री अनन्तानन्दबोधाम्बुनिधिस्थाय  नमः।

238 ॐ श्री अनुपम महासौख्य पदस्थाय नमः।

239 ॐ श्री अनित्य देह विभ्रान्ति भंजकाय नमः।

240 ॐ श्री अनिन्द्रियाय नमः।

241 ॐ श्री अनन्त करूणाय नमः।

242 ॐ श्री अनित्य रूपाय नमः।

243 ॐ श्री अनादिमूल हीनाय नमः।

244 ॐ श्री अनादिमलसंसाररोगवैद्याय नमः।

245 ॐ श्री अनन्त तेजसे नमः।

246 ॐ श्री अनन्त जगज्जन्म त्राण संहार कारणाय नमः।

247 ॐ श्री अनन्तयोगाय नमः।

248 ॐ श्री अनादिमते नमः।

249 ॐ श्री अनेकरूपाय नमः।

250 ॐ श्री शक्तये नमः।

251 ॐ श्री अनादिनित्यमूर्तये नमः।

252 ॐ श्री अनाहताय नमः।

253 ॐ श्री अनाश्रिताय नमः।

254 ॐ श्री अनित्यनित्यभासाय नमः।

255 ॐ श्री अनिर्देश्य वयोरूपाय नमः।

256 ॐ श्री अनुपमाय नमः।

257 ॐ श्री अनन्त सोमसूर्याग्निमंडलप्रतिमप्रभाय नमः।

258 ॐ श्री अनन्त कल्याणगुणशालिने नमः।

259 ॐ श्री अनन्त करूणाय नमः।

260 ॐ श्री अनुगाय नमः।

261 ॐ श्री अनादिबोधशक्तिशिखाय नमः।

262 ॐ श्री अनन्तशक्त्यस्त्राय नमः।

263 ॐ श्री अनलागमलोचानय नमः ।

264 ॐ श्री अनेकाय नमः ।

265 ॐ श्री अनिलान्तकाय नमः।

266 ॐ श्री अनामरूपाय नमः।

267 ॐ श्री अनिष्टाय नमः।

268 ॐ श्री  अनिष्टरूपाय नमः।

269 ॐ श्री अनिष्टदायकाय नमः।

270 ॐ श्री अनिष्टघ्ने नमः।

271 ॐ श्री अनामयाय नमः।

272 ॐ श्री अनवरत करूणाय नमः।

273 ॐ श्री अनर्थ रूपाय नमः।

274 ॐ श्री अनन्तरूपधृते नमः।

275 ॐ श्री अनन्तवरदाय नमः।

276 ॐ श्री अनसूयाप्रियम्बदाय नमः।

277 ॐ श्री अनन्तविक्रमाय नमः।

278 ॐ श्री अनन्त महिम्ने नमः।

279 ॐ श्री अनाथनाथाय नमः।

280 ॐ श्री अनादिशक्तिधाम्ने नमः।

281 ॐ श्री अनन्तकोटि ब्रह्माणडनियामकाय नमः।

282 ॐ श्री अनंगमदापहारिणे नमः।

283 ॐ श्री अनेकगुण स्वरूपाय नमः।

284 ॐ श्री अनन्तकान्ति सम्पन्नाय नमः।

285 ॐ श्री अनाकुल मंगलाय नमः।

286 ॐ श्री अनुपमविग्रहाय नमः।

287 ॐ श्री अनाधाराय नमः।

288 ॐ श्री अनन्तानन्द बोधाम्बुनिधये नमः।

289 ॐ श्री अनर्घ्य फलदात्रे नमः।

290 ॐ श्री अनाथनाथात्मने नमः।

291 ॐ श्री अनेकशर्मदाय नमः।

292 ॐ श्री अनिलभुंगनाथवलयाय नमः।

293 ॐ श्री अनाकाराय नमः।

294 ॐ श्री अनंजनाय नमः।

295 ॐ श्री अन्नानाम्पतये नमः।

296 ॐ श्री अनुपमरूपाय नमः|

297 ॐ श्री अनलरोचिषे नमः।

298 ॐ श्री अनन्तगुणाभिरामाय नमः।

299 ॐ श्री अनात्मने नमः।

300 ॐ श्री अनाथ रक्षकाय नमः।

301 ॐ श्री अनौपम्यायनमः।

302 ॐ श्री अनिर्देश्याय नमः।

303 ॐ श्री अनुद्दिष्टाभिधानाय नमः।

304 ॐ श्री अपराय नमः।

305 ॐ श्री अप्सरोगणसेविताय नमः।

306 ॐ श्री अपवर्गप्रदाय नमः।

307 ॐ श्री अपरिच्छेद्याय नमः।

308 ॐ श्री अपाम् निधये नमः।

309 ॐ श्री अप्रतिमाकृतये नमः।

310 ॐ श्री अपराजिताय नमः।

311 ॐ श्री अपरार्धप्रभवे नमः।

312 ॐ श्री अप्रमेयाय नमः।

313 ॐ श्री अप्रलोभाय नमः।

314 ॐ श्री अप्रतिमाय नमः।

315 ॐ श्री अप्रमाणाय नमः।

316 ॐ श्री अप्रियाय नमः।

317 ॐ श्री अपूर्वाय नमः।

318 ॐ श्री अप्सराणाम्पतये नमः।

319 ॐ श्री अपहुताय नमः।

320 ॐ श्री अप्रमिताय नमः।

321 ॐ श्री अपवर्गदाय नमः।

322 ॐ श्री  अप्रतरणाय नमः।

323 ॐ श्री अप्रमेयगुणाधाराय नमः।

324 ॐ श्री अपरिग्रहाय नमः।

325 ॐ श्री अपधृष्याय नमः।

326 ॐ श्री अपाराय नमः।

327 ॐ श्री अपर्णाकुच कस्तूरी रंजिताय नमः।

328 ॐ श्री अप्राकृतमहादिव्य पुरस्थाय नमः।

329 ॐ श्री अप्रतिमात्मने नमः

330 ॐ श्री अपवर्गदायिने नमः।

331 ॐ श्री अपूर्व प्रथमाय नमः।

332 ॐ श्री अपरिच्छिन्नाय नमः।

333 ॐ श्री अपरिमेयाय नमः।

334 ॐ श्री अपमृत्यु विनाशकाय नमः।

335 ॐ श्री अपस्मार शिरच्छेत्रे नमः।

336 ॐ श्री अपराधहराय नमः।

337 ॐ श्री अपर्णाकलत्राय नमः।

338 ॐ श्री अपगत कलुष प्रपंचाय नमः।

339 ॐ श्री अपार परमेश्वराय नमः।

340 ॐ श्री अपर्णयाविहारिणे नमः।

341 ॐ श्री अपरजाय नमः।

342 ॐ श्री अप्रगल्भाय नमः।

343 ॐ श्री अपराजित विक्रमाय नमः।

344 ॐ श्री अबुध्दानाम्प्रतिमास्थाय नमः।

345 ॐ श्री अभिवाद्याय नमः।

346 ॐ श्री अभिगम्याय नमः।

347 ॐ श्री  अभिरामाय नमः।

 348 ॐ श्री अभयायनमः।

349 ॐ श्री अभ्युदीर्णाय नमः।

350 ॐ श्री अभयंकराय नमः।

351 ॐ श्री अभीताय नमः।

352 ॐ श्री अभयप्रद चरित्राय नमः।

353 ॐ श्री अभूताय नमः।

354 ॐ श्री अभीष्ट प्रदाय नमः।

355 ॐ श्री अभयदाय नमः।

356 ॐ श्री अभिषेक सुन्दराय नमः।

357 ॐ श्री अभूमये नमः।

358 ॐ श्री अभ्रकेशाय नमः।

359 ॐ श्री अभेद्याय नमः।

360 ॐ श्री अमराधीश्वराय नमः।

361 ॐ श्री अमृतशिवाय नमः।

362 ॐ श्री अमराय नमः।

363 ॐ श्री अमुख्याय नमः।

364 ॐ श्री अमित्रजिते नमः।

365 ॐ श्री अमोघार्थाय नमः।

366 ॐ श्री अमोघाय नमः।

367 ॐ श्री अमृताय नमः।

368 ॐ श्री अमृतपे नमः।

369 ॐ श्री अमृताशनाय नमः।

370 ॐ श्री अमृतांगाय नमः।

371 ॐ श्री अमृतवपुषे नमः।

372 ॐ श्री अभिताय नमः।

373 ॐ श्री अमोघदण्डिने नमः।

374 ॐ श्री अमोघविक्रमाय नमः।

375 ॐ श्री अमराधिपाय नमः।

376 ॐ श्री अमानाय नमः।

377 ॐ श्री अमरांचित चरणाय नमः।

378 ॐ श्री अमर्षणाय नमः।

379 ॐ श्री अमेढ्राय नमः।

380 ॐ श्री अमदाय नमः।

381 ॐ श्री अमोहाय नमः।

382 ॐ श्री अमित तेजसे नमः।

383 ॐ श्री अमृताधीशाय नमः।

384 ॐ श्री अमृताकराय नमः।

385 ॐ श्री अमितप्रभाय नमः।

386 ॐ श्री अमेयाय नमः।

387 ॐ श्री अमृतेश्वर रूपाय नमः।

388 ॐ श्री अमूर्तये नमः।

389 ॐ श्री अमूर्ताय नमः ।

390 ॐ श्री अमृतपाय नमः।

391 ॐ श्री अमोघविग्रहाय नमः।

392 ॐ श्री अमरजिते नमः।

393 ॐ श्री अमृत्यवे नमः।

394 ॐ श्री अमरेश्वराय नमः।

395 ॐ श्री अमेयान्धक मर्दनाय नमः।

396 ॐ श्री अमेयमानाय नमः।

397 ॐ श्री अमोघ मनोरथाय नमः।

398 ॐ श्री अमोघ महालीलाय नमः।

399 ॐ श्री अमोघ महाबलाय नमः।

400 ॐ श्री अमलाज्ञानतमःपटलचंद्राय नमः।

401 ॐ श्री अमित प्रभावाय नमः।

402 ॐ श्री अमायाय नमः।

403 ॐ श्री अमूर्तासादाख्य पश्चिमवदनाय नमः।

404 ॐ श्री अमृतमय गंगाधराय नमः।

405 ॐ श्री अमेय गुणाय नमः।

406 ॐ श्री ॐ श्री अमेयात्मने नमः।

407 ॐ श्री अमृतायितायनमः।

408 ॐ श्री अमरेश्वरेॐकाराय नमः।

409 ॐ श्री अमलाय नमः।

410 ॐ श्री अमंदानंदाब्धये नमः।

411 ॐ श्री अमारूत समागमाय नमः।

412 ॐ श्री अमलरूपिणे नमः।

413 ॐ श्री अमर सार्वभौमाय नमः।

414 ॐ श्री अयोनये नमः।

415 ॐ श्री अयुग्मदृष्टये नमः ।

416 ॐ श्री युग्माक्षाय नमः।

417 ॐ श्री अर्कचंद्राग्निनेत्रायनमः।

418 ॐ श्री अर्दनाय नमः।

419 ॐ श्री अर्थाय नमः।

420 ॐ श्री अर्थकराय नमः।

421 ॐ श्री अर्यम्णे नमः।

422 ॐ श्री अर्थितव्याय नमः।

 423 ॐ श्री अरिष्टमथनाय नमः।

424 ॐ श्री अरोगाय नमः।

425 ॐ श्री अरिन्दमाय नमः।

426 ॐ श्री अर्थचंद्रचूडाय नमः।

427 ॐ श्री अरूपाय नमः।

428 ॐ श्री अर्थनारीश्वराय नमः।

429 ॐ श्री अर्च्यमेढ्राय नमः।

430 ॐ श्री अरिमर्दनाय नमः।

431 ॐ श्री अर्धहाराय नमः।

432 ॐ श्री अर्धमात्रारूपाय नमः।

433 ॐ श्री अर्धकायाय नमः।

434 ॐ श्री अर्कप्रभशरीराय नमः।

435 ॐ श्री अरिघ्ने नमः।

436 ॐ श्री अरण्येशाय नमः।

437 ॐ श्री अरिष्टनाशकाय नमः।

438 ॐ श्री अरूणाय नमः।

439 ॐ श्री अरिषडवर्गदूराय नमः।

440 ॐ श्री अरिसूदनाय नमः।

441 ॐ श्री अर्थात्मने नमः|

 442 ॐ श्री अर्थिनाम् निधये नमः।

443 ॐ श्री अरिषडवर्ग नाशकाय नमः।

444 ॐ श्री अर्धनारीश्वरादि चतुर्मूर्ति प्रतिपादकान्तर वदनाय नमः।

445 ॐ श्री अर्धानारी शुभांगाय नमः।

446 ॐ श्री अरातये नमः।

447 ॐ श्री अरूष्कराय नमः।

448 ॐ श्री अरिष्ट नेमये नमः।

449 ॐ श्री अर्हाय नमः।

450 ॐ श्री अर्धादिकाय नमः|

451 ॐ श्री अरिमथनाय नमः।

452 ॐ श्री अरण्यानाम्पतये नमः।

453 ॐ श्री अरथेभ्यः नमः।

454 ॐ श्री अर्थफुल्लेक्षणाय नमः।

455 ॐ श्री अर्थितादधिक प्रदाय नमः।

456 ॐ श्री अर्धहारार्धकेयूर  स्वर्धकुण्डल कर्णिने नमः ।

457 ॐ श्री अर्धचंदनलिप्ताय नमः।

458 ॐ श्री अर्धस्त्रगनुलेपिने नमः।

459 ॐ श्री अर्धपीतार्धपाण्डवे नमः।

460 ॐ श्री अलघवे नमः।

461 ॐ श्री अलोलाय नमः।

462 ॐ श्री अलंकरिष्णवे नमः।

463 ॐ श्री अलिंगिने नमः।

464 ॐ श्री अलक्ष्याय नमः।

465 ॐ श्री अलेख्य शक्तये नमः।

466 ॐ श्री अलुप्तव्य शक्तये नमः।

467 ॐ श्री अलंघ्य शासनाय नमः।

468 ॐ श्री अलिंगात्मने नमः।

469 ॐ श्री अलक्षिताय नमः।

470 ॐ श्री अफुप्त शक्ति नेत्राय नमः।

471 ॐ श्री अलंकृताय नमः।

472 ॐ श्री अलुप्तशक्तिधाम्ने नमः।

473 ॐ श्री अव्ययाय नमः।

474 ॐ श्री अवधानाय नमः।

475 ॐ श्री अव्यक्ताय नमः।

476 ॐ श्री अव्यग्राय नमः।

477 ॐ श्री अविघ्नकारकाय नमः।

478 ॐ श्री अव्यक्तलक्षणाय नमः।

479 ॐ श्री अविक्रमाय नमः।

480 ॐ श्री अवताराय नमः।

481 ॐ श्री अवशाय नमः। 

482 ॐ श्री अवराय नमः।

483 ॐ श्री अवरेशाय नमः।

484 ॐ श्री अव्यक्तलिंगाय नमः।

485 ॐ श्री अव्यक्तरूपाय नमः।

486 ॐ श्री अवध्याय नमः।

487 ॐ श्री अवस्वन्न्याय नमः।

488 ॐ श्री अवर्जाय नमः।

489 ॐ श्री अवसान्याय नमः।

490 ॐ श्री अवद्याय नमः।

491 ॐ श्री अवधाय नमः।

492 ॐ श्री अवार्याय नमः।

493 ॐ श्री अविद्यालेशरहिताय नमः।

494 ॐ श्री अवनिभृते नमः।

495 ॐ श्री अवधूताय नमः।

496 ॐ श्री अविद्योपाधिरहित निर्गुणाय नमः।

497 ॐ श्री अविनाशनेत्रे नमः।

498 ॐ श्री अवलोकनायत्तचगतकारण ब्रह्मणे नमः।

499 ॐ श्री अव्यक्ततमाय नमः।

500 ॐ श्री अविद्यारयेनमः|

501 ॐ श्री अवर्णगुणाय नमः।

502 ॐ श्री अवस्थारहिताय नमः।

503 ॐ श्री अवस्थात्रय निर्मुक्ताय नमः।

504 ॐ श्री अवंतीकायांभमहाकालाय नमः।

505 ॐ श्री अविराजनिवासिने नमः।

506 ॐ श्री अवन्ध्यफलदायिने नमः।

507 ॐ श्री अश्वत्थाय नमः।

508 ॐ श्री अश्वारूढाय नमः।

509 ॐ श्री अशुभहराय नमः।

510 ॐ श्री अश्रोत्रियाय नमः।

511 ॐ श्री अशरीराय नमः।

512 ॐ श्री अशेष देवताराध्य पादुकाय नमः।

513 ॐ श्री मुनिशानाय नमः।

514 ॐ श्री अशेषलोक निवासिने नमः।

515 ॐ श्री अशेष पापहराय नमः।

516 ॐ श्री अशेष जगदाधाराय नमः।

517 ॐ श्री अशेष धर्माकामार्थ मोक्षदाय नमः।

518 ॐ श्री अश्वेभ्यो नमः।

519 ॐ श्री अश्वपतिभ्यो नमः।

520 ॐ श्री अशोक दुःखाय नमः।

521 ॐ श्री अशोष्याय नमः।

522 ॐ श्री अशुभ मोचनाय नमः।

523 ॐ श्री अष्टमूर्तये नमः।

524 ॐ श्री अष्टक्षेत्राष्ट रूपाय नमः।

525 ॐ श्री अष्ट तत्वाय नमः।

526 ॐ श्री अष्टधात्मस्वरूपाय नमः।

527 ॐ श्री अष्टविधाय नमः।

528 ॐ अष्टाविंशत्यागम प्रतिपादक पंचवदनाय नमः।

529 ॐ श्री अष्टमूर्त्यात्मने नमः।

530 ॐ श्री अष्टगुणैश्वर्याय नमः।

531 ॐ श्री अष्टदलोपरिवेष्टित लिंगाय नमः।

532 ॐ श्री अष्टदरिद्रविनाशन लिंगाय नमः।

533 ॐ श्री अष्टसिध्दिदायकाय नमः।

534 ॐ श्री अष्टांगाय नमः।

535 ॐ श्री अषाढाय नमः।

536 ॐ श्री अस्नेहनाय नमः।

537 ॐ श्री असमाम्नायाय नमः।

538 ॐ श्री असंसृष्टाय नमः।

539 ॐ श्री असंख्येयाय नमः।

540 ॐ श्री असुराणाम्पतये नमः।

541 ॐ श्री असुरेन्द्राणाम्बन्धकाय नमः।

542 ॐ श्री अस्नेहस्नेहरूपाय नमः।

543 ॐ श्री असुरघ्ने नमः।

544 ॐ श्री असदृश विग्रहाय नमः।

545 ॐ श्री आसिमत् भ्यो नमः।

546 ॐ श्री अस्यत् भ्यो नमः।

547 ॐ श्री अस्थिभूषाय नमः।

548 ॐ श्री अस्मत् प्रभवे नमः ।

549 ॐ श्री अहश्चराय नमः।

550 ॐ श्री अहोरात्रमनिन्दिताय नमः।

551 ॐ श्री अह्ने नमः।

552 ॐ श्री अहःपतये नमः।

553 ॐ श्री अहंकाराय नमः।

554 ॐ श्री अहारात्रार्धमासमासानाम्प्रभवे नमः।

555 ॐ श्री अहिंसाय नमः।

556 ॐ श्री अहंकारलिंगाय नमः।

557 ॐ श्री अहन्तात्मने नमः।

558 ॐ श्री अहन्याय नमः।

559 ॐ श्री  अहन्यात्मने नमः।

560 ॐ श्री अहेतुकाय नमः।

561 ॐ श्री अहिर्बुध्न्याय नमः।

562 ॐ श्री अहंकारस्वरूपाय नमः।

563 ॐ श्री अहंपदोपलक्ष्यार्थाय नमः।

564 ॐ श्री अहंपदलक्ष्याय नमः।

565 ॐ श्री अहंपदोपहितार्थाय नमः।

566 ॐ श्री अहमर्थभूता नमः।

567 ॐ श्री अहीनोदारकोदंडाय नमः।

568 ॐ श्री अहन्त्याय नमः।

569 ॐ श्री अलिकुल भूषणाय नमः।

570 ॐ श्री अक्षराय नमः।

571 ॐ श्री अक्षाय नमः।

572 ॐ श्री अक्षय्याय नमः।

573 ॐ श्री अक्षय गुणाय नमः।

574 ॐ श्री अक्षुद्राय नमः।

575 ॐ श्री अक्षोभ्य क्षोभणाय नमः।

576 ॐ श्री अक्षताय नमः।

577 ॐ श्री अक्षयरूपिणे नमः ।

578 ॐ श्री अक्षामाला स्वरूपाय नमः।

579 ॐ श्री अक्षयाय नमः।

580 ॐ श्री अक्षराक्षर कूटस्थ परामय नमः।

581 ॐ श्री अक्षरपद प्रदाय नमः।

582 ॐ श्री अक्षामालाधराय नमः।

583 ॐ श्री अक्षोभ्याय नमः।

584 ॐ श्री अक्षपाद समर्चिताय नमः।

आ – आकारास्य शिव नामावलिः

585 ॐ श्री आकाशनिर्विकाराय नमः।

586 ॐ श्री आकाशरूपाय नमः।

587 ॐ श्री आकाशात्मने नमः।

588 ॐ श्री आकाशदिक् स्वरूपाय नमः।

589 ॐ श्री आगमाय नमः।

590 ॐ श्री आग्नेयाय नमः।

591 ॐ श्री आगमार्थ विचारपराय नमः।

592 ॐ श्री आघ्राणाय नमः।

593 ॐ श्री आघूर्णित नयनाय नमः।

594 ॐ श्री आघट्टित केयुरांगदाय नमः।

595 ॐ श्री आद्युष्टनैज प्रभावाय नमः।

596 ॐ श्री आचार्याय नमः।

597 ॐ श्री आचान्त सागराय नमः।

598 ॐ श्री आचारूदेहाय नमः।

599 ॐ श्री आचितनागाय नमः।

600 ॐ श्री आचूर्णिततमःप्रसराय नमः।

601 ॐ श्री आचूषिताज्ञान गहनाय नमः।

602 ॐ श्री आच्छादितकृत्तिवसनाय नमः।

603 ॐ श्री आच्छिन्नरिपुमदाय नमः।

604 ॐ श्री आच्छेत्रे नमः।

605 ॐ श्री आच्छादनिकृत ककुभाग नमः।

606 ॐ श्री आजानुबाहवे नमः।

607 ॐ श्री आजिस्थाय नमः।

608 ॐ श्री आज्ञाधराय नमः।

609 ॐ श्री आत्मत्रयशालिने नमः।

610 ॐ श्री आत्मत्रयसंहत्रे नमः।

 611 ॐ श्री आत्मत्रयपालकाय नमः।

612 ॐ श्री आत्मसूक्ष्म विज्ञानोदयाय नमः।

613 ॐ श्री आत्माधिपतये नमः।

614 ॐ श्री आत्ममन्त्राय नमः।

615 ॐ श्री आत्मतन्त्राय नमः।

616 ॐ श्री आत्मबोधाय नमः।

617 ॐ श्री आतार्याय नमः।

618 ॐ श्री आतताविने नमः।

619 ॐ श्री आत्मानन्दाय नमः।

620 ॐ श्री आत्मरूपिणे नमः।

621 ॐ श्री आत्मने नमः।

622 ॐ श्री आत्मसंभवाय नमः।

623 ॐ श्री आत्मनिसंस्थिताय नमः।

624 ॐ श्री आत्मयोनये नमः।

625 ॐ श्री आत्मज्योतिषे नमः।

626 ॐ श्री आत्मभुवे नमः।

627 ॐ श्री आत्रेयाय नमः।

628 ॐ आत्मत्रयोपविष्टाय नमः।

629 ॐ श्री आततायिने नमः।

630 ॐ श्री आतप्याय नमः।

631 ॐ श्री आत्मारामाय नमः।

632 ॐ श्री आत्मजाय नमः।

633 ॐ श्री आत्मस्थाय नमः|

634 ॐ श्री आत्मगाय नमः।

635 ॐ श्री आत्मपश्याय नमः|

636 ॐ श्री आत्मज्ञाय नमः।

637 ॐ श्री आत्मलिंगाय नमः।

638 ॐ श्री आत्मसम्पद्दान समर्थाय नमः।

639 ॐ श्री आत्मांघ्रि सरोजभाजामदूराय नमः।

640 ॐ श्री आत्मत्रय निर्मात्रे नमः।

641 ॐ श्री आदि देहाय नमः।

642 ॐ श्री आदिदेवाय नमः।

643 ॐ श्री आदये नमः।

644 ॐ श्री आदिकराय नमः।

645 ॐ श्री आदित्याय नमः।

646 ॐ श्री आद्यन्तशून्याय नमः।

647 ॐ श्री आदिमध्यान्त शून्याय नमः।

648 ॐ श्री आद्याय नमः।

649 ॐ श्री आदित्य तपनाधाराय नमः।

650 ॐ श्री आदिमध्यान्तरहित देहस्थाय नमः।

651 ॐ श्री आदिमध्यान्तहीन स्वरूपाय नमः।

652 ॐ श्री आद्यपाय नमः। 

653 ॐ श्री आदित्यवर्णाय नमः।

654 ॐ श्री आदिमध्यान्त निर्मुक्ताय नमः।

655 ॐ श्री आदित्यानां विष्णवे नमः।

656 ॐ श्री आदिकायाय नमः।

657 ॐ श्री आदृताय नमः।

658 ॐ श्री आद्यप्रियाय नमः।

659 ॐ श्री आदित्य वक्त्राय नमः।

660 ॐ श्री आदित्य नयनाय नमः।

661 ॐ श्री आदित्य प्रतिमाय नमः।

662 ॐ श्री आदिशक्ति स्वरूपाय नमः।

663 ॐ श्री आधाराय नमः।

664 ॐ श्री आधारस्थाय नमः।

665 ॐ श्री आधिपत्याय नमः।

666 ॐ श्री आनन्दामृताय नमः।

667 ॐ श्री आनन्दाय नमः।

668 ॐ श्री आनन्दमयाय नमः।

669 ॐ श्री आनन्दपूरिताय नमः।

670 ॐ श्री आनन्द भैरवाय नमः।

671 ॐ श्री आननेनैव विन्यस्त विश्वतत्व समुच्चयाय नमः।

672 ॐ श्री आननशिरोवेष्टस्रस्ताण्ड कटाहोधृताय नमः।

673  ॐ श्री आनीनंलच्छ्राय कन्धराय नमः ।

674 ॐ श्री आनन्द सन्दोहाय नमः।

675 ॐ श्री आनन्द गुणाभिरामाय नमः।

676 ॐ श्री आनोलच्छ्रायकन्धरासिसोम्ने नमः।

677 ॐ श्री आनन्दरस शेवधये नमः।

678 ॐ श्री आनन्दभूमि वरदाय नमः।

679 ॐ श्री आपाटल जटाय नमः।

680 ॐ श्री आपाण्डु विग्रहाय नमः।

681 ॐ श्री आभरणाय नमः।

682 ॐ श्री आमोदाय नमः।

683 ॐ श्री आम्रपुष्पविभूषिताय नमः।

684 ॐ श्री आम्रपुष्पप्रियप्राणाय नमः।

685 ॐ श्री आम्रातकेश्वराय नमः।

686 ॐ श्री अामोदवते नमः।

687 ॐ श्री आर्जितपापविनाशकाय नमः।

688 ॐ श्री आद्र चर्माम्बरावृताय नमः।

689 ॐ श्री आरोहाय नमः।

690 ॐ श्री आद्र चर्मधराय नमः।

691 ॐ श्री आरण्यकाय नमः।

692 ॐ श्री आर्द्राय नमः।

693 ॐ श्री आर्षाय नमः।

694 ॐ श्री आतिघ्नाय नमः।

695 ॐ श्री अालोकाय नमः।

696 ॐ श्री आलाद्याय नमः।

697 ॐ श्री आवेदनाययनमः|

698 ॐ श्री आवर्तमानेभ्यो नमः।

699 ॐ श्री आव्याधिनीशाय नमः।

700 ॐ श्री आव्याधिने नमः।

701 ॐ श्री आश्रितरक्षकाय नमः।

702 ॐ श्री आश्रमस्थाय नमः।

703 ॐ श्री आश्रमाय नमः।

704 ॐ श्री आश्रितवत्सलाय नमः।

705 ॐ श्री आशुषेणाय नमः।

706 ॐ श्री आश्रमाणांगृहस्थाय नमः।

707 ॐ श्री आषुतोषाय नमः।

708 ॐ श्री आश्रितामरपादपाय नमः।

709 ॐ श्री आशाम्बराय नमः।

710 ॐ श्री आषाढाय नमः।

711 ॐ श्री आस्थापकाय नमः।

712 ॐ श्री आहनन्याय नमः।

इ – इकारस्य शिवनामावलिः

713 ॐ श्री इंगितज्ञाय नमः।

714 ॐ श्री इच्छाज्ञानक्रियाशक्तित्रयलोचनाय नमः।

715 ॐ श्री इज्यापराय नमः।

716  ॐ श्री  इतिहासाय नमः।

717 ॐ श्री इन्दुपतये नमः।

718 ॐ श्री इन्दुकलाधराय नमः।

719 ॐ श्री इन्द्रादि प्रियाय नमः।

720 ॐ श्री इन्द्रहत्र नमः।

721 ॐ श्री इन्द्रियलिंगाय नमः।

722 ॐ श्री इन्द्रियपतये नमः।

723 ॐ श्री इन्दुशेखराय नमः।

724 ॐ श्री इन्द्राय नमः।

725 ॐ श्री इन्द्रियाय नमः।

726 ॐ श्री इन्दुमौलये नमः।

727 ॐ श्री इन्द्रवाचकाय नमः।

728 ॐ श्री इध्दाय नमः।

729 ॐ श्री इरिण्याय नमः।

730 ॐ श्री इरिणाय नमः।

731 ॐ श्री इलापुरे जगद्वरेण्याय नमः।

732 ॐ श्री इष्टाय नमः।

733 ॐ श्री इषुमते नमः।

734 ॐ श्री इष्टदाय नमः।

735 ॐ श्री इष्टज्ञाय नमः।

736 ॐ श्री इष्टि भूषणाय नमः।

737 ॐ श्री इषवे नमः |

738 ॐ श्री इष्टापूर्त प्रियाय नमः।

739 ॐ इष्टिघ्नाय नमः।

740 ॐ श्री इश्वस्त्रोत्तम भर्त्रे नमः

ई – ईकारस्य शिवनामावलिः

741 ॐ श्री ईकाराय नमः।

742 ॐ श्री ईड्याय नमः।

743 ॐ श्री ईढ्यात्मने नमः।

744 ॐ श्री ईध्रियाय नमः।

745 ॐ श्री ईशाय नमः।

746 ॐ श्री ईशान्याय नमः।

747 ॐ श्री ईश्वराय नमः।

748 ॐ श्री ईशानाय नमः।

749 ॐ श्री ईश्वरगीताय नमः।

750 ॐ श्री ईशानात्मकोर्ध्व वदनाय नमः।

751 ॐ श्री ईशानमंत्रात्मक मूर्धाधिकाय नमः।

752 ॐ श्री ईश्वरवल्लभाय नमः।

753 ॐ श्री ईश्वराधीनाय नमः।

755 ॐ श्री ईश्वर चैतन्याय नमः।

755 ॐ ईशानात्मने नमः।

उ – उकारसस्य शिवनामावलिः

756 ॐ श्री उकाराय नमः\

757 ॐ श्री उक्थाय नमः।

758 ॐ श्री उग्ररूपाय नमः।

759 ॐ श्रीउग्राय नमः।

760 ॐ श्री उग्रतेजसे नमः।

761 ॐ श्री उग्ररूपधराय नमः।

762 ॐ श्री उच्चैर्घोषाय नमः।

763 ॐ श्री उच्चाय नमः।

764 ॐ श्री उज्वलाय नमः।

765 ॐ श्री उज्जैन्याम् महाकालाय नमः।

766 ॐ श्री उत्पत्तिस्थितिलयालयाय नमः।

767 ॐ श्री उत्पत्ति संसार विनाशहेतवे नमः।

768 ॐ श्री उत्पलैर्मिश्रिताय नमः।

769 ॐ श्री उत्तरस्मै नमः।

770 ॐ श्री उत्तरणाय नमः।

771 ॐ श्री उत्तरकाय नमः।

772 ॐ श्री उत्तराकृतये नमः।

773ॐ श्री उत्कृष्ठाय नमः।

774 ॐ श्री उत्संगाय नमः।

775 ॐ श्री उत्तमोत्तमाय नमः।

776 ॐ श्री उत्तमाय नमः।

777 ॐ श्री उतोतइषवे नमः।

778 ॐ श्री उत्पत्ति स्थितिसंहारकारणाय नमः।

779 ॐ श्री उत्प्रेक्षित भूतवर्णायनमः।

780 ॐ श्री उदारधिये नमः।

781 ॐ श्री उदधीनाम् प्रभवे नमः।

782 ॐ श्री उदीच्याय नमः।

783 ॐ श्री उदग्नाय नमः।

784 ॐ श्री उद्यताय नमः।

785 ॐ श्री उदारकीर्तये नमः।

786 ॐ श्री उद्योगिने नमः।

787 ॐ श्री उद्योताय नमः।

788 ॐ उदाराय नमः

789 ॐ श्री उद्भिदे नमः।

790 ॐ श्री उदगात्मने नमः।

791 ॐ श्री उदात्ताय नमः।

792 ॐ श्री उन्मोलित संसारविषवृक्षां कुरोदयाय नमः।

793 ॐ श्री उनमत्त वेषाय नमः।

794 ॐ श्री उनमत्ताय नमः।

795 ॐ श्री उन्नत कीर्तये नमः।

796 ॐ श्री उन्मादाय नमः।

797 ॐ श्री उन्मत्त देहाय नमः।

798 ॐ श्री उपाश्रित संरक्षण संविधान पटीयसे नमः।

799 ॐ श्री उपेन्द्राय नमः।

800 ॐ श्री उपदेशकराय नमः।

801 ॐ श्री उपप्लवाय नमः।

802 ॐ श्री उपकाराय नमः।

803 ॐ श्री उपशान्ताय नमः।

804 ॐ श्री उपाधिरहिताय नमः।

805 ॐ श्री उपन्द्रवहराय नमः।

806 ॐ श्री उपमन्युमहामोहभंजनाय नमः।

807 ॐ श्री उपहिताय नमः।

808 ॐ श्री उपजीव्याय नमः।

809 ॐ श्री उपनृत्यप्रियायनमः।

810 ॐ श्री उमांघ्रीलाक्षा परिरक्तपाणये नमः।

811 ॐ श्री उमादेहार्धधारिणे नमः।

812 ॐ श्री उमामहेश्वराय नमः।

813 ॐ श्री उमाकुचपदोरस्काय नमः।

814 ॐ श्री उमेशाय नमः।

815 ॐ श्री उमाभूषण तत्पराय नमः।

816 ॐ श्री उमाकान्ताय नमः।

817 ॐ श्री उमाधवाय नमः।

818 ॐ श्री उमायाः पतये नमः।

819 ॐ श्री उमाप्रियाय नमः।

820 ॐ श्री उमाकोमलहस्ताब्ज संभावित ललाटाकय नमः।

821ॐ श्री उर्वर्याय नमः।

822 ॐ श्री उरूशक्तये नमः।

823 ॐ श्री उर्वीशाय नमः।

824 ॐ श्री उरःसूत्रिकालंकृताय नमः।

825 ॐ श्री उरूप्रभावाय नमः।

826 ॐ श्री उरगाय नमः।

827 ॐ श्री उलप्याय नमः।

828 ॐ श्री उल्मुकधारिणे नमः।

829 ॐ श्री उष्मपाय नमः।

830 ॐ श्री उष्णीषिणे नमः।

831 ॐ श्री उक्षध्वजाय नमः।

832 ॐ श्री उक्षावाहाय नमः।

ऊ – ऊकारस्य चन्द्राम देवता उच्चाटनार्थे विनियोगः

833 ॐ श्री ऊकाराय नमः।

834 ॐ श्री ऊर्व्याय नमः।

835 ॐ श्री ऊर्ध्वरेतसे नमः।

836 ॐ श्री ऊर्ध्वलिंगाय नमः।

837 ॐ श्री ऊर्ध्वशायिने नमः।

838 ॐ श्री ऊर्ध्वाधस्थदिगाकराय नमः।

839 ॐ श्री ऊर्ध्वसंहरणाय नमः।

840 ॐ श्रीऊर्ध्वाय नमः।

841 ॐ श्री ऊर्ध्वस्थाय नमः।

842 ॐ श्री ऊर्ध्वमेढ्राय नमः।

843 ॐ श्री ऊर्ध्वमूलाय नमः।

844 ॐ श्री ऊर्जस्विने नमः।

845 ॐ श्री ऊर्जिताय नमः।

846 ॐ श्री ऊर्जस्वलाय नमः।

847 ॐ श्री ऊरूरूगर्भाय नमः।

848 ॐ श्री ऊर्वक्षःशिखाय नमः।

849 ॐ श्री ऊर्ध्वज्वलनरेतस्काय नमः।

850 ॐ श्री ऊष्मणे नमः।

851 ॐ श्री ऊष्ममणये नमः।

852 ॐ श्री ऊहापोहविनिर्मुक्ताय नमः।

ऋ – ऋकारस्य अदितिर्देवता क्षोभणार्थे विनियोगः

853 ॐ श्री ऋकारय नमः।

854 ॐ श्री ऋकारावर्त भूषाढ्याय नमः।

855 ॐ श्री ऋकसहस्रामितेक्षणाय नमः।

856 ॐ श्री ऋग्यजुस्सामरूपिणे नमः।

857 ॐ श्री ऋग्यजुस्सामवेदाय नमः।

858 ॐ श्री ऋग्यजुस्साम्ने नमः।

859 ॐ श्री ऋग्वेदाय नमः।

860 ॐ श्री ऋग्वेदश्रुतिमौलि भूषणाय नमः।

861 ॐ श्री ऋग्वेदमन्त्र जनकोत्तरवदनाय नमः।

862 ॐ श्री ऋंमूर्तये नमः।

863 ॐ श्री ऋताय नमः।

864 ॐ श्री ऋतुमन्वन्तकल्पाय नमः।

865 ॐ श्री ऋतुनाम्प्रभवे नमः।

866 ॐ श्री ऋधितावर्तकेश्वराय नमः।

867 ॐ श्री ऋषये नमः।

868 ॐ श्री ऋषीणां वसिष्ठाय नमः।

869 ॐ श्री ऋक्षाय नमः।

870 ॐ श्रीऋक्षाणाम्प्रभवे नमः।

ऋू – ऋूकारस्य दितिर्देवता मोहनार्थे विनियोगः

871 ॐ श्री ऋूकाराय नमः। 

872 ॐ श्री ऋूदुःखविमोचनाय नमः। 

873 ॐ श्री ऋूगिरिकन्यकाप्रियाय नमः। 

874 ॐ श्री ऋूप्रदाय नमः।

लृ- लृकारस्य देवमाता देवता द्वेषनार्थे विनियोगः

875 ॐ श्री लृकाराय नमः।

876 ॐ श्री लृकारप्रियाय नमः।

लृ् – लृ्कारस्य कद्रुर्देवता उत्सारणे विनियोगः

877 ॐ श्री लृ्काराय नमः।

878 ॐ श्री लृ् स्वभावाय नमः।

879 लृ्कराय नमः।

ए – एकारस्य विष्णुर्देवता स्त्रीवश्यार्थे विनियोगः

880 ॐ श्री एकाराय नमः।

881 ॐ श्री एकनायकाय नमः।

882 ॐ श्री एकज्योतिषे नमः।

883 ॐ श्री एकाकिने नमः।

884 ॐ श्री एकाय नमः।

885 ॐ श्री एकपादाय नमः।

886 ॐ श्री एकाक्षराय नमः।

887 ॐ श्री एकादशविभेदाय नमः।

888 ॐ श्री एकाक्षाय नमः।

889 ॐ श्री एकरूद्राय नमः।

890 ॐ श्री एकरूपाय नमः।

891 ॐ श्री एकमूर्तये नमः।

892 ॐ श्री एकवीराय नमः।

893 ॐ श्री एकस्माअपिविविधशक्त्यात्मना उभयस्मै नमः।

894 ॐ श्री एकस्मै नमः।

895 ॐ श्री एकारगर्भाय नमः।

896 ॐ श्री एकप्रियतराय नमः।

897 ॐ श्री एक वीराधिपतये नमः।

898 ॐ श्री एकाकाराय नमः

899 ॐ   श्री एतस्मै नमः ।

900 ॐ श्री एतत्प्रवाचकायनमः।

एे – एेकारस्य हरोदेवता पुरूषवश्यार्थे विनियोगः

901 ॐ श्री एेक्यकारिणे नमः।

902 ॐ श्री एेन्द्रप्रियाय नमः।

903 ॐ श्री एेम् नमः।

904 ॐ श्री एेम बीजजपतत्पराय नमः। 905 ॐ श्री एेमशब्दपरायणाय नमः।

ओ – ओकाररस्य कुबेरो देवता लोकवश्यार्थे विनियोगः

906 ॐ श्री ओम् एेम् ह्रीम् श्रीम् जपस्तुत्याय नमः।

907 ॐ श्री ओम् ह्रीम् श्रीम् भिज साधकाय नमः।

908 ॐ श्री ओम् काराय नमः।

909 ॐ श्री ओम् काराय नमः।

910 ॐ श्री ओम् कार रूपिणे नमः।

911 ॐ श्री ओम् कार निलयाय नमः।

912 ॐ श्री ओम् कार बीजवते नमः।

913 ॐ श्री ओम् कार सरोहंसाय नमः।

914 ॐ श्री ओम् कार जपसुप्रिताय नमः।

915 ॐ श्री ओम् कार धात्रे नमः।

916 ॐ श्री ओम् कार विष्णवे नमः।

917 ॐ श्री ओम् कार पदमध्याय नमः।

918 ॐ श्री ओम् कार मंत्रवाक्याय नमः।

919 ॐ श्री ओम् कार ध्वरदक्षिणात्मने नमः।

920 ॐ श्री ओम् कार वेदोपनिषदे नमः।

921 ॐ श्री ओम् कार पदसौख्याय नमः।

922 ॐ श्री ओम् कार मूर्तये नमः।

923 ॐ श्री ओम् कार वेद्याय नमः।

924 ॐ श्री ओम् कार भूषणाय नमः।

925 ॐ श्री ओम् कारान्तर संस्थिताय नमः।

926 ॐ श्री ओम् कार मंचशायिने नमः।

927 ॐ श्री ओम् कार बीजाय नमः।

928 ॐ श्री ओम् कार पीठनिलयाय नमः।

929 ॐ श्री ओम् कार नन्दनोद्यानकल्पकाय नमः।

930 ॐ श्री ओम् कार पियूषसरःकमलाय नमः।

931 ॐ श्री ओम् कार पद्मकान्तारकादम्बाय नमः।

932 ॐ श्री ओम् कार पंजरक्रीडद्विहंगाय नमः।

933 ॐ श्री ओम् कार गगनभ्राजदभास्कराय नमः।

934 ॐ श्री ओम् काराद्रि गुहारत्नप्रदीपाय नमः।

935 ॐ श्री ओम् कार मुक्ताभरणतरलाय नमः।

936 ॐ श्री ओम् कार विमलादर्श बिम्बिताय नमः।

937 ॐ श्री ओम् कार मुक्तिकामध्य मौक्तिकाय नमः।

938 ॐ श्री ओम् कार सम्पुटलसत्कर्पूराय नमः।

939 ॐ श्री ओम् कारसर्वमांगल्याभरणाय नमः।

940 ॐ श्री ओम् कार दिव्यकुसुम सौरभ्याढ्याय नमः।

941 ॐ श्री ओम् कार पिण्ड खर्जूर माधुर्य प्रियाय नमः।

942 ॐ श्री ओम् कार कोकिलोदन्चतपंचमाय नमः।

943 ॐ श्री ओम् कार चन्द्रिकाधारकशैतल्याय नमः।

944 ॐ श्री ओम् कार वनितावक्त्रलावण्याय नमः।

945 ॐ श्री ओम् काराख्य प्रपंचैकचैतन्याय नमः।

946 ॐ श्री ओम् कार चारूनगराधीश्वराय नमः।

947 ॐ श्री ओम् कार विपण्णिक्रय्य वरार्थाय नमः।

948 ॐ श्री ओम् कार भवनक्रीडत्कुमाराय नमः।  

949 ॐ श्री ओम् कार बृहदारण्यमृगेन्द्राय नमः।

950 ॐ श्री ओम् कार नटनागरनर्तकाय नमः।

951 ॐ श्री ओम् कार वटबीजस्थन्यग्रोधाय नमः।  

952 ॐ श्री ओम् कार कल्पलतिकास्तबकाय नमः।

953 ॐ श्री ओम् कार सौधवलभिकपोताय नमः।

954 ॐ श्री ओम् कार लीलाशैलेन्द्रबर्हिणाय नमः।

955 ॐ श्री ओम् कार भित्तिकादिव्यचित्रकाय नमः।

956 ॐ श्री ओम् कार गोपुरमणीकलशाय नमः।  

957 ॐ श्री ओम् कार नगराधिपाय नमः।

958 ॐ श्री ओम् कार शौधनिलयाय नमः।

959 ॐ श्री ओम् कार पंजरशुकाय नमः।

960 ॐ श्री ओम् कारास्थाननर्ताकय नमः।

961 ॐ श्री ओम् कारार्णव मौक्तिकाय नमः।  

962 ॐ श्री ओम् कारैक परायणाय नमः।

963 ॐ श्री ओम् कार पदतत्वार्थाय नमः।

964 ॐ श्री ओम् काराम्भोजचन्द्रमसे नमः।

965 ॐ श्री ओम् कार मंटपावसाय नमः।  

966 ॐ श्री ओम् कारांगण दीपकाय नमः।

967 ॐ श्री ओम् कार पीठमध्यस्थाय नमः।  

968 ॐ श्री ओम् कारार्थ प्रकाशकाय नमः।  

969 ॐ श्री ओम् कार सारसर्वस्वाय नमः।

970 ॐ श्री ओम् कार सुमषट् पदाय नमः।

971 ॐ श्री ओम् कार भानुकिरणाय नमः।  

972 ॐ श्री ओम् कार कमलाकराय नमः।  

973 ॐ श्री ओम् कार पेटकमण्ये नमः।

974 ॐ श्री ओम् काराभरणोज्ज्वलाय नमः।  

975 ॐ श्री ओम् काराध्वरदीक्षिताय नमः।  

976 ॐ श्री ओम् कार दीर्घिकाहंसाय नमः।  

977 ॐ श्री ओम् कार जपतारकाय नमः।  

978 ॐ श्री ओम् कार कुण्डसप्तार्चिषे नमः।  

979 ॐ श्री ओम् कारावालकल्पकाय नमः।  

980 ॐ श्री ओम् कार शरदम् भोदाय नमः।

981 ॐ श्री ओम् कारोद्यान बर्हिणाय नमः।

982 ॐ श्री ओम् कार कोकमिहिराय नमः।

983 ॐ श्री ओम् कार श्रीनिकेतनाय नमः।

984 ॐ श्री ओम् कारा राममन्दाराय नमः।  

985 ॐ श्री ओम् कार ब्रह्मवित्तमाय नमः।

986 ॐ श्री ओम् कार माकन्दपिकाय नमः।

987 ॐ श्री ओम् कारादर्श बिम्बिताय नमः।

988 ॐ श्री ओम् कार कंदांकुराय नमः।

989 ॐ श्री ओम् कार वदनोज्ज्वलाय नमः।

990 ॐ श्री ओम् कारारण्य हरिणाय नमः।

991 ॐ श्री ओम् कार शशिशेखराय नमः।

992 ॐ श्री ओम् कार कन्दरासिंहाय नमः।

993 ॐ श्री ओम् कार ज्ञानवारिधये नमः।

994 ॐ श्री ओम् कार रूपाय नमः।

995 ॐ श्री ओम् कार वाच्याय नमः।

996 ॐ श्री ओम् कार चिन्तकाय नमः।

997 ॐ श्री ओम् कार पूज्याय नमः।

998 ॐ श्री ओम् कार स्थिताय जनमः।

999 ॐ श्री ओम् कार सुप्रभाय नमः।

1000 ॐ श्री ओम् कार मूर्तये नमः।

1001 ॐ श्री ओम् कार निधये नमः।

1002 ॐ श्री ओम् कार सभिन्नाय नमः।

1003 ॐ श्री ओम् कार कर्त्रे नमः।

1004 ॐ श्री ओम् कार वेत्रे नमः।

1005 ॐ श्री ओम् कार बोधकाय नमः।

1106 ॐ श्री ओम् कार मौलये नमः।

1007 ॐ श्री ओम् कार केलये नमः।

1008 ॐ श्री ओम् कार वारिधये नमः।

1009 ॐ श्री ओम् कार ध्येयाय नमः।

1010 ॐ श्री ओम् कार शेखराय नमः।

1011 ॐ श्री ओम् कार विश्वाय नमः।

1012 ॐ श्री ओम् कार ज्ञेयाय नमः।

1013 ॐ श्री ओम् कार पेशलाय नमः।

1014 ॐ श्री ओम् कार मूघर्ने नमः।

1015 ॐ श्री ओम् कार फालाय नमः।

1016 ॐ श्री ओम् कार नासिकाय नमः।

1017 ॐ श्री ओम् कार चक्षुषे नमः।

1018 ॐ श्री ओम् कार श्रुतये नमः।

1019 ॐ श्री ओम् कार भ्रूयुगाय नमः।

1020 ॐ श्री ओम् कारावटवे नमः।

1021 ॐ श्री ओम् कार हनवे नमः।

1022 ॐ श्री ओम् कार काकुदाय नमः।

1023ॐ श्री ओम् कार कण्ठाय नमः।

1024 ॐ श्री ओम् कार स्कधांय नमः।

1025 ॐ श्री ओम् कार दोयुगाय नमः।

1026 ॐ श्री ओम् कार वक्षसे नमः।

1027 ॐ श्री ओम् कार कुक्षवे नमः।

1028 ॐ श्री ओम् पार्श्वकाय नमः।

1029 ॐ श्री ओम् कार पृष्ठाय नमः।

1030 ॐ श्री ओम् कार कटये नमः।

1031 ॐ श्री ओम् कार मध्यमाय नमः।

1032 ॐ श्री ओम् कार सक्थये नम ।

1033 ॐ श्री ओम् कार जानवे नमः।

1034 ॐ श्री ओम् कार गुल्फकाय नमः।

1035 ॐ श्री ओम् कार चरणब्दन्द्वाय नमः।

1036 ॐ श्री ओम् कार मणिपादुकाय नमः।

1037 ॐ श्री ओम् कार भद्रपीठस्थाय नमः।

1038 ॐ श्री ओम् कार स्तुतविग्रहाय नमः।

1039 ॐ श्री ओम् कारमयसर्वांगाय नमः।

1040 ॐ श्री ओम् गिरिजापतये नमः।

1041 ॐ श्री ओम् कार मणिदीपार्चिये नमः।

1042 ॐ श्री ओम् कार वृषवाहनाय नमः।

1043 ॐ श्री ओघाय नमः।

1044 ॐ श्री ओजस्विने नमः।

1045 ॐ श्री ओजस्तेजो द्युतिधराय नमः।

1046 ॐ श्री ओम् नम् बीजजपप्रीताय नमः।

1047 ॐ श्री ओम् नमः पदवाच्यकाय नमः।

1048 ॐ श्री ओम् पदस्तव्याय नमः।

1049 ॐ श्री ओम् पदातीतवस्त्वंशाय नमः।

1050 ॐ श्री ओम् पदप्रियाय नमः।

1051 ॐ श्री ओमित्येकाक्षरात्पराय ।

1052 ॐ श्री ओम् मोम् भं गं स्वरूपकाय नमः।

1053 ॐ श्री ओम् मद् भ्यो नमः।

1054 ॐ श्री ओम् नमो महसे।

1055 ॐ श्री ओमादये नमः।

1056 ॐ श्री ओम् भूमये नमः।

1057 ॐ श्री ओम् यम् बीज जपाराध्याय नमः।

1058 ॐ श्री ओम् रूम् द्राम् बीज तत्पराय नमः।

1059 ॐ श्री ओम् वन्हिरूपाय नमः।

1060 ॐ श्री ओम् वायवे नमः।

1061 ॐ श्री ओमीशाय नमः।

1062 ॐ श्री ओम् वंद्याय नमः।

1063 ॐ श्री ओम् वम् तेम् बीजसुलभाय नमः।

1064 ॐ श्री ओम् वरजपित्रे नमः।

1065 ॐ श्री ओम् शिवायेतिसंजप्याय नमः।

1066 ॐ श्री ओषधि प्रभवे नमः।

1067 ॐ श्री ओषधीशाय नमः।

औ – औकारस्य सुब्रह्मण्योदेवता राजवश्यार्थे विनियोगः

1068 ॐ श्री औकाराय नमः।

1069 ॐ श्री औंकारेश्वर पूजिताय नमः।

अं – अंकारस्य परमात्मा देवता हस्तिवश्यार्थे विनियोगः

1070 ॐ श्री अंकाराय नमः।

1071 ॐ श्री अंकितोत्तम वर्णाय नमः।

1072 ॐ श्री अंग लुब्धाय नमः।

1073 ॐ श्री अंगाय नमः।

1074 ॐ श्री अंगुष्टशिरसालंकानाथदर्पहराय नमः।

1075 ॐ श्री अंगिरसे नमः।

1076 ॐ श्री अंगहारिणे बनमः।

1077 ॐ श्री अंतकान्तकाय नमः।

1078 ॐ श्री अंतकहत्रे नमः।

1079 ॐ श्री अंतस्थाय नमः।

1080 ॐ श्री अंतरिक्षस्वरूपाय नमः।

1081 ॐ श्री अंतस्सत्वगुणोभ्दासिशुध्दस्फटिक विग्रहाय नमः।

1082 ॐ श्री अंतकवरप्रदाय नमः।

1083 ॐ श्री अंतकाय नमः।

1084 ॐ श्री अंतर्हिताय नमः।

1085 ॐ श्री अंतर्यामिणे नमः।

1086 ॐ श्री अंत्यकालाधिपतये नमः।

1087 ॐ श्री अंतरात्मने नमः।

1088 ॐ श्री अंतकान्त कृते नमः।

1089 ॐ श्री अंताय नमः।

1090 ॐ श्री अंतकराय नमः।

1091 ॐ श्री अंतकारिणे नमः।

1092 ॐ श्री अंतरिक्षाय नमः।

1093 ॐ श्री अंतर्हितात्मने नमः।

1094 ॐ श्री अन्धकासुर सूदनाय नमः।

1095 ॐ श्री अंधकारये नमः।

1096 ॐ श्री अंधसस्पतये नमः।

1097 ॐ श्री अन्धकासुरहन्त्रे नमः।

1098 ॐ श्री अंध कान्तकाय नमः।

1099 ॐ श्री अंधकघातिने नमः।

1100 ॐ श्री अंधकासुर संहत्रे नमः।

1101 ॐ श्री अंधकरिपवे नमः।

1102 ॐ श्री अंधकासुरभंजनाय नमः।

1103 ॐ श्री अंधकारिनिषूदनाय नमः।

1104 ॐ श्री अंबरवासाय नमः।

1105 ॐ श्री अंबिकानाथाय नमः।

1106 ॐ श्री अंबिकाधिपतये नमः।

1107 ॐ श्री अंबिकार्ध शरीरिणे नमः। 

1108 ॐ श्री अंबर वाससे नमः। 

1109 ॐ श्री अंबायाःपरमेशाय नमः।

1110 ॐ श्री अंबिका पतये नमः।

1111 ॐ श्री अंबिका गर्भे नमः।

1112 ॐ श्री अंबरकैशाय नमः।

1113 ॐ श्री अंबरागांय नमः। 

1114 ॐ श्री अंबुजालाय नमः।

1115 ॐ श्री अंभसाम्पतये नमः।

1116 ॐ श्री अंभोज नयनाय नमः।

1117 ॐ श्री अंभसे नमः।

1118 ॐ श्री अंभोनिधये नमः।

1119 ॐ श्री अंशवे नमः।

1120 ॐ श्री अंशुकागम पृष्ठाय नमः।

अः – अः इत्यक्षरस्य ब्रहृ्मविष्णवी देवताःमृत्युनाशे विनियोगः

1121 ॐ श्री अः वर्णान्वितरायते नमः।

क – ककारस्य परमात्मा देवता रजोगुणनिवर्तने विनियोगः

1122 ॐ श्री कंकणिकृत वासुकये नमः।

1123 ॐ श्री ककुभाय नमः। 1

1124 ॐ श्री कंकाय नमः।

1125 ॐ श्री कंकरूपाय नमः।

1126 ॐ श्री कंकणीकृतपन्नगाय नमः।

1127 ॐ श्री ककुद् मते नमः।

1128 ॐ श्री कंकालवेशाय नमः।

1129 ॐ श्री कंकपर्दाय नमः।

1130 ॐ श्री कंकलधारिणे नमः।

1131 ॐ श्री ककुद्मिने नमः।

1132 ॐ श्री कंकराय नमः।

1133 ॐ श्री कंकालाय नमः।

1134 ॐ श्री कंकवये नमः।

1135 ॐ श्री कुक्कुटवाहनाय नमः।

1136 ॐ श्री कान्चनच्छदये नमः।

1137 ॐ श्री कान्चनमालाधराय नमः।

1138 ॐ श्री कुचकुंकुमचन्दनलेपितलिंगाय नमः।

1139 ॐ श्री कूजत् किंकिणीकाय नमः।

1140 ॐ श्री कंजाक्षाय नमः।

1141 ॐ श्री कटिसूत्री कृताहये नमः।

1142 ॐ श्री कट्याय नमः। 

1143 ॐ श्री काट्याय नमः। 

1144 ॐ श्री कटाक्षोत्थहुतभुग्दग्धभौतिकाय नमः।

1145 ॐ श्री कुटुम्बिने नमः। 

1146 ॐ श्री कूटस्थाय नमः।

1147 ॐ श्री कूटस्थ चैतन्याय नमः।

1148 ॐ श्री कोटि कन्दर्पलावण्यस्वरूपाय नमः।

1149 ॐ श्री कोटिसूर्यप्रकाशाय नमः।

1150 ॐ श्री कोटि मन्मथसौन्दर्यनिधये नमः।

1151 ॐ श्री कोटि सूर्यप्रतिकाशाय नमः।

1152 ॐ श्री कोटि कन्दर्पसंकाशाय नमः।

1153 ॐ श्री कठोराय नमः। 

1154 ॐ श्री कठोरांगाय नमः।

1155 ॐ श्री कठोरजन दाहकाय नमः।

1156 ॐ श्री कूठारधृतपाणये नमः।

1157 ॐ श्री कुण्डलिने नमः।

1158 ॐ श्री कुण्डलीनाम कलया दिव्यापारत्रय शुध्दाध्वजनन्यात्मने नमः।

1159 ॐ श्री कुण्डलीशाय नमः।

1160 ॐ श्री कुण्डलिमध्यवासिने नमः।

1161 ॐ श्री क्रीडते नमः।

1162 ॐ श्री क्रीडयित्रे नमः।

1163 ॐ श्री क्रोडश्रृंगधराय नमः।

1164 ॐ श्री क्कणत्तुला कोटि मनोहरांघ्रि कमलाय नमः।

1165 ॐ श्री कणादाय नमः। 

1166 ॐ श्री क्कणनूपुरयुग्माय नमः।

1167 ॐ श्री कान्तिशिवाय नमः।

1168 ॐ श्री कान्तार्ध कमनायांगाय नमः।

1169 ॐ श्री कान्ताय नमः।

1170 ॐ श्री कान्तार्धभाग कमनीय कलेवराय नमः।

1171 ॐ श्री कान्त्याकनकाद्रि निभाय नमः।

1172 ॐ श्री कात्यायनाय नमः।

1173 ॐ श्री कात्यायनी सेविताय नमः।

1174 ॐ श्री कान्तरूपाय नमः।

1175 ॐ श्री कृतकंकण भोगीन्द्राय नमः।

1176 ॐ श्री कृतागमाय नमः। 

1177 ॐ श्री कृत्तिवाससे नमः।

1178 ॐ श्री कृतज्ञाय नमः। 

1179 ॐ श्री कृत्तिभूषणाय नमः। 

1180 ॐ श्री कृतानन्दाय नमः।

1181 ॐ श्री कृताय नमः।

1182 ॐ श्री कृत्ति सुन्दराय नमः।

1183 ॐ श्री कृतान्ताय नमः। 

1184 ॐ श्री कृतादि भेदकालाय नमः।

1185 ॐ श्री कृतये नमः।

1186 ॐ श्री कृतकृत्यात्मने नमः।

1187 ॐ श्री कृतकृत्याय नमः।

1188 ॐ श्री कृत्यविदे नमः।

1189 ॐ श्री कृत्यविच्छ्रेष्ठाय नमः।

1190 ॐ श्री कृतज्ञप्रियतमाय नमः।

1191 ॐ श्री कृतान्तक महादर्पनाशकाय नमः।

1192 ॐ श्री कृत्यावसनवते नमः।

1193 ॐ श्री कृतमनोभवभंगाय नमः।

1194 ॐ श्री कृत्स्नवीताय नमः।

1195 ॐ श्री केतवे नमः।

1196 ॐ श्री केतुमालिने नमः। 

1197 ॐ श्री केतुमते नमः।

1198 ॐ श्री क्रतुध्वंसिने नमः।

1199 ॐ श्री कदलीकाण्ड सौभाग्यजित जंघोरू शोभिताय नमः।

1200 ॐ श्री कदंबवन वासिने नमः।

1201 ॐ श्री कद्रुद्राय नमः।

1202 ॐ श्री कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्तदिग्वधूमुखाय नमः।

1203 ॐ श्री कदम्ब काननाध्यक्षीय नमः।

1204 ॐ श्री कद्रवे नमः।

1205 ॐ श्री कदम्बकाननाधीशाय नमः।

1206 ॐ श्री कदम्बकान्त कान्तार कल्पितेन्द्र विमानगाय नमः।

1207 ॐ श्री कदभ्यसुन्दराय नमः।

1208 ॐ श्री कादम्ब कानन निवास कुतूहलाय नमः।

1209 ॐ श्री कुन्ददन्ताय नमः।

1210 ॐ श्री कुन्देदु सदृश प्रभाय नमः।

1211 ॐ श्री कुन्देदु शंख पाण्डुरांगाय नमः।

1212 ॐ श्री कुन्देदु शंख स्फटिकाभहासाय  नमः।

1213 ॐ श्री कोदन्डिने नमः

1214 ॐ श्री कन्धराभागे जलधर नीलाय नम;।

1215 ॐ श्री कन्धरायामसिताय नमः।

1216 ॐ श्री कुध्रेशानाय नमः।

1217 ॐ श्री क्रोधाय नमः।

1218 ॐ श्री क्रोधविदे नमः।

1219 ॐ श्री क्रोधनाय नमः।

1220 ॐ श्री क्रोधजनभिदे नमः।

1221 ॐ श्री क्रोधरूपद्रुहे नमः।

122 ॐ श्री क्रोधघ्ने नमः।

1223 ॐ श्री क्रोधिजन क्रोधपराय नमः।

1224 ॐ श्री क्रोधागाराय नमः। 

1225 ॐ श्री कनकोड्याणबन्धवते नमः।

1226 ॐ श्री कनकाय नमः।

1227 ॐ श्री कनकगिरिशरासनाय नमः।

1228 ॐ श्री कनकांगदहाराय नमः।

1229 ॐ श्री कनकलिंगाय नमः।

1230 ॐ श्री कनकमालाधराय नमः।

1231 ॐ श्री कनिष्ठाय नमः।

1232 ॐ श्री कनकमहामणि भूषितांगाय नमः।

1233 ॐ श्री केनचिदनावृताय नमः।

1234ॐ श्री कन्यका नगरीनाथाय नमः।

1235 ॐ श्री कपर्दिने नमः।

1236 ॐ श्री कपाल मालाधराय नमः।

1237 ॐ श्री कपालिने नमः।

1238 ॐ श्री कपालमालिकाधराय नमः।

1239 ॐ श्री कपिलाचार्याय नमः।

1240 ॐ श्री कपिलस्मश्रवे नमः।

1241 ॐ श्री कपालवते नमः। 

1242 ॐ श्री कपिलाय नमः। 

1243 ॐ श्री कपीशाय नमः।

1244 ॐ श्री कपालदण्डपाशाग्निचर्मांकुशधराय नमः। 

1245 ॐ श्री कम्पाय नमः। 

1246 ॐ श्री कपाल मालिने नमः।

1247 ॐ श्री कपाल पाणये नमः।

1248 ॐ श्री कपये नम;।

1249 ॐ श्री कपाल माला कलिताय नमः।

1250 ॐ श्री कपाल धारिणे नमः।

1251 ॐ श्री कपालिने नमः।

1252 ॐ श्री कपालिव्रताय नमः।

1253 ॐ श्री कूपाय नमः।

1254 ॐ श्री कूप्याय नमः।

1255 ॐ श्री कृपाकटाक्ष धोरणी निरूध्द दुर्धरापदे नमः।

1256 ॐ श्री कृपानिधये नमः।

1257 ॐ श्री कृपासागराय नमः।

1258 ॐ श्री कृपारसाय नमः।

1259 ॐ श्री कृपाकराय नमः। 

1260 ॐ श्री कृपावारांनिधये नमः।

1261 ॐ श्री कबलीकृत संसाराय नमः।

1262 ॐ श्री कंबुकण्ठाय नमः।

1263 ॐ श्री कम्बुकण्ठ लसन्नैल्याय नमः।

1264 ॐ श्री कुबेरबन्धवे नमः। 

1265 ॐ श्री कुबेर मित्राय नमः।

1266 ॐ श्री कलमासनार्चिताय नमः।

1267 ॐ श्री कमलेक्षणाय नमः।

1268 ॐ श्री कमनीय कराम्बुजाय नमः।

1269 ॐ श्री कमन्डलु धराय नमः।

1270 ॐ श्री कमठी कर्पराकार प्रपदाय नमः।

1271 ॐ श्री कमलहस्ताय नमः।

1272 ॐ श्री कमलप्रियाय नमः।

1273 ॐ श्री कमलासन  कालाग्नये नमः।

1274 ॐ श्री कमलासन पूजिताय नमः।

1275 ॐ श्री कमलाभारतीन्द्राणी सेविताय नमः। 

1276 ॐ श्री कमयित्रे नमः।

1277 ॐ श्री कमलासन संस्तुताय नमः।

1278 ॐ श्री कमनीय गुणाकराय नमः।

1279 ॐ श्री कमनीय कायाय नम;।

1280 ॐ श्री कमल कान्तये नमः।

1281 ॐ श्री कमलापति सायकाय नमः।

1282 ॐ श्री कम्राय नमः।

1283 ॐ श्री कमलासन वंदितान्घ्रये नमः।

1284 ॐ श्री कामाय नमः। 

1285 ॐ श्री कामारये नमः।

1286 ॐ श्री कामसूत्रिणांकामेशाय नमः।

1287 ॐ श्री कामदेवाय नम;।

1288 ॐ श्री कामपालाय नमः। 

1289 ॐ श्री कामिने नमः। 

1290 ॐ श्री कामदहन करूणाकर लिंगाय नमः।

1291 ॐ श्री कामशासनाय नमः।

1292 ॐ श्री कामनाशकाय नमः।

1293 ॐ श्री कामकाल पुरारये नमः।

1294 ॐ श्री कामदाय नमः। 

1295 ॐ श्री कामांगदहनाय नमः।

1296 ॐ श्री कामप्रियाय नमः।

1297 ॐ श्री कामगाय नमः।

1298 ॐ श्री कामिकाद्यागम पंचकप्रतिपादक पूर्व वदनाय नमः।

1299 ॐ श्री कामिकाद्यागम पंचकप्रतिपादक पश्चिम वदनाय नमः। 

1300 ॐ श्री कामिकागम पादाय नमः।

1301 ॐ श्री काम्याय नमः।

1302 ॐ श्री कामहराय नमः।

1303 ॐ श्री कामविवर्जिताय नमः।

1304 ॐ श्री काम नित्यात्मने नमः।

1305 ॐ श्री कामशरीरनाशकाय नमः।

1306 ॐ श्री कामनाशिने नमः।

1307 ॐ श्री कामन्तकाय नमः।

1308 ॐ श्री कामरूपणे नमः।

1309 ॐ श्री कामिनी वल्लभाय नमः।

1310 ॐ श्री काम्यार्थाय नमः।

1311 ॐ श्री कामेशह्रदयंगमाय नमः।

1312 ॐ श्री कामेश्वराय नम;।

1313 ॐ श्री कामरूपाय नमः।

1314 ॐ श्री कामकलात्मकाय नमः।

1315 ॐ श्री कामगर्वापहारिणे नमः।

1316 ॐ श्री कामदेवात्मकाय नमः।

1317 ॐ श्री कामितार्थदाय नमः। 

1318 ॐ श्री कामदायिने नमः।

1319 ॐ श्री कामघ्नाय नमः। 

1320 ॐ श्री कामांगनास्तुताय नमः।

1321 ॐ श्री कुमाराय नमः।

1322 ॐ श्री कुमार गुरवे नमः।

1323 ॐ श्री कुमार जनकाय नमः।

1324 ॐ श्री कुमार शत्रुविघ्नाय नमः।

1325 ॐ श्री कुमार जननाय नमः।

1326 ॐ श्री कुमार पित्रे नमः।

1327 ॐ श्री कोमलाय नमः।

1328 ॐ श्री कोमलावयवोज्ज्वलाय नमः।

1329 ॐ श्री कायान्त स्थामृताधारमण्डलान्तस्थिताय नमः।

1330 ॐ श्री क्रियावस्थाय नमः।

1331 ॐ श्री क्रियावते नमः।

1332 क्रियाशक्ति स्वरूपिणे नमः।

1333 ॐ श्री केयूरभूषणाय नमः।

1334 ॐ श्री करूणासागराय नमः।

1335 ॐ श्री कर्णांमृताय नमः।

1336 ॐ श्री कर्णिकाराय नमः।

1337 ॐ श्री कर्पूरकान्तिधवलाय नमः।

1338 ॐ श्री कर्णाय नमः।

1339 ॐ श्री करस्पुरत्कपाल मुक्तरक्त विष्णु पालिने नमः।

1340 ॐ श्री कर्त्रे नमः।

1341 ॐ श्री कराल फालपट्टिका धगध्धगध्दगज्ज्वलध्दनंजया दुरीकृत प्रचण्ड पंचसायकाय नमः।

1342 ॐ श्री कर्मकालविदे नमः।

1343 ॐ श्री कर्म सर्व बन्ध विमोचनाय नम;।

1344 ॐ श्री करस्थालिने नमः।

1345 ॐ श्री कर्णिकार महास्त्रग्विणे नमः।

1346 ॐ श्री करालाय नमः।

1347 ॐ श्री कर्मठानामुपास्याय नमः।

1348 ॐ श्री कर्मठानाम् प्रभवे नमः।

1349 ॐ श्री कराल वक्त्राय नमः।

1350 ॐ श्री कर्म सादाख्य पूर्व वदनाय नमः।

1351 ॐ श्री कर्म सादाख्य दक्षिण वदनाय नमः। 

1352 ॐ श्री कर्पूरात्यन्त शीतलाय नमः।

1353 ॐ श्री कर्पूर गौराय नमः।

1354 ॐ श्री करवीर प्रियाय नमः।

1355 ॐ श्री कर्तृ प्रेरकाय नमः।

1356 ॐ श्री कर्पूर सुन्दराय नमः।

1357 ॐ श्री कर्पूर देहाय नमः।

1358 ॐ श्री कर्पूर धवलाकाराय नमः।

1359 ॐ श्री कर्मात्मने नमः।

1360 ॐ श्री करूणा वरूणालयाय नमः।

1361 ॐ श्री करूणामय सागराय नमः।

1362 ॐ श्री कर्णावंत सीकृत नागराजाय नमः।

1363 ॐ श्री कर्मण्याय नमः।

1364 ॐ श्री करूणामृत सागराय नमः।

1365 ॐ श्री कर्मकृते नमः।

 1366 ॐ श्री कर्मपाश मोचकाय नमः।

 1367 ॐ श्री कर्म कर्तृ फल प्रदाय नमः।

1368 ॐ श्री कर्पूर स्फटिकेन्दु सुन्दरते नमः।

1369 ॐ श्री करूणा पूरितेक्षणाय नमः।

1370 ॐ श्री करूणालंकृत शेष भूषणाय नमः।

1371 ॐ श्री करूणा समुद्राय नमः।

1372 ॐ श्री करूणावताराय नमः।

1373 ॐ श्री कर्पूरधवलाय नमः।

1374 ॐ श्री करूणामयाय नमः।

1375 ॐ श्री कर्मणे नमः।

1376 ॐ श्री करालदंष्ट्रेक्षणाय नमः।

1377 ॐ श्री कर्मसाक्षिणे नमः।

 1378 ॐ श्री कर्मारेभ्यो नमः।

1379 ॐ श्री करविराजत्कुरंगाय नमः।

1380 ॐ श्री करूणाकराय नमः।

1381 ॐ श्री कारणाय नमः।

1382 ॐ श्री कारणत्रहेतवे नमः।

1383 ॐ श्रीकार्य कोविदाय नमः।

1384 ॐ श्री कारणागमजंघाय नमः।

1385 ॐ श्री कारनामक भुक्तिमुक्तिफलदीक्षा त्रयात्मने नमः।

1386 ॐ श्री कारजागमश्रोत्राय नमः।

1387 ॐ श्री कारूण्यनिधये नमः।

1388 ॐ श्री कारूणांविश्व कर्मणे नमः।

1389 ॐ श्री कार्श्य नाशकाय नमः।

1390 ॐ श्री कार्य कारण रूपाय नमः।

1391 ॐ श्री किरीटिने नमः। 

1392 ॐ श्री किरीट वरधारिणे नमः।

1393 ॐ श्री किरताय नमः।

1394 ॐ श्री किरिकेभ्यो नमः।

1395 ॐ श्री किरणागम रत्नभूषणाय नमः।

1396 ॐ श्री किरात वेषेश्वराय नमः।

1397 ॐ श्री किरीटलेढीबालेन्दवे नमः।

1398 ॐ श्री कीर्तिमते नमः।

1399 ॐ श्री कीर्ति वर्धनाय नमः।

1400 ॐ श्री कीर्तिस्तम्भाय नमः।

1401 ॐ श्री कीर्तिजागराय नमः।

1402 ॐ श्री कीर्तिनाथाय नमः।

1403 ॐ श्री कुरवे नमः।

1404 ॐ श्री कुरूकर्त्रे नमः।

1405 ॐ श्री कुरूवासिने नमः।

1406 ॐ श्री कुरूभूताय नमः।

1407 ॐ श्री कुरंगविलसत् पाणिकमलाय नमः।

1408 ॐ श्री कुर्दते नमः।

1409 ॐ श्री कूर्मास्थि समलंकृताय मः।

1410 ॐ श्री कूर्मा कृतये नमः।

1411 ॐ श्री कूर्मधराय नमः।

1412 ॐ श्री क्रूरहारिणे नमः।

1413 ॐ श्री क्रूराय नमः।

1414 ॐ श्री क्रूरोग्रामर्षणाय नमः।

1415 ॐ श्री कल्मषरहिताय नमः।

1416 ॐ श्री कलिद्रुमस्थाय नमः।

1417 ॐ श्री कल्पाय नमः।

1418 श्री कल्याणाचल कोदण्ड कनत्करतलाय नमः।

1419 ॐ श्री कल्पादये नमः।

1420 ॐ श्री कलाधराय नमः।

1421 ॐ श्री कलाविलास कुशलाय नमः

1422 ॐ श्री कलाध्यक्षाय नमः।

1423 ॐ श्री कलाधर कलामौलये नमः।

1424 ॐ श्री कलावपषे नमः।

1425 ॐ श्री कलानिधान बन्धुराय नमः।

1426 ॐ श्री कलंकघ्ने नमः।

1427 ॐ श्री कलंकांकाय नमः।

1428 ॐ श्री कलंकारये नमः।

1429 ॐ श्री कल्याणसुन्दरपतये नमः।

1430 ॐ श्री कलये नमः।

1431ॐ श्री कल्याणाचल कोदण्ड काण्ड दार्दण्ड मण्डिताय नमः।

1432 ॐ श्रीकला काष्ठा लवमात्रात्मकाय नमः।

1433 ॐ श्री कल्पोदय निबंधनाय नमः।

1434 ॐ श्री कल्पानाम् प्रभवे नमः।

1435 ॐ श्री कल्पोदय निबध्द वार्तानाम्प्रभवे नमः।

1436 ॐ श्री कलाध्वनामक सर्वांगाय नम;।

1437 ॐ श्री कल्याण सुन्दराय नम;।

1438 ॐ श्री कलामूर्तये नमः।

1439 ॐ श्री कल्पकराय नमः।

1440 ॐ श्री कलिकृति कारिणे नमः।

1441 ॐ श्री कल्पाय नमः।

1442 ॐ श्री कल्पकर्त्रे नमः।

1443 ॐ श्री कल्याणाद्रि धनुर्धराय नमः।

1444 ॐ श्री कल्परक्षणतत्पराय नमः।

1445 ॐ श्री कल्पाकल्पाकृतये नमः।

1446 ॐ श्री कल्पनाशनाय नमः।

1447 ॐ श्री कल्प कल्पकाय नमः।

1448 ॐ श्री कल्याणरूपाय नमः।

1449 ॐ श्री कल्याणसंश्रयाय नमः।

1450 ॐ श्री कलाधीशाय नमः।

1451 ॐ श्री कल्पनारहिताय नमः।

1452 ॐ श्री कल्पराजाय नमः।

1453 ॐ श्री कलयतामकालाय नम;।

1454 ॐ श्री कलिविवर्जिताय नमः।

1455 ॐ श्री कलि कल्मष दोषघ्ने नमः।

1456 ॐ श्री कल्पह्रते नमः।

1457 ॐ श्री कल्पहारकाय नम;।

1458 ॐ श्री कलंकते नमः।

1459 ॐ श्री कलंकरहिता नमः।

1460 ॐ श्री कलानिधये नमः।

1461 ॐ श्री कलाकुशलाय नमः।

1462 ॐ श्री कल्पान्तभैरवाय नमः।

1463 ॐ श्री कलुषविदूराय नमः।

1464  ॐ श्री कल्याणदाय नमः।

1465 ॐ श्री कल्याणमन्दिराय नमः।

1466 ॐ श्री कालकालाय नमः।

1467 ॐ श्री कालाभ्रकान्तिगरलांकितकन्धराय नमः।

1468 ॐ श्री कालयोगिने नमः।

1469 ॐ श्री कालकण्ठाय नमः।

1470 ॐ श्री कालज्ञानिने नमः।

1471 ॐ श्री कालभक्षाय नमः।

1472 ॐ श्री कालाय नमः।

1473 ॐ श्री कालकटंकाय नमः।

1474 ॐ श्री कालद्दशे नमः।

1475 ॐ श्री कालप्रमाथिने नमः।

1476 ॐ श्री कालरूपाय नमः।

1477 ॐ श्री कालब्रह्मपितामहाय नमः।

1478 ॐ श्री कालपूजिताय नमः।

1479 ॐ श्री कालानांप्रभवे नमः।

1480 ॐ श्री कालवेगाय नमः।

1481 ॐ श्री कालाग्निरूद्ररूपाय नमः।

1482 ॐ श्री कालिका कारणाय नमः।

1483 ॐ श्री कालकुठाराय नमः।

1484 ॐ श्री कालार्यादि सप्तमूर्ति प्रतिपादक दक्षिणवदानय नमः।

1485 ॐ श्री कालारये नमः।

1486 ॐ श्री कालकूट विषादनाय नमः।

1487 ॐ श्री कालाग्नि रूद्राय नमः।

1488 ॐ श्री कालाग्नि निभाय नमः।

1489 ॐ श्री कालाग्नि प्रभाय नमः।

1490 ॐ श्री कालहन्त्रे नमः।

1491 ॐ श्री कालकूट विषाशिने नमः।

1492 ॐ श्री कालरूपिणे नमः।

1493 ॐ श्री कालचक्रप्रवर्तिने नमः।

1494 ॐ श्री कालग्रासाय नमः।

1495 ॐ श्री कालान्तकाय नमः।

1496 ॐ श्री कालात् पराय नमः।

1497 ॐ श्री कालरूद्राय नमः।

1498 ॐ श्री  कालाग्नये नमः।

1499 ॐ श्री कालभैरवाय नमः।

1500 ॐ श्री कालदहनाय नमः।

1501 ॐ श्री कालकलातिगाय नमः।

1502 ॐ श्री कालकूटलसत्कण्ठाय नजमः।

1503 ॐ श्री कालक्षयंकराय नमः।

1504 ॐ श्री कालातीताय नमः।

1505 ॐ श्री कालस्थाय नमः।

1506 ॐ श्री कालकूट प्रभाजाल कलंकीकृत कन्धराय नमः।

1507 ॐ श्री कालधुरन्धराय नमः।

1508 ॐ श्री कालकृतांनिधये नमः।

1509 ॐ श्री कालिका वरदाय नमः।

1510 ॐ श्री कालिकान्तिलसत् गलायनमः।

1511 ॐ श्री कालकूट भयापहाय नमः।

1512 ॐ श्री कालाधिपतये नमः।

1513 ॐ श्री कालरूपधारय नमः।

1514 ॐ श्री कालदण्डधराय नमः।

1515 ॐ श्री कीलानेकसहस्रसंकुल शिखिस्तन्भ स्वरूपाय नमः।

1516 ॐ श्री कीलालावनिपावकानिल नमश्चन्द्रार्कयज्वाकृतये नमः।

1517 ॐ श्री कुलुंचेशाय नमः।

1518 ॐ श्री कुलुंचानामपतये नमः।

1519 ॐ श्री कुलेशाय नमः।

1520 ॐ श्री कुलालेभ्यो नमः।

1521 ॐ श्री कुलशेखरभूपानामकुलदैवताय नमः।

1522 ॐ श्री कुलगिरीसर्वस्वकवचितार्थांगाय नमः।

1523 ॐ श्री कूलहारिेणे नमः।

1524 ॐ श्री कूलकर्त्रे नमः।

1525 ॐ श्री कूल्याय नमः।

1526 ॐ श्री कैलासप्रियाय नमः।

1527 ॐ श्री कैलासाचलवासाय नमः।

1528 ॐ श्री कैलासवासिने नमः।

1529  ॐ श्री कैलासश्रृंगसंकाशमहोक्ष वरवाहनाय नमः।

 1530 ॐ श्री कैलासपतये नमः।

1531 ॐ श्री कैलासशिखरावासाय नमः।

1532 ॐ श्री कैलासगिरिशायिने नमः।

1533 ॐ श्री कैलासकल्प वृषभवाहनाय नमः।

1534 ॐ श्री कोलाहलमहोदारशरभाय नमः।

1535 ॐ श्री कोलाच्छच्छदमाधव सुरज्येष्ठाति दूरांघ्रिकाय नमः।

1536 ॐ श्री कवये नमः।

1537 ॐ श्री कव्यवाहनाय नमः।

1538 ॐ श्री कवचिने नमः।

1539 ॐ श्री कव्याय नमः।

1540 ॐ श्री कवाटकठिनारस्काय नमः।

1541 ॐ श्री काव्याय नमः।

1542 ॐ श्री कावेरीनर्मदासंगमे ओंकाराय नमः।

1543 ॐ श्री कुवलय सहस्पर्धिगलाय नमः।

1544 ॐ श्री कोविदाय नमः।

1545 ॐ श्री केवलाय नमः।

1546 ॐ श्री कैवल्याय नमः।

1547 ॐ श्री कैवल्यदाय नमः।

1548 ॐ श्री कैवल्यदायिने नमः।

1549 ॐ श्री कैवल्यदान निरताय नमः।

1550 ॐ श्री  कैवर्ताय नमः।

1551 ॐ श्री कैवल्य परमानन्द दायकाय नमः।

1552 ॐ श्री काश्यपाय नमः।

1553 ॐ श्री काशीवासलोकपुण्य पापशोधकाय नमः।

1554 ॐ श्री काशी विशुध्द देहाय नमः।

1555 ॐ श्री काशीनाथाय नमः।

1556 ॐ श्री काश्यपदीक्षागुरूभूतोतरवदनाय नमः।

1557 ॐ श्री काशीशानाय नमः।

1558 ॐ श्री काशीकापुराधिनाथाय नमः।

1559 ॐ श्री काशीपतये नमः।

1560 ॐ श्री किशोरचन्द्र शेखराय नमः।

1561 ॐ श्री किंशिलाय नमः।

1562 ॐ श्री कुशचूडामणये नमः।

1563 ॐ श्री कुशलाय नमः।

1564 ॐ श्री कुशलागमाय नमः।

1565 ॐ श्री कृशानवे नमः।

1566 ॐ श्री कृशानुरेतसे नमः।

1567 ॐ श्री केशवाय नमः।

1568 ॐ श्री केशवब्रह्मसंग्राम वारकाय नमः।

1569 ॐ श्री कैशवसेविताय नमः।

1570 ॐ श्री कौशिक दीक्षागुर्वगस्त्यादि दीक्षागुरू भूतोर्ध्व वदनाय नमः।

1571ॐ श्री कौशिकाय नमः।

1572 ॐ श्री कौशिक दीक्षागुरू भूतपश्चिम वदनाय नमः।

1573 ॐ श्री कौशिकसम्प्रदाययज्ञाय नमः।

1574 ॐ श्री कौशाय नमः।

1575 ॐ श्री काष्ठानाम्प्रभवे नमः।

1576 ॐ श्री क्लिष्टभक्तेष्टदायिने नमः।

1577 ॐ श्री कृष्णाय नमः।

1578 ॐ श्री कृष्णपिंगलाय नमः।

1579 ॐ श्री कृष्णवर्णाय नमः।

1580 ॐ श्री कृष्णवर्मिणे नमः।

1581 ॐ श्री कृष्णस्यजयदात्रे नमः।

1582 ॐ श्री कृष्णानन्दस्वरूपिणे नमः।

1583 ॐ श्री कृष्णचर्मधराय नमः।

1584 ॐ श्री कृष्णकुंचितमूर्धजाय नमः।

1585 ॐ श्री कृष्णाजिनोत्तरीयाय नमः।

1586 ॐ श्री कृष्णाभिरताय नमः।

1587 ॐ श्री कस्तुरीविलसत् फलाय नमः।

1588 ॐ श्री कस्तुरीतिलकाय नमः।

1589 ॐ श्री कुसुमामोदाय नमः।

1590 ॐ श्री कुसुमाष्टकधराय नमः।

1591 ॐ श्री काहलिने नमः।

1592 ॐ श्री कक्षीशाय नमः।

1593 ॐ श्री कक्षाणांपतये नमः

1594 ॐ श्री कक्ष्याय नमः।

1595 ॐ श्री कक्षबन्धाप्तसुकरकटीतटविराजिताय नमः।

1596 ॐ श्री कांक्षितार्ध सुरद्रुमाय नमः।

1597 ॐ श्री कुक्षिस्थाशेष भुवनाय नमः।

ख – खकारस्य गरूडोदेवता पापविनाशने विनियोगः।

1598 ॐ श्री खकाराय नमः।

1599 ॐ श्री खगाय नमकः।

1600 ॐ श्री खगेश्वराय नमः।

1601 ॐ श्री खेचराय नमः।

1602 ॐ श्री खंचन्द्रकलाधराय नमः।

1603 ॐ श्री खचराय नमः।

1604 ॐ श्री खज्योतिषे नमः।

1605 ॐ श्री खट्वांगिने नमः।

1606 ॐ श्री खट्वांगहस्ताय नमः।

1607 ॐ श्री खट्वांग धारिणे नमः।

1608 ॐ श्री खट्वांग खड्गचर्म चक्राद्यायुधभीषणकराय नमः।

1609 ॐ श्री खट्वांगपाणये नमः।

1610 ॐ श्री खेटकाय नमः।

1611 ॐ श्री खंडपरशवे नमः।

1612 ॐ श्री खड्गिने नमः।

1613 ॐ श्री खंडिताशेष भुवनाय नमः।

1614 ॐ श्री खड्गनाथाय नमः।

1615 ॐ श्री खड्गभासिताय नमः।

1616 ॐ श्री ख्याताय नमः।

1617 ॐ श्री खेदरहिताय नमः।

1618 ॐ श्री खद्योताय नमः।

1619 ॐ श्री खरशालय नमः।

1620 ॐ श्री खरान्तकृते नमः।

1621 ॐ श्री खल्याय नमः।

1622 ॐ श्री खेलनाय नमः।

ग – गकारस्य गणपतिर्देवता राज्यसिध्दौ विनियोगः।

1623 ॐ श्री गकाररूपाय नमः।

1624 ॐ श्री गोकर्णाय नमः।

1625 ॐ श्री गगनरूपाय नमः।

1626 ॐ श्री गगनस्थाय नमः।

1627 ॐ श्री गगनेशाय नमः।

1628 ॐ श्री गगनगम्भिराय नमः।

1629 ॐ श्री गगनसमरूपाय नमः।

1630 ॐ श्री गंगाधराय नमः।

1631 ॐ श्री गंगातुरंगतरंगरंजितजटाभाराय नमः।

1632 ॐ श्री गंगाप्लवोदकाय नमः।

1633 ॐ श्री गंगाजलाप्लावितकेशदेशाय नमः।

1634 ॐ श्री गंगासलिलधराय नमः।

1635 ॐ श्री गंगासंमार्जितांमहसे नमः।

1636 ॐ श्री गंगाधारिणे नमः।

1637 ॐ श्री गंगाजूटाय नमः।

1638 ॐ श्री गंगास्नान प्रियाय नमः।

1639 ॐ श्री गंगास्नानफलप्रदाय नमः।

1640 ॐ श्री गंगाभासितमौलये नमः।

1641 ॐ श्री गंगाचन्द्रकालधराय नमः।

1642 ॐ श्री गांगेयाभरण प्रीताय नमः।

1643 ॐ  श्री गांगेयपरिपूजिताय नमः।

1644 ॐ श्री गोघ्नाय नमः।

1645 ॐ श्री गोघ्नघ्नाय नमः।

1646 ॐ श्री गोचराय नमः।

1647 ॐ श्री गोचर्म वसनाय नमः।

1648 ॐ  श्री गजचर्माम्बारय नमः।

1649 ॐ श्री गजारये नमः।

1650 ॐ श्री गजेन्द्र गमनाय नमः।

1651 ॐ श्री गजेन्द्राणाम् एेरावतये नमः।

1652 ॐ श्री गजासुरारये नमः।

1653 ॐ श्री गाजजिनावृताय नमः।

1654 ॐ श्री गजघ्ने नमः।

1655 ॐ श्री गजदैत्याजिनाम्बराय नमः।

1656 ॐ श्री गजचर्मपरिधानाय नमः।

1657 ॐ श्री गजानन प्रियाय नमः।

1658 ॐ श्री गजारूढाय नमः।

1659 ॐ श्री गजचर्मिणे नमः।

1660 ॐ श्री गण्डस्फुरत् भुजगकुण्डल मण्डिताय नमः।

1661 ॐ श्री गजराज विमर्दनाय नमः। 

1662 ॐ श्री गौडपादनिषेविताय नमः।

1663 ॐ श्री गाण्डीव धन्विने नमः।

1664 ॐ श्री गाण्डीविने नमः।

1665 ॐ श्री गुडान्नप्रीत मानसाय नमः।

1666 ॐ श्री गुडाकेश प्रपूजिताय नमः।

1667 ॐ श्री गाढाय नमः।

1668 ॐ श्री गूढस्वरूपाय नमः।

1669 ॐ श्री गूडमहाव्रताय नमः।

1670 ॐ श्रीगूढपाद प्रियाय नमः।

1671 ॐ श्री गूढाय नमः।

1672 ॐ श्री गूढगुल्फाय नमः।

1673 ॐ श्री गूढतनवे नमःञ

1674 ॐ श्री गूढजत्रवे नमः।

1675 ॐ श्री गणाय नमः।

1676 ॐ श्री गणकत्रे नमः।

1677 ॐ श्री गणपतये नमः। 

1678 ॐ श्री गणाधिपतये नमः।

1679 ॐ श्री गणेश्वराय नमः।

1680 ॐ श्री गणानाथाय नमः।

1681 ॐ श्री गणकार्याय नमः।

1682 ॐ श्री गणराशये नमः।

1683 ॐ श्री गणाधिपाय नमः।

1684 ॐ श्री गणकाराय नमः।

1685 ॐ श्री गणकोटि समन्विताय नमः।

1686 ॐ श्री गणाधिपनिषेविताय नमः।

1687 ॐ श्री गणाधिप स्वरूपाय नमः।

1688 ॐ श्री गणप्रियंकराय नमः।

1689 ॐ श्री गणौषधाय नमः।

1690 ॐ श्री गणनित्यवृताय नमः।

1691 ॐ श्री गणानां विनायकाय नमः।

1692 ॐ श्री गणनाथयूथ समावृताय नमः।

1693 ॐ श्री गणेशादि प्रपूजिताय नमः।

1694 ॐ श्री गणानाथ सहोदर प्रियाय नमः। 

1695 ॐ श्री गणेशाय नमः।

1696 ॐ श्री गणेशकुमार वंद्याय नमः।

1697 ॐ श्री गणपाय नमः।

1698 ॐ श्री गणानुयात मार्गाय नमः।

1699 ॐ श्री गनगाय नमः।

1700 ॐ श्री गणवृंद रताय नमः।

1701 ॐ श्री गणगोचराय नमः।

1702 ॐ श्री गणाध्यक्षाय नमः।

1703 ॐ श्री गणानब्द पात्राय नमः।

1704 ॐ श्री गणगीताय नमः।

1705 ॐ श्री गाणपत्यागमप्रियाय नमः।

1706 ॐ श्री गुणाय नमः।

1707 ॐ श्री गुणात्मने नमः।

1708 ॐ श्री गुणाकराय नमः।

1709 ॐ श्री गूकारिणे नमः।

1710 ॐ श्री गुणवते नमः।

1711 ॐ श्री गुणविच्छ्रेष्ठाय नमः।

1712 ॐ श्री गुणवत्प्रियाय नमः।

1713 ॐ श्री गुणाधाराय नमः।

1714 ॐ श्री गुणागाराय नमः।

1715 ॐ श्री गुणकृते नमः।

1716 ॐ श्री गुणोत्तमाय नमः।

1717 ॐ श्री गुणनाशकाय नमः।

1718 ॐ श्री गुणग्राहिणे नमः।

1719 ॐ श्री गुणत्रयस्वरूपाय नमः।

1720 ॐ श्री गुणाधिकाय नमः।

1721 ॐ श्री गुणातीताय नमः।

1722 ॐ श्री गुणैरप्रमिताय नमः।

1723 ॐ श्री गुण्याय नमः।

1724 ॐ श्री गुणाष्टकप्रदाय नमः।

1725 ॐ श्री गुणिने नमः।

1726 ॐ श्री गुणत्रयो परिस्थाय नमः।

1727 ॐ श्री गुणज्ञाय नमः।

1728 ॐ श्री गुणबीजाय नमः।

1729 ॐ श्री गुणात्मकाय नमः।

1730 ॐ श्री गुणीशाय नमः।

1731 ॐ श्री गुणिबीजाय नमः।

1732 ॐ श्री गुणिनां गुरवे नमः।

1733 ॐ श्री गुणवताम् श्रेष्ठाय नमः।

1734 ॐ श्री गुणेश्वराय नमः।

1735 ॐ  श्री गुणत्रयात्मकाय नमः।

1736 ॐ श्री गुणत्रय विभाविताय नमः।

1737  ॐ श्री गुणज्ञेयाय नमः।

1738 ॐ श्री गुणध्येयाय नमः।

1739 ॐ श्री गुणाध्यक्षाय नमः।

1740 ॐ श्री गुणगोचराय नमः।

1741 ॐ श्री गुणोज्जलाय नमः।

1742 ॐ श्री गुणबुध्दी बलालयाय नमः।

1743 ॐ श्री गुणत्रयात्मक मायाशबलत्व प्रकाशकाय नमः।

1744 ॐ श्री गुणनाम सुनृत्यकाय नमः।

1745 ॐ श्री गतये नमः।

1746 ॐ गतागताय नमः।

1747 ॐ श्री गतिमताम् श्रेष्ठाय नमः।

1748 ॐ श्री गतिगम्याम नमः।

1749 ॐ श्री गीतशीलाय नमः।

1750 ॐ श्री गीतपादाय नमः।

1751 ॐ श्री गीतप्रियाय नमः।

1752 ॐ श्री गीतागम मूलदेशिकाय नमः।

1753 ॐ श्री गोत्रिणे नमः।

1754 ॐ श्री गोत्राणाम् पतये नमः।

1755 ॐ श्री गोत्राणतत्पराय नमः।

1756 ॐ श्री गौतमाय नमः।

1757 ॐ श्री गौतमदीक्षागुरूभूतपूर्ववदनाय नमः।

1758 ॐ श्री गौतमीतीर्थेत्रियम्बकाय नमः।

1759 ॐ श्री गदाहस्ताय नमः।

1760 ॐ श्री गदान्तकृते नमः।

1761 ॐ श्री गदद्यायुध सम्पन्नाय नमः।

1762 ॐ श्री गोदावरी प्रियाय नमः।

1763 ॐ श्री गन्धाघ्राणकारिणे नमः।

1764 ॐ श्री गन्धर्वाय नमः।

1765 ॐ श्री गन्धपालिने नमः।

1766 ॐ श्री गन्धिने नमः।

1767 ॐ श्री गन्धर्वाणाम्पतये नमः।

1768 ॐ श्री गन्धर्वसेव्याय नमः।

1769 ॐ श्री गन्धर्वकुलभूषनाय नमः।

1770 ॐ श्री गन्धर्वगानसुप्रिताय नमः।

1771 ॐ श्री गन्धर्वाप्सरसाम्प्रिताय नमः।

1772 ॐ श्री गन्धमाल्यविभूषिताय नमः।

1773 ॐ श्री गन्धपतये नमः।

1774 ॐ श्री गाधाप्रियाय नमः।

1775 ॐ श्री गाधिपूजिताय नमः।

1776 ॐ श्री गान्धाराय नमः।

1777 ॐ श्री गन्धसाराभिषेकप्रियाय नमः।

1778 ॐ श्री गोधराय नमः।

1779 ॐ श्री गान्धर्व किन्नर सुगीत गुणाधिकाय नमः।

1780 ॐ श्री गोधनप्रदाय नमः।

1781 ॐ श्री गानलोलुपाय नमः।

1782 ॐ श्री गुप्ताय नमः।

1783 ॐ श्री गोपतये नमः।

1784 ॐ श्री गोप्याय नमः।

1785 ॐ श्री गोपूत्रे नमः।

1786 ॐ श्री गोपालिने नमः।

1787 ॐ श्री गोपालाय नमःञ

1788 ॐ श्री गोपनीयाय नमः।

1789 ॐ श्री गोप्रियाय नमः।

1790 ॐ श्री गं बीज जप सुप्रीताय नमः।

1791 ॐ श्री गभीराय नमः।

1792 ॐ श्री गभस्तये नमः।

1793 ॐ श्री गंभीराय नमः।

1794 ॐ श्री गम्भीरनायकाय नमः।

1795 ॐ श्री गम्भिर ह्रदयाय नमः।

1796 ॐ श्री गम्भीरवाक्याय नमः।

1797 ॐ श्री गम्भीर घोषाय नमः।

1798 ॐ श्री गम्भीर बल वाहनाय नमः।

1799 ॐ श्री ग्रामण्ये नमः।

1800 ॐ श्री ग्रामाय नमः।

1801 ॐ श्री गोमते नमः।

1802 ॐ श्री गोमत्प्रियाय नमः।

1803 ॐ श्री गोमयाय नमः।

1804 ॐ श्री गोमातृपरिसेविताय नमः।

1805 ॐ श्री गयाप्रयागनिलयाय नमः।

1806 ॐ श्री गायकाय नमः।

1807 ॐ श्री गायत्रीवल्लभाय नमः

1808 ॐ श्री गायत्र्यादि स्वरूपाय नमः।

1809 ॐ श्री गायत्रीजप तत्पराय नमः।

1810 ॐ श्री गायत्रीतुल्यरूपाय नमः।

1811 ॐ श्री  गायत्रीमन्त्रजनकाय नमः।

1812 ॐ श्री गीयमान गुणाय नमः।

1813 ॐ श्री गेयाय नमः।

1814 ॐ श्री गरलग्रीवाय नमः।

1815 ॐ श्रीगरूडाग्रज पूजिताय नमः।

1816 ॐ श्री गर्विताय नमः।

1817 ॐ श्री गराय नमः|

1818 ॐ श्री गर्वनाशकाय नमः।

1819 ॐ श्री गरूडोरग सर्प पक्षिणां पतये।

1820 ॐ श्री गर्भचारिणे नमः।

1821 ॐ श्री गर्भाय नमः।

1822 ॐ श्री गरीयसे नमः।

1823 ॐ श्री गारूडाय नमः।

1824 ॐ श्री गिरिधन्विने नमः।

1825 ॐ श्री गिरीशानाय नमः।

1826 ॐ श्री गिरिबान्धवाय नमः।

1827 ॐ श्री गिरिरताय नमः।

1828  ॐ श्री गिरित्राय नमः।

1829 ॐ श्री गिरिसुता प्रियाय नमः।

1830 ॐ श्री गिरिप्रियाय नमः।

1831 ॐ श्री गरूडध्जवन्दिताय नमः।

1832 ॐ श्री गिरिसाधनाय नमः।

1833 ॐ श्री गिरिशाय नमः।

1834 ॐ श्री गिरिजासहायाय नमः।

1835 ॐ श्री गिरिजानर्मणे नमः।

1836 ॐ श्रीगिरिजापतये नमः।

1837 ॐ श्री गिरिन्द्रधन्वने नमः।

1838 ॐ श्री गिरिन्द्रात्मजासंगृहीतार्थ देहाय नमः।

1839 ॐ श्री गिरौसंस्थिताय नमः।

1840 ॐ श्री गुरवे नमः।

1841 ॐ श्री गुरूमन्त्रस्वरूपिणे नमः।

1842 ॐ श्री गुरूमाया गहनाश्रयाय नमः।

1843 ॐ श्री गुरूणां गुरवे नमः।

1844 ॐ श्री गुरूरूपाय नमः।

1845 ॐ श्री गुरुनामकज्ञापकात्मने नमः।

1846 ॐ श्री गुरूप्रियाय नमः।

1847 ॐ श्री गुरूलक्ष्यस्वरूपाय नमः।

1848 ॐ श्री गुरूमण्डलसेविताय नमः।

1849 ॐ  श्री गुरूम्णडलरूपिणे नमः।

1850 ॐ  श्री गुरूध्यातपद द्वंद्वाय नमः।

1851 ॐ श्री गुर्वतीताय नमः।

1852 ॐ श्री गोरंभापुष्परूचिराय नमः।

1853 ॐ श्री गोरोचन प्रियाय नमः।

1854 ॐ श्री गौरीभर्त्रे नमः।

1855 ॐ श्री गौरीशाय नमः।

1856 ॐ श्री गौरीह्रदयवल्लभाय नमः।

1857 ॐ श्री गौरीगुरूगुहाश्रयाय नमः।

1858 ॐ श्री गौरीविलासदंभाय नमः।

1859 ॐ श्री गौरीपतये नमः।

1860 ॐ श्री गौरी कटाक्षार्हाय नमः।

1861 ॐ श्री गौराय नमः।

1862 ॐ श्री गौरीवल्लभाय नमः।

1863 ॐ श्री  गौरीवामांकभूषणाय नमः।

1864 ॐ श्री गौरीमनोहराय नमः।

1865 ॐ श्री गौरीवदनाब्ज वृन्दसूर्याय नमः।

1866 ॐ श्री गौरीप्रियाय नमः।

1867 ॐ श्री गौरिकुचपदोरसे नमः।

1868 ॐ श्री गौरि विलास भवनाय नमः।

1869 ॐ श्री गव्याय नमः।

1870 ॐ श्री गवाम् पतये नमः।

1871 ॐ श्री गोविद् घोषित सत्क्रियाय नमः।

1872 ॐ श्री गोवृषेश्वराय नमः।

1873 ॐ श्री गोवृषेन्द्र ध्वजाय नमः।

1874 ॐ श्री गोवृषोत्तमवाहनाय नमः।

1875 ॐ श्री गोविंदाय नमः।

1876 ॐ श्री गोविदाम्पतये नमः।

1877 ॐ श्री गोवर्धनधराश्रयाय नमः।

1878 ॐ श्री गोविन्दपरिपूजिताय नमः।

1879 ॐ श्री गोविन्दवल्लभाय नमः।

1880 ॐ श्री गीष्पतये नमः।

1881 ॐ श्री ग्रीष्माय नमः।

1882 ॐ श्री ग्रीष्मात्मने नमः।

1883 ॐ श्री ग्रीष्मकृते नमः।

1884 ॐ श्री ग्रीष्मवर्धकाय नमः।

1885 ॐ श्री ग्रीष्मनायकाय नमः।

1886 ॐ श्री ग्रीष्मनिलयाय नमः|

1887 ॐ श्री गोष्ठ्याय नमः।

1888 ॐ श्री गव्हराय नमः।

1889 ॐ श्री गहनाय नमः।

1890 ॐ श्री गव्हरेष्ठाय नमः।

1891 ॐ श्री ग्रहाय नमः।

1892 ॐ श्री ग्रहाधाराय नमः।

1893 ॐ श्री ग्रहेश्वराय नमः।

1894 ॐ श्री ग्रहपतये नमः।

1895 ॐ श्री ग्रहकृते नमः।

1896 ॐ श्री ग्रहभिदे नमः। 

1897 ॐ श्री ग्रहग्रहविलक्षणाय नमः। 

1898 ॐ श्री ग्रहवासिने नमः।

1899 ॐ श्री ग्रहमालिने नमः। 

1900 ॐ श्री ग्रहाणाम्प्रभवे नमः। 

1901 ॐ श्री गुह्याय नमः।

1902 ॐ श्री गुहप्रियाय नमः।

1903 ॐ श्री गुहगुरवे नमः।

1904 ॐ श्री गुहावासाय नमः।

1905 ॐ श्री गुहाध्यक्षाय नमः।

1906 ॐ श्री गुहपालकाय नमः।

1907 ॐ श्री गुह्यानाम्नप्रकाशकृते नमः।

1908 ॐ श्री गुह्यानाम्प्रणवाय नमः।

1909 ॐ श्री गुह्येशाय नमः।

1910 ॐ श्री गुहावासिने नमः।

1911 ॐ श्री गुहेष्टदाय नमः।

1912 ॐ श्री गुह्यातगुह्यतमाय नमः।

1913 ॐ श्री गृहान्तस्थाय नमः।

1914 ॐ श्री गृहगतये नमः।

1915 ॐ श्री गृहस्थाय नमः।

1916 ॐ श्री गृहस्थाश्रमकारणाय नमः।

1917 ॐ श्री गृह्याय नम;।

1918 ॐ श्री गेह्याय नमः।

1919 ॐ श्री गोहत्यादि प्रशमनाय नमः।

1920  ॐ श्री गोक्षीरधवलाकाराय नमः।

घ – घकारस्य पर्जन्यो देवता खेचरसिध्दौ विनियोगः

1921 ॐ श्री घ्रां नमः।

1922 ॐ श्री घ्रीं नमः।

1923 ॐ श्री घ्रं नमः।

1924 ॐ श्री घ्रैं नमः।

1925 ॐ श्री घ्रौंमन्त्ररूपधृते नमः।

1926 ॐ श्री घकाराय नमः।

1927 ॐ श्री घटाय नमः।

1928 ॐ श्री घटितसर्वाशाय नमः।

1929 ॐ श्री घटात्मजाय नमः।

1930 ॐ श्री घटेश्वराय नमः।

1931 ॐ श्री घटोत्कचाय नमः।

1932 ॐ श्री घण्टाहस्ताय नमः।

1933 ॐ श्री घण्टाप्रियाय नमः।

1934 ॐ श्री घण्टारवप्रियाय नमः।

1935 ॐ श्री घण्टिकारताय नमः।

1936 ॐ श्री घण्टाकराय नमः।

1937 ॐ श्री घण्टानिनादरूचिराय नमः।

1938 ॐ श्री घण्टाफलप्रियाय नमः।

1939 ॐ श्री घोटकाय नमः।

1940 ॐ श्री घोटकेश्वराय नमः।

1941 ॐ श्री घृणये नमः।

1942 ॐ श्री घृणिमते नमः।

1943 ॐ श्री घृणिमन्त्रजपप्रीताय नमः।

1944 ॐ श्री घृतकम्बलाय नम;।

1945 ॐ श्री घृतयोनये नमः।

1946 ॐ श्री घृतप्रियाय नमः।

1947 ॐ श्री घनवाताय नमः।

1948 ॐ श्री घनमयाय नमः।

1949 ॐ श्री घनरूचये नम;।

1950 ॐ श्री घनःश्यामाय नमः।

1951 ॐ श्री घनतनवे नमः।

1952 ॐ श्री घनाघनाय नमः।

1953 ॐ श्री घनाय नमः।

1954 ॐ श्री घनसारप्रियाय नमः।

1955 ॐ श्री घर्मदाय नमः।

1956 ॐ श्री घर्मानाशनाय नमः।

1957 ॐ श्री घर्मरश्मये नमः।

1958 ॐ श्री घर्घराय नमः।

1959 ॐ श्री घर्घरिकारवप्रीताय नमः।

1960 ॐ श्री घूर्णिताय नमः।

1961 ॐ श्री घाेराय नमः।

1962 ॐ श्री घोरपातकदावाग्नये नमः।

1963 ॐ श्री घाेरापस्मारदनुजशमनाय नमः।

1964 ॐ श्री घोरनादाय नमः।

1965 ॐ श्री घोरशास्त्रप्रवर्तकाय नमः।

1966 ॐ श्री घोरतपसे नमः।

1967 ॐ श्री घोषरूपाय नमः।

1968 ॐ श्री घोषयुक्ताय नमः।

ङ – ङ कारस्य भैरवोदेवता  सर्वालाभार्थै विनियोगः

1969 ॐ श्री ङ काराय नमः।

1970 ॐ श्री ङ कारवाच्याय नमः।

1971 ॐ श्री ङ दैवपूजिताय नमः।

1972 ॐ श्री ङ पदप्रदाय नमः।

1973 ॐ श्री ङ स्तोमपालकाय नमः।

1974 ॐ श्री ङ निवारकाय नमः।

च – चण्डिकादेवता  आयुवृध्दौ विनियोगः

1975 ॐ श्री चक्रभ्रमणकर्त्रे नमः।

1976 ॐ श्री चक्रेश्वराय नमः।

1977 ॐ श्री चक्रिणे नमः।

1978 ॐ श्री चक्राब्जध्वजयुक्तांघ्रिपंकजाय नमः।

1979 ॐ श्री चक्राय नमः।

1980 ॐ श्री चक्रदानमूर्तये नमः।

1981 ॐ श्री चक्रपाणये नमः।

1982 ॐ श्री चक्रधारय नमः।

1983 ॐ श्री चक्रभृते नमः।

1984 ॐ श्री चेकितानाय नमः।

1985 ॐ श्री चंचरीकाय नमः।

1986 ॐ श्री चंचलाय नमः।

1987 ॐ श्री चिच्छक्तये नमः।

1988 ॐ श्री चण्डाय नमः।

1989 ॐ श्री चण्डवेगाय नमः।

1990 ॐ श्री चण्डसत्यपराक्रमाय नमः।

1991 ॐ श्री चण्डवदनाय नमः।

1992 ॐ श्री चण्डमुण्डहराय नमः।

1993 ॐ श्री चण्डरश्मये नमः।

1994 ॐ श्री चण्डदीप्तये नमः।

1995 ॐ श्री चण्डालदमनाय नमः।

1996 ॐ श्री चण्डिने नमः।

1997 ॐश्री चण्डिकेशाय नमः।

1998 ॐ श्री चण्डदोषविच्छेदप्रवीणाय नमः।

1999 ॐ श्री चण्डीशवरदाय नमः।

2000 ॐ श्री चण्डीशाय नमः।

2001 ॐ श्री चण्डीश्वराय नमः।

2002 ॐ श्री चण्डह्रदयनन्दनाय नमः।

2003 ॐ श्री चूडामणिधराय नमः।

2004 ॐ श्री चतुर्मुखाय नमः।

2005 ॐ श्री चर्तुबाहवे नमः।

2006 ॐ श्री चतुष्पथाय नमः

2007 ॐ श्री चतुर्वेदाय नमः।

2008 ॐ श्री चतुर्भावाय नमः।

2009 ॐ श्री चतुराय नमः।

2010 ॐ श्री चतुरप्रियाय नमः।

2011 ॐ श्री चतुर्भोगाय नमः।

2012 ॐ श्री चतुर्हस्ताय नमः।

2013 ॐ श्री चतुर्मूर्तिधराय नमः।

2014 ॐ श्री चतुराननाय नमः।

2015 ॐ श्री चतुर्व्यूहात्मने नमः।

2016 ॐ श्री चतुर्विधसर्गप्रभवे नमः।

2017 ॐ श्री चतुष्षष्ट्यात्मतत्वाय नमः।

2018 ॐ श्री चतुर्वक्त्रात्मने नमः।

2019 ॐ श्री चतुर्भुजाय नमः।

2020 ॐ श्री चतुर्थार्घ्याय नमः।

2021 ॐ श्री चतुःषष्टिकलानिधये नमः।

2022 ॐ श्री चतुर्मुखहराय नमः।

2023 ॐ श्री चतुर्थासंस्थिताय नमः।

2024 ॐ श्री चित्रवेषाय नमः।

2025 ॐ श्री चित्ताय नमः।

2026 ॐ श्री चित्त्याय नमः।

2027 ॐ श्री चित्राय नमः।

2028 ॐ श्री चित्रगर्भाय नमः

2029 ॐ श्री चितये नमः।

2030 ॐ श्री चितिरूपाय नमः।

2031 ॐ श्री चित्रवर्णाय नमः।

2032 ॐ श्री चित्संस्थाय नमः।

2033 ॐ श्री चिन्तयाय नमः

2034 ॐ श्री चिन्तनीयाय नमः।

2035 ॐ श्री चिन्तितार्थप्रदाय नमः।

2036 ॐ श्री चित्रफलप्रयोक्त्रे नमः।

2037 ॐ श्री चित्राधरभागभोक्त्रे नमः।

2038 ॐ श्री चिन्त्यागमपादांगुलये नमः।

2039 ॐ श्री चित्स्वरूपिणे नमः।

2040 ॐ श्री चित्रचारित्राय नमः।

2041 ॐ श्री चित्रघंटाय नमः।

2042 ॐ श्री चिन्तामणये नमः।

2043 ॐ श्री चिन्तितसारधये नमः।

2044 ॐ श्री चिन्तिताय नमः।

2045 ॐ श्री चिन्त्याचिन्त्याय नमः।

2046 ॐ श्री चिन्ताधराय नमः।

2047 ॐ श्री चित्तार्पिताय नम;।

2048 ॐ श्री चित्तमयाय नम;।

2049 ॐ श्री चित्साराय नमः।

2050 ॐ श्री चित्रविद्यामयाय नमः।

2051 ॐ श्री चूतालयाय नमः।

2052 ॐ श्री चेतनायासहारिणे नमः।

2053 ॐ श्री चेतनाय नम;।

2054 ॐ श्री चैतन्यविषयाय नमः।

2055 ॐ श्री चन्द्रमौलयेनमः।

2056 ॐ श्री चन्द्रापीडाय नमः।

2057 ॐ श्री चन्द्रसंजीवनाय नम।

2058 ॐ श्री चन्द्रचूडामणये नम;।

2059 ॐ श्री चन्द्राय नमः।

2060 ॐ श्री चन्द्रचूडाय नमः।

2061 ॐ श्री चन्द्रकोटिसुशीतलाय नमः।

2062 ॐ श्री चन्द्रेश्वराय नमः।

2063 ॐ श्री चन्द्रमण्डलवासिने नमः।

2064 ॐ श्री चन्द्रबिम्बस्थिताय नमः।

2065 ॐ श्री चन्दनलिप्ताय नमः।

2066 ॐ श्री चन्द्रवक्त्राय नमः।

2067 ॐ श्री चन्द्रमौलि विभूषणाय नमः।

2068 ॐ श्री चन्द्रार्धमुकुटोज्ज्वलाय नमः।

2069ॐ श्री चन्द्राग्निसूर्श्रात्मक नेत्राय नमः।

2070 ॐ श्री चन्द्रिकानिर्गमप्रायविसत्सुस्मिताननाय नमः।

2071 ॐ श्री चन्द्रार्ध मौलये नमः।

2072 ॐ श्री चन्द्रकलोत्तंसाय नमः।

2073 ॐ श्री चन्द्रार्न्धभूषिताय नमः।

2074 ॐ श्री चन्द्रसहस्रगोचराय नमः।

2075 ॐ श्री चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय नमः।

2076  ॐ श्री  चन्द्रावयवभूषणाय नमः।

2077 ॐ श्री चन्द्रभूषणाय नमः।

2078 ॐ श्री चन्द्रसौम्यवराननाय नमः।

2079 ॐ श्री चन्द्ररूपाय नमः।

2080 ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः।

2081 ॐ श्री चन्द्रकलावतंसमाय नमः।

2082 ॐ श्री चन्द्रार्धकृतशेखराय नमः।

2083 ॐ श्री चन्द्रावयवलक्षणाय नमः।

2084 ॐ श्री चन्द्रज्ञानागमवक्षसे नमः।

2085 ॐ श्री चन्द्रात्मने नमः।

2086 ॐ श्री चन्द्रिकाधाररूपिणे नमः।

2087 ॐ श्री चंद्रक्षिणकर्णभूषणाय नम;।

2088 ॐ श्री चन्द्रांकिताय नम;।

2089 ॐ श्री चिदात्मकाय नम;।

2090 ॐ श्री चिदानन्दमयाय नमः।

2091 ॐ श्री चिदात्मने नमः।

2092 ॐ श्री चिद्विग्रहधराय नमः।

2093 ॐ श्री चिदाभासाय नम;।

2094 ॐ श्री चिन्मात्राय नमः।

2095 ॐ श्री चिनमयाय नमः।

2096 ॐ श्री चिन्मुद्रितकराय नमः।

2097 ॐ श्री चमूस्तम्भनाय नमः।

2098 ॐ श्री चामीकरमहाशैलकार्मुकाय नमः।

2099 ॐ श्री चामुण्डाजनकाय नमः।

2100 ॐ श्री चर्मिणे नमः।

2101 ॐ श्री चराचरात्मने नमः।

2102 ॐ श्री चराय नमः।

2103 ॐ श्री चराचरस्थूलसूक्ष्मकल्पकाय नमः।

2104 ॐ श्री चर्मांकुशधराय नमः।

2105 ॐ श्री चर्मविभवधारिणे नमः।

2106 ॐ श्री चराचरचारविचारवर्याय नमः।

2107 ॐ श्री चराचरगुरवे नमः।

2108 ॐ श्री चर्मवाससे नमः।

2109 ॐ श्री चराचराय नमः।

2110 ॐ श्री चराचरमयाय नमः।

2111 ॐ श्री चारूलिंगाय नमः।

2112 ॐ श्री चारूचामीकराभासाय नमः।

2113 ॐ श्री चारूचर्माम्बराय नमः।

2114 ॐ श्री चारूस्मिताय नमः।

2115 ॐ श्री चारूदीप्तय नमः।

2116 ॐ श्री चारूचन्द्रकलावतंसाय नमः।

2117 ॐ श्री चारूप्रसन्नसुप्रीतवदनाय नम;।

2118 ॐ श्री चारूशीतांशुशकलशेखराय नमः।

2119 ॐ श्री चारूविक्रमाय नमः।

2120 ॐ श्री चारूधिये नमः।

2121 ॐ श्री चारवे नमः।

2122 ॐ श्री चिरन्तनाय नमः।

2123 ॐ श्री चलाय नमः।

2124 ॐ श्री चक्षुप्याय नमः।

2125 ॐ श्री चक्षुश्रवःकल्पितकण्ठ भूषणाय नमः।

छ – छकारस्य भद्रकालीदेवता ब्रह्मरक्षोहनने विनियोगः।

2126 ॐ श्री छत्राय नमः।

2127 ॐ श्री छत्रिणे नमः।

2128 ॐ श्री छत्रप्रियाय नमः।

2129 ॐ श्री छत्रधारिणे नमः।

2130 ॐ श्री छत्रदाय नमः।

2131 ॐ श्री छात्राय नम;।

2132 ॐ श्री छात्रपालकाय नमः।

2133 ॐ श्री छन्दःसाराय नमः।

2134 ॐ श्री छन्दसाम्पतये नमः।

2135 ॐ श्री छन्दशास्त्रविशारदाय नमः।

2136 ॐ श्री छन्दाय नमः।

2137 ॐ श्री छन्दोरूपाय नमः।

2138 ॐ श्री छन्दव्याकरणोत्तराय नमः।

2139 ॐ श्री छन्दोमयाय नमः।

2140 ॐ श्री छन्दोभेदाय नमः।

2141 ॐ श्री छान्दोग्याय नमः।

2142 ॐ श्री छान्दोग्यस्तुताय नमः।

2143 ॐ श्री छंदोगाय नमः।

2144 ॐ श्री छद्मचारिणे नमः।

2145 ॐ छद्मरहस्यविदे नमः।

2146  ॐ श्री छेदकृते नमः।

2147 ॐ श्री छन्नवीराय नमः।

2148 ॐ श्री छिन्नसंशयाय नमः।

2149 ॐ श्री छन्नमस्ताय नमः।

2150 ॐ श्री छन्नमस्तप्रसादकाय नमः।

2151 ॐ श्री छिन्नताण्डवसम्भूताय नमः।

2152 ॐ श्री छिन्नयोगविशारदाय नमः।

2153 ॐ श्री छ्रींबीज जपतत्पराय नमः।

2154 ॐ श्री छलिने नमः।

2155 ॐ श्री छंबामकर्णभूषणाय नमः।

ज – जकारस्य इन्द्रोदेवता जरामृत्युविनाशने विनियोगः।

2156 ॐ श्री जगत्पित्रे नमः।

2157 ॐ श्री जगताम्पतये नमः।

2158 ॐ श्री जगध्दात्रे नमः।

2159 ॐ श्री जगदध्दाराय नमः।

2160  ॐ श्री जगत्प्राणाय नमः।

2161 ॐ श्री जगदीशाय नमः।

2162 ॐ श्री जगतांधात्रे नमः।

2163 ॐ श्री जगद् गुरवे नमः।

2164 ॐ श्री जगतस्तस्थुषस्पतये नमः।

2165 ॐ श्री जगत संहारकाय नमः।

2166 ॐ श्री जगदाधारशरासाय नमः।

2167 ॐ श्री जगद्यन्त्रप्रवर्तिने नमः।

2168 ॐ श्री जगन्नाथाय नमः।

2169 ॐ श्री जगत्रयेशाय नमः।

2170 ॐ श्री जगद्व्यापिने नमः।

2171 ॐ श्री जगतःप्रभवे नमः।

2172 ॐ श्री जगद् बीजाय नमः।

2173 ॐ श्री जगदुत्पादनप्रवीणनियन्त्रे नमः।

2174 ॐ श्री जगतामेकजीवनाय नम;।

2175 ॐ श्री जगत् स्थावर मूर्तये नमः।

2176 ॐ श्री जगत् कालाय नमः।

2177 ॐ श्री जगताम् हितकारिणे नमः।

2178 ॐ श्री जगद् विश्राम हेतवे नमः।

2179 ॐ श्री जगादमन्दकराय नमः।

2180 ॐ श्री जगत्सृष्टि स्थितिलयकारिणे नमः।

2181 ॐ श्री जगत्कारणाय नमः।

2182 ॐ श्री जगदन्तरात्मने नमः।

2183 ॐ श्री जगतो हेतु भूताय नमः।

2184 ॐ श्री जगतामेकनाथाय नमः।

2185 ॐ श्री जगद् बन्धवे नमः।

2186 ॐ श्री जगताम्परिपालकाय नमः।

2187 ॐ श्री जगद्योनये नमः।

2188 ॐ श्री जगत् वन्द्याय नमः।

2189 ॐ श्री जगत् स्रष्टे नमः।

2190 ॐ श्री जगदवनकर्मठशराशाय नमः।

2191ॐ श्री जगत्पतये नमः।

2192 ॐ श्री जगताम् शर्मणे नमः।

2193 ॐ श्री जगद् गोपुत्रे नमः।

2194 ॐ श्री जगतांजनकाय नमः।

2195 ॐ श्री जगद्रूपिणे नमः।

2196 ॐ श्री जगदीशानाय नमः।

2197 ॐ श्रीजगध्वंसिने नमः।

2198 ॐ श्री जगन्मूर्तये नमः।

2199 ॐ श्री जगद्हेतवे नमः।

2200 ॐ श्री जगन्मयाय नमः।

2201 ॐ श्री जगत्स्थावरजंगमाय नमः।

2202 ॐ श्री जगत्रात्रे नमः।

2203 ॐ श्री जगत्स्थाय नमः।

2204 ॐ श्री जगदुज्जीवन कौतुकिने नमः।

2205 ॐ श्री जगध्दितैषिणे नमः।

2206 ॐ श्री जगत्रितयसंरक्षाय नमः ।

2207 ॐ श्री जागरूकाय नमः।

2208 ॐ श्री जगदधिकाय नमः।

2209 ॐ श्री जंगमाय नमः।

2210 ॐ श्री जंगमात्काय नमः।

2211 ॐ श्री जंगामजंगमात्मकाय नमः।

2212 ॐ श्री जैगिषव्येश्वराय नमः। नमः।

2213 ॐ श्री जगदादिजाय  नमः।

2214 ॐ श्री जघन्याय  नमः।

2215 ॐ श्री जटाधराय नमः।

2216 ॐ श्री जटामण्डलमण्डिताय नमः।

2217 ॐ श्री जटापटलकोटीर गंगापूर विराजिताय नमः।

2218 ॐ श्री जटिलाय नमः।

2219 ॐ श्री जटाजूटप्रशोभिताय नमः।

2220 ॐ श्री जटाटीराय नमः।

2221 ॐ श्री जटामुकुट मण्डिताय नमः।

2222 ॐ श्री जटामण्डलगव्हराय नमः।

2223 ॐ श्री जटाभस्म भूषिताय नमः।

2224 ॐ श्री जटाधाराय नमः।

2225 ॐ श्री जटाजूट गंगोत्तरंगै र्विशालाय नमः।

2226 ॐ श्रीजटाकटाह संभ्रमभ्रमन्निलिंप निर्भरीविलोक्षवीची वल्लरी विराजमान मूर्घे्ने नमः।

2227 ॐ श्री जटाभुजंगपिंगलस्फुरत् फणा मणिप्रभाकदंब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मूखाय नमः।

2228 ॐ श्री जठराय नमः।

2229 ॐ श्री जठराग्नि प्रवर्तकाय नमः।

2230 ॐ श्री जाड्यहराय नमः।

2231 ॐ श्री जातु कर्ण्याय नमः।

2232 ॐ श्रीजातये नमः।

2233 ॐ श्री जातिनाथाय नमः।

2234 ॐ श्री जाति वर्ण रहिता यापि ब्राह्मण त्वेन विश्रुताय नमः।

2235 ॐ श्री जितशत्रवे नमः।

2236 ॐ श्री जितकामाय नमः।

2237 ॐ श्री जितप्रियाय नमः।

2238 ॐ श्री जितेन्द्रियाय नमः।

2239 ॐ श्री जितविश्वाय नमः।

2240 ॐ श्री जितश्रमाय नमः।

2241 ॐ श्री जितलोभाय नमः।

2242 ॐ श्री जितक्रोधाय नमः।

2243 ॐ श्री जितनित्यशत्रुगणाय नमः।

2244 ॐ श्री जितारातये नमः।

2245 ॐ श्री जेत्रे नमः।

2246 ॐ श्री जैत्राय नमः।

2247 ॐ श्री ज्योतिस्वरूपाय नमः।

2248 ॐ श्री ज्योतिष्मते नमः।

2249 ॐ श्री ज्योतिर्मयाय नमः।

2250 ॐ श्री ज्योतिषामयनाय नमः।

2251 ॐ श्री ज्योर्तिलिंगाय नमः।

2252 ॐ श्री ज्योतिषे नमः।

2253 ॐ श्री ज्योतिषामुत्तम ज्योतीरूपदाय नमः।

2254 ॐ श्री ज्योतिषाम्पतये नमः।

2255 ॐ श्री ज्योतिःशास्त्रविचारधृते नमः।

2256 ॐ श्री ज्योत्स्नामयाय नमः।

2257 ॐ श्री ज्योत्स्नाजाल प्रवर्तकाय नमः।

2258 ॐ श्री ज्योतिर्मयानंदघनाय नमः।

2259 ॐ श्री जं दक्षिणकर्ण कुण्डलाय नमः।

2260 ॐ श्री जनकाय नमः।

2261 ॐ श्री जन्याय नमः।

2262 ॐ श्री जननाय नमः।

2263 ॐ श्री जन्मादये नमः।

2264 ॐ श्रीजन्माधिपाय नमः।

2265 ॐ श्री जन्ममृत्युजरातिगाय नमः।

2266 ॐ श्री जनाधिपाय नमः।

2267 ॐ श्री जनाय नमः।

2268 ॐ श्री जन तपोरूपाय नमः।

2269 ॐ श्री जन्मनोगतिंदिशते नमः।

2270 ॐ श्री जननविनाशविहीन विग्रहाय नमः।

2271 ॐ श्री जन्महराय नमः।

2272 ॐ श्री जन्मादिकारण हेतवे नमः।

2273 ॐ श्री जन्मनाशादि वर्जिताय नमः।

2274 ॐ श्री जन्माद्याय नमः।

2275 ॐ श्री जनितानन्तलोकाय नमः।

2276 ॐ श्री जन्मभूमये नमः।

2277 ॐ श्री जन्मिने  नमः।

2278 ॐ श्री जनितानन्द रूपिणे नमः।

2279 ॐ श्री जन्मकृतोदराय नमः।

2280 ॐ श्री जन्मवते नमः।

2281 ॐ श्री जन्मादिनाशकाय नमः।

2282 ॐ श्रीजन्मविवर्जिताय नमः।

2283 ॐ श्री जननीनाथाय नमः।

2284 ॐ श्री जन्मजदुःखविनाशकलिंगाय नमः।

2285 ॐ श्री जनयित्रे नमः।

2286 ॐ श्री जननीतिविशारदाय नमः।

2287 ॐ श्री जिनाय  नमः।

2288 ॐ श्री जीनाय नमः।

2289 ॐ श्री जिननेत्रे नमः।

2290 ॐ श्री जिनशास्त्रप्रवर्तकाय नमः।

2291 ॐ श्री जैनमार्गरताय नमः।

2292 ॐ श्री जैनाय नमः।

2293 ॐ श्री जपाय नमः।

2294 ॐ श्री जपहोमस्वरूपिणे  नमः।

2295 ॐ श्री जप्याय नमः।

2296 ॐ श्री जपापुष्पप्रिय नमः।

2297 ॐ श्री जपादाडिमरागधृते नमः।

2298 ॐ श्री जपतत्पराय नमः।

2299 ॐ श्री जपमालिने नमः।

2300 ॐ श्री जाम्बुनदलताभूत नागयज्ञोपवितने नमः।

2301 ॐ श्री जाबालि पूज्याय नमः।

2302 ॐ श्री जाम्बवत् प्रियाय नमः।

2303 ॐ श्री जृम्भते नमः।

2304 ॐ श्री जमदग्नये नमः।

2305 ॐ श्री जमदग्निपूजिताय  नमः।

2306 ॐ श्री  जामदग्नये नमः।

2307 ॐ श्रीजामदग्निसमर्चिताय  नमः।

2308 ॐ श्रीजामीफलप्रियाय नमः।

2309 ॐ श्री जीमूतवाहनाय नमः।

2310 ॐ श्री जीमूतवरदाय नमः।

2311 ॐ श्री जीमूताय नमः।

2312 ॐ श्री जयकालविदे नमः।

2313 ॐ श्री जयाय नमः।

2314 ॐ श्री जयस्तम्भाय नमः।

2315 ॐ श्री जयशालिने नमः।

2316 ॐ श्री जयन्ताय नमः।

2317 ॐ श्री जयशीलाय नमः।

2318 ॐ श्री जयप्रदाय नमः।

2319 ॐ श्री  जीर्णाय नमः।

2320 ॐ श्री जराधिशमनाय नमः।

2321 ॐ श्री जरातिगाय नमः।

2322 ॐ श्री जराहीनाय नमः।

2323 ॐ श्री जरठाय नमः।

2324 ॐ श्री जरत्क्षाराय नमः।

2325 ॐ श्री जरासंघ समर्चिताय नमः।

2326 ॐ श्री जराहराय नमः।

2327 ॐ श्री जाराय नमः।

2328 ॐ श्री जीर्णाजीर्णपतये नमः।

2329 ॐ श्री जलभूताय नमः।

2330 ॐ श्री जलशायिने नमः।

2331 ॐ श्री जलरूपाय नमः।

2332 ॐ श्री जलाय नमः।

2333 ॐ श्री जलेशाय नमः।

2334 ॐ श्री जलेश्वराय नमः।

2335ॐ श्री जलोद्भवाय नमः।

2336 ॐ श्री जलंधरशिरच्छेत्रे नमः।

2337 ॐ श्री जलंधरासुर शिरच्छेदकाय नमः।

2338 ॐ श्री जालंधर पीठेश्वारय नमः।

2339 ॐ श्री ज्वलत् पावकालोचनाय नमः।

2340 ॐ श्री ज्वलज्वालावली भीमविषघ्नाय नमः।

2341 ॐ श्री ज्वलनस्तम्भमूर्तये नमः।

2342 ॐ श्री ज्वल ज्वाला मालिने नमः।

2343 ॐ श्री जं ललट भूषणाय नमः।

2344 ॐ श्री ज्वालिने नमः।

2345 ॐ श्री ज्वाला मालावृताय नमः।

2346 ॐ श्री जालंधरहराय नमः।

2347 ॐ श्रीजीवाय नमः।

2348 ॐ श्री जीवातवे नमः।

2349 ॐ श्री जीवनौषधाय नमः।

2350 ॐ श्री जीवनाधाराय नमः।

2351 ॐ श्री जीवितेशाय नमः।

2352 ॐ श्री जीवनाय नमः।

2353 ॐ श्री जीववरदाय नमः।

3254 ॐ श्री जीवितेशाय नमः।

2355 ॐ श्री जीवितेश्वराय नमः।

2356 ॐ श्री जीवितान्तकाय नमः।

2357 ॐ श्री जिष्णवे नमः।

2358 ॐ श्री ज्येष्ठाय नमः।

2359 ॐ श्री जिव्हायतनाय नमः।

झ – झकारस्य ब्रह्मा देवताधर्मार्थकाममोक्षार्थे विनियोगः

2360 ॐ श्री झंवामकर्ण भूषणाय नमः।

2361 ॐ श्री झारणे नमः।

2362 ॐ श्री झर्घरिकाय नमः।

2363 ॐ श्री झंझावायु स्फार कण्ठ ध्वनये नमः।

ज्ञ – ज्ञकारस्य शूलायुधो देवता मोहनार्थे विनियोगः

2364 ॐ श्री ज्ञानगम्याय नमः।

2365 ॐ श्रीज्ञानवते नमः।

2366 ॐ श्री ज्ञानस्कंधाय नमः।

2367 ॐ श्री ज्ञाननिधये नमः।

2368 ॐ श्री ज्ञानिने नमः।

2369 ॐ श्री ज्ञानाय नमः।

2370 ॐ श्री ज्ञानदीपाय नमः।

2371 ॐ श्री ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति नियुक्ताय  नमः।

2372 ॐ श्री ज्ञानिनामीश्वराय नमः।

2373 ॐ श्री ज्ञानलिंगाय नमः।

2374 ॐ श्री ज्ञानवरप्रदाय नमः।

3275 ॐ श्री ज्ञानानन्दमयाय नमः।

2376 ॐ श्री ज्ञानरूपाय नमः।

2377 ॐ श्री ज्ञानबीजाय नमः।

2378 ॐ श्री ज्ञानचन्द्र शेखराय नमः।

2379 ॐ श्री ज्ञानमाल्यालंकृताय नमः।

2380 ॐ श्री ज्ञानदाय  नमः।

2381 ॐ श्री ज्ञानमुद्रा लसद् बाहवे नमः।

2382 ॐ श्री ज्ञानातीताय नमः।

2383 ॐ श्री ज्ञानेश्वराय नमः।

2384 ॐ श्री ज्ञानकैवल्य नाम्ने नमः।

2385 ॐ श्री ज्ञानमार्गपरायणाय नमः।

2386 ॐ श्री ज्ञानकाण्डाय नमः।

2387 ॐ श्री ज्ञानोदयकराय नमः।

2388 ॐ श्री ज्ञानविषयाय नमः।

2389 ॐ श्री ज्ञानगोचराय नमः।

2390 ॐ श्री ज्ञेयकाण्डाय नमः।

2391 ॐ श्री ज्ञेयाज्ञेयविवर्जिताय नमः।

2392 ॐ श्री ज्ञानाद्यनुग्रह निमित्त सदाशिवादि नानारूप धृते नमः।

ट – टकारस्य भूमिर्देवताक्षोभणार्थे विनियोगः

2393 ॐ श्री टकाराक्षर भूषिताय  नमः।

2394 ॐ श्री टंकाराय नमः।

2395 ॐ श्री टंकारकारिणे नमः।

2396 ॐ श्री टेंकिकाप्रियाय नमः।

2397 ॐ श्री टंकास्त्रधारिणे नमः।

2398 ॐ श्री टिंटींध्वनिरताय नमः।

2399 ॐ श्री टंटनादप्रियाय नमः।

2400 ॐ श्री टांटींटूंजपसन्तुष्टाय नमः।

2401 ॐ श्री टाकृतीष्ठदाय नमः।

2402 ॐ श्री टंवामकर्णतटस्थाय  नमः।

2403 ॐ श्री टिट्टिभाय नमः।

2404 ॐ श्री टिट्टिभाननाय नमः।

2405 ॐ श्री टिट्टिभानन्तसहिताय नमः।

2406 ॐ श्री टीका टिप्पण कारकाय नमः।

ठ – ठकारस्य चन्द्रोदेवताविघ्नमृत्युविनाशिने विनियोगः

2407 ॐ श्री ठकुराय श्री नमः।

2408 ॐ श्री ठाकुराय नमः।

2409 ॐ श्री ठंग्नैवेयकाय नमः।

2410 ॐ श्री ठठबीज परायणाय नमः।

2411 ॐ श्री ठस्थाय नमः।

2412 ॐ श्री ठमूर्तये नमः।

ड – डकारस्य गरूडो देवता विषनाशने विनियोगः

2413 ॐ श्री डं उरोभूषणाय नमः।

2414 ॐ श्री डकाराय नमः।

2415 ॐ श्री डकारात्मने नमः।

2416 ॐ श्री डांकराय नमः।

2417 ॐ श्री डाकिन्यांभीमशंकराय नमः।

2418 ॐ श्री डिण्डिवादनतत्पराय नमः।

2419 ॐ श्री डामरिशक्तिरंजिताय नमः।

2420 ॐ श्री डामराय नमः।

2421 ॐ श्री डामरीशाय नमः।

2422 ॐ श्री डमरूवादनतत्पराय नमः।

ढ ढकारस्य एेरावतो देवता शंख पद्म निधिदाने विनियोगः

2423 ॐ श्री ढांकृतये नमः।

2424 ॐ श्री ढक्कावादनतत्पराय नमः।

2425 ॐ श्री ढांढींढूंढैंढौंशब्द तत्पराय नमः।

2426 ॐ श्री ढंक पूजिताय नमः।

2427 ॐ श्री ढक्कानाद प्रियाय  नमः।

2428 ॐ श्री ढं नमः।

2429 ॐ श्री ढां नमः।

2430 ॐ श्री ढांपतये नमः।

2431 ॐ श्री ढैं नमः।

2432 ॐ श्री ढकारकाय नमः।

2433 ॐ श्री ढूं नमः।

2434 ॐ श्री ढां शब्दतत्पराय नमः।

2435 ॐ श्री ढंकसेविताय नमः।

2436 ॐ श्री ढक्कालंकृतहस्ताय नमः।

ण – ण कारस्य कामधेनु देवता सर्वार्थसिध्दौ विनियोगः

2437 ॐ श्री णमूर्तये नमः।

2438 ॐ श्री णाकाराय नमः।

त – तकारस्य धनदो देवता धनधान्यादिलाभे विनियोगः

2439 ॐ श्री तकाररूपाय नमः।

2440 ॐ श्री त्रिककुदे नमः।

2441 ॐ श्री त्रिकाग्नि कालाय नमः।

2442 ॐ श्री त्रि कलाय नमः।

2443 ॐ श्री त्रिकाल ज्ञानाय नमः।

2444 ॐ श्री त्रिकालज्ञाय नमः।

2445 ॐ श्री त्रि कालाय नमः।

2446 ॐ श्री त्रिकालज्ञमुनिप्रियाय नमः।

2447 ॐ श्री त्रिकाल पूजन प्रीताय नमः।

2448 ॐ श्री त्रिकोणेशाय नमः।

2449 ॐ श्री त्रिकाल ज्ञानदाय नमः।

2450 ॐ श्री त्रिगुणाय नमः।

2451 ॐ श्रीतिग्मायुधधराय  नमः।

2452 ॐ श्री तिग्ममन्यवे नमः।

2453 ॐ श्री तिग्मायुधाय नमः।

2454 ॐ श्री तिग्मचक्षुषे  नमः।

2455 ॐ श्री त्रिगुणनिर्मुक्ताय नमः।

2456 ॐ श्री त्रिगुणमर्दनाय नमः।

2457 ॐ श्री त्रिगुणात्मकाय नमः।

2458 ॐ श्री तिग्मांशवे नमः।

2459 ॐ श्री त्रिगुणसारधये नमः।

2460 ॐ श्री त्रिगुणस्वरूपाय  नमः।

2461 ॐ श्री तुंगांशाय  नमः।

2462 ॐ श्री तुंगभद्रातीरवासाय नमः।

2463 ॐ श्री त्रिचक्षुषे नमः।

2464 ॐ श्री त्रिजटाय नमः।

2465 ॐ श्री त्रिजन्मने नमः।

2466 ॐ श्री तेजसे नमः।

2467ॐ श्री तेजोमूर्तये नमः।

2468 ॐ श्री तेजसांभर्त्रे नमः।

2469 ॐ श्री तजोधिव्यापिने नमः।

2470 ॐ श्री तेजसानुव्रताय नमः।

2471 ॐ श्री तेजस्कराय  नमः।

2472 ॐ श्री तेजोपहारिणे नमः।

2473 ॐ श्री तेजोलिंगाय नमः।

2474 ॐ श्री तेजसांपतये नमः।

2475 ॐ श्री तेजोराशये नमः।

2476 ॐ श्री तेजोनिधये नमः।

2777 ॐ श्री तेजोमयाय नमः।

2478 ॐ श्री तेजसांनिधये नमः।

2479 ॐ श्री तेजोमयस्फुरद्रूपाय नमः।

2480 ॐ श्री त्रिज्ञानमूर्तये नमः।

2481 ॐ श्री तटस्थाय नमः।

2482 ॐ श्री तटिल्लतासमरूचये नमः।

2483 ॐ श्री ताण्डवप्रियाय नमः।

2484 ॐ श्री तण्डुवाहनाय नमः।

2485 ॐ श्री तण्डुदुर्गानाथाय नमः।

2486 ॐ श्री तृणावर्ताय नमः।

2487 ॐ श्री तृणीकृतमहाग्राहाय नमः।

2488 ॐ श्री तत्पुरूषाय नमः।

2489 ॐ श्री तत्पुरूषात्मकवदनाय नमः।

2490 ॐ श्री तत्पुरूषात्मक पूर्ववदनाय नमः।

2491 ॐ श्री तत्पुरूषात्मकललाटादिकाय नमः।

2492 ॐ श्री तत्पुरूषात्मने नमः।

2493 ॐ श्री तत्पदलक्ष्यार्थाय नमः।

2494 ॐ श्री तत्पदोपलक्ष्यार्थाय नमः।

2495 ॐ श्री तत्पदोपहितार्थाय नमः।

2496 ॐ श्री तत्वाय नमः।

2497 ॐ श्री तत्वविदे नमः।

2498 ॐ श्री तत्वलिंगाय नमः।

2499 ॐ श्री तत्वातीताय नमः।

2500 ॐ श्री तत्वानां मृत्यवे नमः।

2501 ॐ श्री तत्वातत्वविवेकात्मने नमः।

2502 ॐ श्री तत्वरूपाय नमः।

2503 ॐ श्री तत्वमूर्तये नमः।

2504ॐ श्री तत्वाध्वास्थ्यादिकाय नमः।

2505 ॐ श्री तत्रैवब्रह्ममयाय  नमः।

2506 ॐ श्री तृतीयाय नमः।

2507 ॐ श्री त्रेताग्निमयरूपाय नमः।

2508 ॐ श्री तन्तुवर्धनाय नमः।

2509 ॐ श्री तन्त्रमार्गरताय नमः।

2510 ॐ श्री तन्त्राय नमः।

2511 ॐ  श्री तन्त्ररूपाय नमः।

2512 ॐ  श्री तन्त्रिणे नमः।

2513 ॐ  श्री तन्त्रतन्त्रिणे नमः।

2514 ॐ  श्री तन्त्रज्ञाय नमः।

2515 ॐ  श्री तन्त्रसिध्दाय नमः।

2516 ॐ  श्री तन्त्ररताय नमः।

2517 ॐ  श्री तन्त्रमन्त्रफलप्रदाय नमः।

2518 ॐ  श्री तन्त्रयन्त्रात्मकाय नमः।

2519 ॐ  श्री तन्त्रलयविधानज्ञाय नमः।

2520 ॐ  श्री तन्त्रमार्गप्रदर्शकाय नमः।

2521ॐ श्री तन्त्रसाक्षिणे नमः।

2522 ॐ श्री तान्त्रिकाय नमः।

2523 ॐ श्री तान्त्रिकोत्तमाय नमः।

2524 ॐ श्री तान्त्रिकभूषणाय नमः।

2525 ॐ श्रीत्रात्रे नमः।

2526 ॐ श्री त्रितत्वधृते नमः।

2527 ॐ श्री तिंन्त्रिणीशाय नमः।

2528 ॐ श्री तिंन्त्रिणी फल भाजनाय नमः।

2529 ॐ श्री तिंन्त्रिणी फल भूषाढ्याय नमः।

2530 ॐ श्री तत्वस्थाय नमः।

2531 ॐ श्री तत्वज्ञाय नमः।

2532 ॐ श्री तत्वनिलयाय नमः।

2533 ॐ श्री तत्ववाच्याय नमः।

2534 ॐ श्री तत्वमर्थस्वरूपकाय नमः।

2535 ॐ श्री तत्वासनाय नमः।

2536 ॐ श्री तत्वमस्यादिवाक्यार्थाय नमः।

2537 ॐ श्री तत्वज्ञानप्रबोधकाय नमः।

2538 ॐ श्री तत्सवितुर्जप सन्तुष्ट मानसाय नमः।

2539 ॐ श्री तत्पदार्थस्वरूपकाय नमः।

2540 ॐ श्री त्रेतायजनप्रीतमानसाय नमः।

2541 ॐ श्री तैत्तिरीयकाय नमः।

2542 ॐ श्री तत्थ्याय नमः।

2543 ॐ श्री तिथिप्रियाय नमः।

2544 ॐ श्री तदन्तवर्तिने नमः।

2545 ॐ श्री तद्रुपाय नमः।

2546 ॐ श्री त्रिदशाय नमः।

2547 ॐ श्री त्रिदेवाय नमः।

2548 ॐ श्री त्रिदशायधिपाय नमः।

2549 ॐ श्री त्रिदशालयैरभिवन्दिताय नमः।

2550 ॐ श्रीत्रिदोषाय  नमः।

2551 ॐ श्री तुदते नमः।

2552 ॐ श्री त्रिधाम्ने नमः।

2553 ॐ श्री तनवे नमः।

2554 ॐ श्री तन्मात्रलिंगिने नमः।

2555 ॐ श्री तनूनपाते नमः।

2556 ॐ श्री तनूदराय नमः।

2557 ॐ श्री तनातनाय नमः।

2558 ॐ श्री त्रिनेत्राय नमः।

2559 ॐ श्री त्रिनयनाय नमः।

2560 ॐ श्रीत्रिनाम्ने   नमः।

2561 ॐ श्री तपसे नमः।

2562 ॐ श्री तपस्विने नमः।

2563 ॐ श्री तपश्शीलाय नमः।

2564 ॐ श्री तपस्वाध्यायनिरताय नमः।

2565 ॐ श्री तपस्वीजन सेव्याय नमः।

2566 ॐ श्री तपोदान फलप्रदाय नमः।

2567 ॐ श्री तपोलोक जन स्तुताय नमः।

2568 ॐ श्री तप्तकांचनभूषणाय नमः।

2569 ॐ श्री तपोनिधये नमः।

2570 ॐ श्रीतपस्सक्ताय   नमः।

2571 ॐ श्री तपसांफलदात्रे नमः।

2572 ॐ श्री तपोरूपाय नमः।

2573 ॐ श्री तपोबीजाय नमः।

2574 ॐ श्री तपोधनधनाय नमः।

2575 ॐ श्री तपसांनिधये नमः।

2576ॐ श्री तपनीयनिभाय नमः।

2577 ॐ श्री तापसाय नमः।

2578 ॐ श्री तापसाराध्याय नमः।

2579 ॐ श्री त्रपाकराय नमः।

2580 ॐ श्रीत्रिपुरान्तकाय  नमः।

2581 ॐ श्री त्रिपुंड्र विलसत् फाल फलकाय नमः।

2582 ॐ श्री त्रिप्रकारस्थिताय नमः।

2583 ॐ श्री त्रिपुरघ्नाय नमः।

2584 ॐ श्री त्रिपुरघातिने नमः।

2585 ॐ श्री त्रिपुरकालाग्नये नमः।

2586 ॐ श्री त्रिपुरभैरवाय नमः।

2587 ॐ श्री त्रिपुरार्दनाय नमः।

2588 ॐ श्री त्रिपुरारये नमः।

2589 ॐ श्री त्रिपुरसंहारकाय नमः।

2590 ॐ श्री त्रिपादाय  नमः।

2591 ॐ श्री त्रिपंचन्यासससंयुताय नमः।

2592 ॐ श्री ताम्बूलपूरितमुखाय नमः।

2593 ॐ श्री त्रिबन्धवे नमः।

2594 ॐ श्री त्रिबीजेशाय नमः।

2595 ॐ श्री त्र्यम्बकाय नमः।

2596 ॐ श्री तुम्बवीणाय नमः।

2597 ॐ श्री तुम्बवीणाशालिने नमः।

2598 ॐ श्री तुम्बीफलप्राणाय नमः।

2599 ॐ श्री तुम्बरूस्तुताय नमः।

2600 ॐ श्री तुभ्यं नमः।

2601 ॐ श्री तमसे नमः।

2602 ॐ श्री तमोगुणाय नमः।

2603 ॐ श्री तमोपहाय नमः।

2604 ॐ श्री तमसःपराय नमः।

2605 ॐ श्री तमोमयाय नमः।

2606 ॐ श्री तमिस्त्रघ्ने नमः।

2607 ॐ श्री तमिस्त्रमथनाय नमः।

2608 ॐ श्री तमिस्त्रानायकाय नमः।

2609 ॐ श्री तमीनचूडाय नमः।

2610 ॐ श्री तमालकुसुमकृतये नमः।

2611 ॐ श्री तामसात्मने नमः।

2612 ॐ श्री तामसप्रियाय नमः।

2613 ॐ श्री ताम्रजिव्हाय नमः।

2614 ॐ श्री ताम्रचक्षुषे नमः।

2615 ॐ श्री ताम्रवक्त्राय नमः।

2616 ॐ श्री ताम्राधराय नमः।

2617 ॐ श्री ताम्राय नमः।

2618 ॐ श्रीतम्रोष्ठाय नमः।

2619 ॐ श्री ताम्रचूडाय नमः।

2620 ॐ श्री ताम्रवर्णबिलप्रियाय नमः।

2621 ॐ श्री ताम्रपर्णी जलप्रियाय नमः।

2622 ॐ श्री ताम्रनेत्र विभूषिताय नमः।

2623 ॐ श्री ताम्रपर्णी समुद्रसंगमे सेतुबन्थ रामेश्वराय नमः।

2624 ॐ श्री त्रिमूत्रये नमः।

2625 ॐ श्री त्रिमधुराय नमः।

2626 ॐ श्रीत्रिमल्लेशाय नमः।

2627 ॐ श्री त्रिमेखलाय नमः।

2628 ॐ श्री तुमुलाय नमः।

2629 ॐ श्री तोमराय नमः।

2630 ॐ श्री तंयज्ञोपविताय नमः।

2631 ॐ श्री त्रयीमूर्तये नमः।

2632 ॐ श्री त्रयी तनवे नमः।

2633 ॐ श्री त्रयीमयाय नमः।

2634 ॐ श्री त्रयीवेद्याय नमः।

2635 ॐ श्री त्रयी वन्द्याय नमः।

2636 ॐ श्री त्रय्यन्तनिलयाय नमः।

2637 ॐ श्री तोयात्मने नमः।

2638 ॐ श्री तरूणाय नमः।

2639 ॐ श्री तरलाय नमः।

2640 ॐ श्री तरस्विने नमः।

2641 ॐ श्री तरूणार्कसमुद्यतये नमः।

2642 ॐ श्री तरणये नमः।

2643 ॐ श्री तरणिमध्यस्थाय नमः।

2644 ॐ श्री तरणिनयनाय नमः।

2645 ॐ श्री तरंगिणीवसंताय नमः।

2646 ॐ श्री तारकाय नमः।

2647 ॐ श्री तरणेन्दुशिखाय नमः।

2648 ॐ श्री तरणेन्दुशेखराय नमः।

2649 ॐ श्री तरूणादित्यसंकाशाय नमः।

2650 ॐ श्री तारकारिजनकाय नमः।

2651 ॐ श्री तारलोचनाय नमः।

2652 ॐ श्री तारकासुर विध्वंसिने नमः।

2653 ॐ श्री ताराकन्ताय नमः।

2654 ॐ श्री तारनायकभूषाय नमः।

2655 ॐ श्री ताराय नमः।

2656 ॐ श्री ताराधिनाथाय नमः।

2657 ॐ श्री तारणाय नमः।

2658 ॐ श्री तारदन्तमध्यगाय नमः।

2659 ॐ श्री तारतम्यज्ञाय नमः।

2660 ॐ श्री तारानाथाय नमः।

2661 ॐ श्री तारदराय नमः।

2662 ॐ श्री ताराधिपनिभाननाय नमः।

2663 ॐ श्री तारानाथसमुद्यतये नमः।

2664 ॐ श्री तारनाथकलामौलये नमः।

2665 ॐ श्री तारापतिनिषेविताय नमः।

2666 ॐ श्री तार्क्ष्याय नमः।

2667 ॐ श्री तार्क्ष्यविनुताय नमः।

2668 ॐ श्री तीर्थाय नमः।

2669 ॐ श्री तीर्थ्याय नमः।

2670 ॐ श्री तीर्थिने नमः।

2671 ॐ श्री तीर्थभूमिरताय नमः।

2672 ॐ श्री तीर्थश्राध्दफलप्रदाय नमः।

2673 ॐ श्री तीर्थदानपरायणाय नमः।

2674 ॐ श्री तीर्थप्रीतये नमः।

2675 ॐ श्री तीर्थरताय नमः।

2676 ॐ श्री तीर्थदेवाय नमः।

2677 ॐ श्री तीर्थपादाय नमः।

2678 ॐ श्री तीर्थतत्वाय नमः।

2679 ॐ श्री तीर्थदेवशिवालयाय नमः।

2680 ॐ श्री तुरंगवाहनारूढाय  नमः।

2681 ॐ श्री तुरीयचैतन्याय नमः।

2682 ॐ श्री तुर्याय नमः।

2683 ॐ श्री तोरणाय नमः।

2684 ॐ श्री तोरणेशाय नमः।

2685 ॐ श्री त्रिरशिकाय नमः।

2686 ॐ श्री त्रैराशिकफलप्रदाय नमः।

2687 ॐ श्री तर्क्यातर्कशरीराय नमः।

2688 ॐ श्री  तलाददिभुवनान्तस्थाय नमः।

2689 ॐ श्री तलाय नमः।

2690 ॐ श्री तल्प्याय नमः।

2691 ॐ श्री तालाय नमः।

2692 ॐ श्री तालुरन्ध्रस्थिताय नमः।

2693 ॐ श्री तालीप्रियाय नमः।

2694 ॐ श्री तालधराय नमः।

2695 ॐ श्री ताल्याय नमः।

2696 ॐ श्री तिलाक्षतप्रियाय नमः।

2697 ॐ श्री तिलान्नप्रीतमानसाय नमः।

2698 ॐ श्री तिलपर्वतरूपधृते नमः।

2699 ॐ श्री तिलपिष्टान्नभोजिने

2700 ॐ श्री  तिलमनसे  नमः।

2701 ॐ श्री त्रिलोकवासिने नमः।

2702 ॐ श्री त्रिलोकरक्षकाय नमः।

2703 ॐ श्री त्रिलोचनाय नमः।

2704 ॐ श्री त्रिलोकेशाय नमः।

2705 ॐ श्री त्रिलिंगरहिताय नमः।

2706 ॐ श्री त्रिलोकात्मने नमः।

2707 ॐ श्री त्रिलोकमुद्रिकाभूषाय नमः।

2708 ॐ श्री त्रैलोक्यसुन्दराय  नमः।

2719 ॐ श्री त्रैलोक्यमोहनाय नमः।

2710 ॐ श्री त्रैलोक्यनाथाय नमः।

2711 ॐ श्री त्रैलोक्यपालिने नमः।

2712 ॐ श्री त्रैलोक्यवासिने नमः।

2713 ॐ श्री तुलसीबिल्वनिर्गु्ण्डीजंबीरामलक प्रियाय नमः।

2714 ॐ श्री तुलामाघस्नानतुष्टाय नमः।

2715 ॐ श्री तुलादानफलप्रदाय नमः।

2716 ॐ श्री तुलजापुरनायकाय नमः।

2717 ॐ श्री तुलापुरूषरूपधृते  नमः।

2718 ॐ श्री तूलाय नमः।

2719 ॐ श्री तुलबुध्नाय नमः।

2720 ॐ श्री तैलमोदकतोषणाय नमः।

2721 ॐ श्री तैलप्रियाय नमः।

2722 ॐ श्री तैलभोजनतत्पराय नमः।

2723 ॐ श्री तैलदीपप्रियाय नमः।

2724 ॐ श्री तैलपक्वान्नप्रीतमानसाय नमः।

2725 ॐ श्री तैलाभिषेकसन्तुष्टाय नमः।

2726 ॐ श्री तैलचर्वणतत्पराय  नमः।

2727 ॐ श्रीतैलहारप्रियप्राणाय  नमः।

2728 ॐ श्री त्रिविष्टपेश्वराय   नमः।

2729 ॐ श्री त्रिधागतये नमः।

2730 ॐ श्री त्रिविद्याय नमः।

2731 ॐ श्री त्रिवारय नमः।

2732 ॐ श्री त्रिविष्टपाय नमः।

2733 ॐ श्री त्रिविक्रमाय नमः।

2734 ॐ श्री त्रिविलोचनाय नमः।

2735 ॐ श्री त्रिविक्रमार्चिताय नमः।

2736 ॐ श्रीत्रिविक्रमेश्वराय नमः।

2737 ॐ श्री त्रिवर्गयज्ञदाय नमः।

2738 ॐ श्री त्रिवर्गदाय नमः।

2739 ॐ श्री त्रिवर्गाय नमः।

2740 ॐ श्री तीव्राय नमः।

2741 ॐ श्री तीव्रवेदशब्दधृते नमः।

2742 ॐ श्री तीव्रयष्टिकराय नमः।

2743 ॐ श्री त्रिशक्तियुताय नमः।

2744 ॐ श्री त्रिशिरसे नमः।

2745 ॐ श्री त्रिशुलाय नमः।

2746 ॐ श्री त्रिशुक्लसम्पन्नाय नमः।

2747 ॐ श्री त्रिशंकवे नमः।

2748 ॐ श्री त्रिशंकुवरदाय नमः।

2749 ॐ श्री त्रिशूलपाणये नमः।

2750 ॐ श्री त्रिशुलिने नमः।

2751 ॐ श्री त्रिशूलचर्मधारिणे नमः।

2752 ॐ श्री त्रिशूलपट्टसधराय नमः।

2753 ॐ श्री त्रिशूलधारिणे नमः।

2754 ॐ श्री त्रिशूलभीषणाय नमः।

2755 ॐ श्री त्रित्रिशब्दपरायणाय नमः।

2756 ॐ श्री त्वष्ट्रे नमः।

2757 ॐ श्री तिष्याय नमः।

2758 ॐ श्री तुष्टाय नमः।

2759 ॐ श्री तुष्टभक्तेष्टदायकाय नमः।

2760 ॐ श्री तुष्टिप्रदाय नमः।

2761 ॐ श्री तषारचलमध्यस्थाय नमः।

2762 ॐ श्री तुषारवनभूषणाय नमः।

2763 ॐ श्री तुषमयाय नमः।

2764 ॐ श्री तुष्टातुष्टप्रसादकाय नमः।

2765 ॐ श्री तुषाराद्रीसुताप्रियाय नमः।

2766 ॐ श्री तोषिताखिलदेवौघाय नमः।

2767 ॐ श्री तस्मै नमः।

2768 ॐ श्री तस्मादपिवराय नमः।

2769 ॐ श्री तस्कराध्यक्षाय नमः।

2770 ॐ श्री तस्करशिक्षकाय नमः।

2771 ॐ श्री त्रिस्थाय नमः।

2772 ॐ श्री त्रिस्वरूपाय नमः।

2773 ॐ श्री त्रिसन्धाय नमः।

2774 ॐ श्री त्रिसुगन्धाय नमः।

2775 ॐ श्री त्रिहस्तकाय नमः।

2776 ॐ श्री तुहिनाद्रिचराय नमः।

2777 ॐ श्री तुहिनाचलसंकाशाय नमः।

2778 ॐ श्री तालिने नमः।

2779 ॐ श्री तक्षकक्रीडनाय नमः।

2780 ॐ श्री तक्षकाय नमः।

2781 ॐ श्री तक्षाय नमः।

2782 ॐ श्री तक्षिणे नमः।

2783 ॐ श्री त्र्यक्षाय नमः।

2784 ॐ श्री त्र्यक्षकाय नमः।

2785 ॐ श्री त्र्यक्षराय नमः।

2786 ॐ श्री तीक्ष्णवरप्रदाय नमः।

2787 ॐ श्री तीक्ष्णपरशवे नमः।

2788 ॐ श्री तीक्ष्णाय नमः।

2789 ॐ श्री तीक्ष्णतापाय नमः।

2790 ॐ श्री तीक्ष्णकृपाणाय नमः।

2791 ॐ श्री तीक्ष्णरश्मये नमः।

2792 ॐ श्री तीक्ष्णेषवे नमः।

थ – थकारस्य धर्मारजो देवता विषनाशे विनियोगः

2793 ॐ श्री थकारकूटनिलयाय नमः।

2794 ॐ श्री थाकाराय नमः।

2795 ॐ श्री थसुखप्रदाय नमः।

2796 ॐ श्री थशेखराय  नमः।

2797 ॐ श्री थिमिन्थिमिने नमः।

2798 ॐ श्री धिमिरूपाय नमः।

2799 ॐ श्री थैंनाट्टनायकाय नमः।

2800 ॐ श्री थंदक्षिणबाहुभूषणाय नमः।

2801 ॐ श्री दकाराय  नमः।

2802 ॐ श्री दिक्पतये नमः।

2803 ॐ श्री दुःख्खहन्त्रे नमः।

2804 ॐ श्री दुख्खःदोष विवर्जिताय नमः।

2805 ॐ श्री दिगंबराय  नमः।

2806 ॐ श्री दिग्वाससे नमः।

2807 ॐ श्री दिग्वस्त्राय नमः।

2808 ॐ श्री दुग्धान्नप्रीतमानसाय नमः।

2809 ॐ श्री दुग्धाभिषेचन प्रीताय नमः।

2810 ॐ श्री दृगरूपाय नमः।

2811 ॐ श्री दोग्ध्रे नमः।

2812 ॐ श्री द्विजोत्तममाय नमः।

2813 ॐ श्री दण्डाय नमः।

2814 ॐ श्री दण्डिने नमः।

2815 ॐ श्री दण्डहस्ताय   नमः।

2816 ॐ श्री दण्डरूपाय नमः।

2817 ॐ श्रीदण्डनीतये   नमः।

2818 ॐ श्री दण्डाकरण्यनिलयाय  नमः।

2819 ॐ श्री दण्डप्रसादकाय नमः।

2820 ॐ श्री दण्डनाथप्रपूजिताय नमः।

2821 ॐ श्री दाडिमीपुष्पाभाय नमः।

2822 ॐ श्री दाडिमीपुष्पभूषिताय नमः।

2823 ॐ श्री दाडिमीबीजरदनाय नमः।

2824 ॐ श्री दाडिमीकुसुमप्रियाय नमः।

2825 ॐ श्री दृढाय नमः।

2826 ॐ श्री दृढप्रज्ञाय नमः।

2827 ॐ श्री दृढायुधाय नमः।

2828 ॐ श्री दृढधन्विने नमः।

2829 ॐ श्री दृढवैद्यरताय नमः।

2830 ॐ श्री दृढचारिणे नमः।

2831 ॐ श्री द्रोणपुष्पप्रियाय नमः।

2832 ॐ श्री द्रोणाय नमः।

2833 ॐ श्री द्रोणपुष्पार्चनप्रियाय नमः।

2834 ॐ श्री दात्रे नमः।

2835 ॐ श्री दान्ताय नमः।

2836 ॐ श्री द्वात्रिंशत्तत्वरूपाय नमः।

2837 ॐ श्री दुत्तूरकुसुमप्रियाय नमः।

2838 ॐ श्री द्युतिमते  नमः।

2839 ॐ श्री द्युतिधराय नमः।

2840 ॐ श्री दूताय नमः।

2841ॐ श्री देदीप्यमानाय नमः।

2842 ॐ श्री दैत्यघ्ने नमः।

2843 ॐ श्री दैत्यदानवरक्षसांपतये नमः।

2844 ॐ श्री दैत्यानामन्तकेशाय नमः।

2845 ॐ श्री दैत्याक्रन्दकराय नमः।

2846 ॐ श्री दैत्यानामन्तकाय नमः।

2847 ॐ श्री दैत्यदर्पनिषूदनाय नमः।

2848 ॐ श्री द्योताय नमः।

2849 ॐ श्री द्वन्द्वातीताय  नमः।

2850 ॐ श्री द्वादशास्त्रासनाय नमः।

2851 ॐ श्री द्वादशात्मस्वरूपिणे नमः।

2852 ॐ श्री दुन्दुभाय नमः।

2853 ॐ श्री दुन्दुभ्याय नमः।

2854 ॐ श्री दुन्दुभये नमः।

2855 ॐ श्री दुन्दुभेर्मर्दनाय नमः।

2856 ॐ श्री दनुजारये नमः।

2857 ॐ श्री दानवारये नमः।

2858 ॐ श्री दानवनाशनाय नमः।

2859 ॐ श्री दानरूपाय नमः।

2860 ॐ श्री दानसन्तानतोषिताय नमः।

2861 ॐ श्री दानवान्तकाय नमः।

2862 ॐ श्री दानाध्यक्षाय नमः।

2863 ॐ श्री दीननाथाय नमः।

2864 ॐ श्री दिनकरकोटिप्रभाकरलिंगाय नमः।

2865 ॐ श्री दीनाय नमः।

2866 ॐ श्री दीननाथाय नमः।

2867 ॐ श्री दानर्तिह्रते नमः।

2868 ॐ श्री दीनवल्लभाय नमः।

2869 ॐ श्री दीनसाधकाय नमः।

2870 ॐ श्री दीनोरूदायकाय नमः।

2871 ॐ श्री दीनदैन्यविमोचनाय नमः।

2872 ॐ श्री दन्यहन्त्रे नमः।

2873 ॐ श्री दर्पघ्ने नमः।

2874 ॐ श्रीदर्पिताय नमः।

2875 ॐ श्री द्वीपानांप्रभवे नमः।

2876 ॐ श्री दीप्ताय नमः।

2877 ॐ श्री दीप्तये नमः।

2878 ॐ श्री दीप्तिमते नमः।

2879 ॐ श्री दीप्तमूर्तये नमः।

2880 ॐ श्री दीप्तागमोरवे नमः।

2881 ॐ श्री दृप्ताय नमः।

2882 ॐ श्री दंभाय नमः।

2883 ॐ श्री दंभरहिताय नमः।

2884 ॐ श्री दंभदाय नमः।

2885 ॐ श्री दंभनाशकाय नमः।

2886 ॐ श्री दंभविवर्जिताय नमः।

2887 ॐ श्री दमाय नमः।

2888 ॐ श्री दमनाय नमः।

2889 ॐ श्री दमयित्रे नमः।

2890 ॐ श्री दमात्मकाय नमः।

2891 ॐ श्री दामोदरप्रियाय नमः।

2892 ॐ श्री द्युमणे नमः।

2893 ॐ श्री दयालवे नमः।

2894 ॐ श्री दयाकराय नमः।

2895 ॐ श्री दयासिन्धवे नमः।

2896 ॐ श्री दायसुधानयनाय नमः।

2897 ॐ श्री दयासुधाम्बुधये नमः।

2898 ॐ श्री दयानिधये नमः।

2899 ॐ श्री दयावते नमः।

2900 ॐ श्री दयापराय नमः।

2901 ॐ श्री दयावराय नमः।

2902 ॐ श्री दर्पणाय नमः।

2903 ॐ श्री दर्परूपाय नमः।

2904 ॐ श्री दर्पनाशकाय नमः।

2905 ॐ श्री दरी संस्थाय नमः।

2906 ॐ श्री दरदम्बुजलोचनाय नमः।

2907 ॐ श्री दरस्मेरमुखाम्बुजाय नमः।

2908 ॐ श्री दरांदोर्लितदीर्घाक्षाय नमः।

2909 ॐ श्री दारूकावनवासेश्वराय नमः।

2910 ॐ श्री दारूकावन मौनिस्त्री मोहनाय नमः।

2911 ॐ श्री दाराकरण्यनिलयाय नमः।

2912 ॐ श्री दारिद्र्य शमनाय नमः।

2913 ॐ श्री दारिद्र्य दुःख्ख दहनाय नमः।

2914 ॐ श्री दारिद्र्यवडवानलाय नमः।

2915 ॐ श्री दारिद्र्यध्वंसकाय नमः।

2916 ॐ श्री दीर्घतपसे नमः।

2917 ॐ श्री दीर्घाय नमः।

2918 ॐ श्री दिर्घश्रृंगैकश्रृंगाय नमः।

2919 ॐ श्री दीर्घसूत्राय नमः।

2920 ॐ श्री दीर्घिकाजलमध्यगाय नमः।

2921 ॐ श्री दीर्घदर्शिने नमः।

2922 ॐ श्री दुर्वाससे नमः।

2923 ॐ श्रीदुरावासाय नमः।

2924 ॐ श्री दुरासदाय नमः।

2925 ॐ श्री दुर्गमाय नमः।

2926 ॐ श्री दुर्गाय नमः।

2927 ॐ श्री दुर्लभाय नमः।

2928 ॐ श्री दुर्ज्ञेयाय नमः।

2929 ॐ श्री दुराधराय नमः।

2930 ॐ श्री दुर्भवाय नमः।

2931 ॐ श्री दुर्धषाय नमः।

2932 ॐ श्री दुर्जयाय नमः।

2933 ॐ श्री दुरतिक्रमाय नमः।

2934 ॐ श्री दुर्लंघ्याय नमः।

2935 ॐ श्री दुर्दमाय नमः।

2936 ॐ श्री दुर्दान्ताय नमः।

2937 ॐ श्री दुराराध्याय नमः।

2938 ॐ श्री दुरत्ययाय नमः।

2939 ॐ श्री दुर्धराय नमः।

2940 ॐ श्री दुराधर्षाय नमः।

2941 ॐ श्री दुरारोहाय नमः।

2942 ॐ श्री दुरूत्तराय नमः।

2943 ॐ श्री दुरितापहारकाय नमः।

2944 ॐ श्री दुरिमत्तमतंगजपंचाननाय नमः।

2945 ॐ श्री दुर्गेशाय नमः।

2946 ॐ श्री दुर्गभवसागरतारणाय नमः।

2947 ॐ श्री दुर्गवरदायकाय नमः।

2948 ॐ श्री दुरितघ्ने नमः।

2949 ॐ श्री दुर्मतिनाशनाय नमः।

2950 ॐ श्री दुरितापहाय नमः।

2951 ॐ श्री दुर्वारभुजविक्रमाय नमः।

2952 ॐ श्री दुरार्तिघ्ने नमः।

2953 ॐ श्री दुर्वारविक्रमाय नमः।

2954 ॐ श्री दुराचारप्रशमनाय नमः।

2955 ॐ श्री दूरश्रवसे नमः।

2956 ॐ श्री दूरेवधाय नमः।

2957 ॐ श्री दुर्वासमुनिपूजिताय नमः।

2958 ॐ श्री दूर्वायुग्मसमाराध्याय नमः।

2959 ॐ श्री द्रवते नमः।

2960 ॐ श्री द्रविणाय नमः।

2961 ॐ श्री द्रव्याणां प्रभवे नमः।

2962 ॐ श्री द्रव्याय नमः।

2963 ॐ श्री द्रव्यस्वरूपधृते नमः।

2964 ॐ श्री दंवामबाहुभूषणाय नमः।

2965 ॐ श्रीदिवस्पतये नमः।

2966 ॐ श्री दिव्याय नमः।

2967 ॐ श्री दिवाकराय नमः।

296 ॐ श्री दिव्यनृताय नमः।

2969 ॐ श्री दिवोदासेश्वराय नमः।

2970 ॐ श्री दिव्यभोगाय नमः।

2971 ॐ श्री दिव्यानन्दाय नमः।

2972 ॐ श्री दिविसुपवर्णाय नमः।

2973 ॐ श्री दिव्यन्तरिक्षगमनाय नमः।

2974 ॐ श्री दिव्यमाल्याम्बरविभूषिताय नमः।

2975 ॐ श्री  दिव्यायुधधराय नमः।

2976 ॐ श्री दिव्यास्त्रविदे नमः।

2977 ॐ श्री दिव्यलोचनाय नमः।

2978 ॐ श्री दिव्यदेह प्रभाकूट संदीपित दिगंतराय नमः।

2979 ॐ श्री दिव्यमालासमन्विताय नमः।

2980 ॐ श्री दिव्यलेप विराजिताय नमः।

2981 ॐ श्री दिव्यचन्दनचर्चिताय नमः।

2982 ॐ श्री दिव्यादिसेव्याय नमः।

2983 ॐ श्री दिव्यचक्षुषे नमः।

2984 ॐ श्री दिव्य तरू वाटी कुसुम वृन्द निष्यन्दमान मकरन्द बिंदु सन्दोह संक्लिद्यमान सकलांगाय नमः।

2985 ॐ श्री दिव्यशायिने नमः।

2986 ॐ श्री दिव्यनृत्तप्रवृत्ताय नमः।

2987 ॐ श्री दिव्यसहस्रबाहवे नमः।

2988 ॐ श्री दिव्याक्रंदकराय नमः।

2989 ॐ श्री देवाय नमः।

2990 ॐ श्री देवराज सेव्यमान पावनांघ्रि पंकजाय नमः।

2991 ॐ श्री देवदेवाय नमः।

2992 ॐ श्री देवेन्द्राय नमः।

2993 ॐ श्री देवयोग्याय नमः।

2994 ॐ श्री देवभोग्याय नमः।

2995 ॐ श्री देवभोगदाय नमः।

2996 ॐ श्री देवर्षिमण्डिताय नमः।

2997 ॐ श्री देवर्षिवर्ज्याय नमः।

2998 ॐ श्री देवतार्तिप्रशमनाय नमः।

2999 ॐ श्री देवेड्याय नमः।

3000 ॐ श्री देवताप्राणवल्लभाय नमः।

3001 ॐ श्री देवगंगाजटाजूटायनमः।

3002 ॐ श्री देवेन्द्ररक्षकाय नमः।

3003 ॐ श्री देवान्तकवरप्रदाय नमः।

3004 ॐ श्री देवासुराराध्याय नमः।

3005 ॐ श्री देवासुरवरप्रदाय   नमः।

3006 ॐ श्री देवासुरतपस्तुष्टाय   नमः।

3007 ॐ श्री देवासुरगणाग्रण्यै  नमः।

3008 ॐ श्री देवासुरगणाध्यक्षाय  नमः।

3009 ॐ श्री देवासुरदेवासुरेश्वराय  नमः।

3010 ॐ श्री देवासुरगुरवे  नमः।

3011 ॐ श्री देवासुरनमस्कृताय नमः।

3012 ॐ श्री देवासुरमहामात्राय नमः।

3013 ॐ श्री देवासुरमहाश्रयाय नमः।

3014 ॐ श्री देवासुरमहेश्वराय  नमः।

3015 ॐ श्री देवर्षिदेवासुरवरप्रदाय नमः।

3016 ॐ श्री देवादिदेवाय नमः।

3017 ॐ श्री देवात्मने नमः।

3018 ॐ श्री देवनाथाय नमः।

3019 ॐ श्रीदेवप्रियाय नमः।

3020 ॐ श्री देवज्ञाय नमः।

3021 ॐ श्री देवचिन्तकाय नमः।

3022 ॐ श्रीदेवानांशतक्रतवे नमः।

3023 ॐ श्री देव्यादिप्रीतीकराय नमः।

3024 ॐ श्री देवदानवदैत्यानां गुरवे नमः।

3025 ॐ श्री देवगर्भाय नमः।

3026 ॐ श्री देवगणार्चितसेवितलिंगाय  नमः।

3027 ॐ श्री देवसिंहाय नमः।

3028 ॐ श्री देवमुनिप्रवरार्चितलिंगाय नमः।

3029 ॐ श्री देवकीसुतकौन्तेयवरदाय नमः।

3030 ॐ श्री देवानामीश्वराय नमः।

3031 ॐ श्री देव्याःप्रियकराय नमः।

3032 ॐ श्री देवराजाय नमः।

3033  ॐ श्री देवाधिपतये नमः।

3034  ॐ श्री देवासुरपतये नमः।

3035  ॐ श्री देवदेवेन्द्रमयाय नमः।

3036  ॐ श्री देवासुरविनिर्मात्रे नमः।

3037  ॐ श्री देवसैन्यपतये  नमः।

3038  ॐ श्री देवेशाय नमः।

3039  ॐ श्री देवासुरमहामान्याय नमः।

3040  ॐ श्री देवभृते नमः।

3041 ॐ श्री देवामान्यायः नमः।

3042 ॐ श्री देवतानवकपंचब्रह्मात्मने नमः।

3043 ॐ श्री देवताप्रियाय नमः।

3044 ॐ श्री देवासुरगुरूस्तव्याय नमः।

3045 ॐ श्री देवदेवेशाय नमः।

3046 ॐ श्री देवभस्मकणप्रियाय नमः।

3047 ॐ श्री देवशिखामणये नमः।

3048 ॐ श्री देवशिखान्तकाय नमः।

3049 ॐ श्री देवसिन्धु तरंग शीकर सिक्त शीत जटाधराय नमः।

3050 ॐ श्री देवाधिदेवेशाय नमः।

3051 ॐ श्री देवराजारिमर्दनाय नमः।

3052 ॐ श्री देवानुगतलिंगिने नमः।

3053 ॐ श्री देवार्चितमूर्तये नमः।

3054 ॐ श्री देव्याःकार्यार्थदायिने नमः।

3055 ॐ श्री देवतात्मने नमः।

3056 ॐ श्री देवर्षये नमः।

3057 ॐ श्री देवासुरगणाश्रयाय नमः।

3058 ॐ श्री देवासरपरायणाय  नमः।

3059  ॐ श्री दैत्यगुरवे नमः।

3060 ॐ श्री दैवताय नमः।

3061 ॐ श्री दैवतलिंगिने नमः।

3062 ॐ श्री दैवतनाथाय नमः।

3063 ॐ श्री दशबाहवे नमः।

3064 ॐ श्री दशहस्ताय नमः।

3065 ॐ श्री दशकराय नमः।

3066 ॐ श्री दशदिक्पालपूजिताय नमः।

3067 ॐ श्री दिशावस्त्राय नमः।

3068 ॐ श्री दिशावासाय नमः।

3069 ॐ श्री दिशांपतये नमः।

3070 ॐ श्री दृश्याधृश्याय नमः।

3071 ॐ श्री देशानांब्रह्मावर्ताय नमः।

3072 ॐ श्री देशकालपरिज्ञात्रे नमः।

3073 ॐ श्री देशोपद्रवनाशकाय नमः।

3074 ॐ श्री दंष्ट्रिणे नमः।

3075 ॐ श्री दंष्ट्रा भृकुटीधर श्याम प्रौढ दक्षिण वदनाय नमः।

3076 ॐ श्री दुष्कृतिघ्ने नमः।

3077 ॐ श्री दुष्प्रेष्याय नमः।

3078 ॐ श्री दुष्प्रधर्षाय नमः।

3079 ॐ श्री दुष्टानांविलयाय नमः।

3080 ॐ श्री दुष्टानां पतये नमः।

3081 ॐ श्री दुष्प्रकंपाय नमः।

3082 ॐ श्री दुष्टमृत्यवे नमः।

3083 ॐ श्री दुष्टावग्रहवारकाय नमः।

3084 ॐ श्री दुष्टभूतनिषूदनाय नमः।

3085 ॐ श्री दुष्टभयदाय नमः।

3086 ॐ श्री दुष्टदूराय नमः।

3087 ॐ श्री दुष्टहन्त्रे नमः।

3088 ॐ श्री दृष्टिघ्नाय नमः।

3089 ॐ श्री दृष्टये नमः।

3090 ॐ श्री दृष्टिनिलयाय नमः।

3091 ॐ श्री दोषाकरकलामौलये नमः।

3092 ॐ श्री दुस्वप्ननिवारकाय नमः।

3093 ॐ श्री दुस्वप्ननाशनाय नमः।

3094 ॐ श्री दुस्सहाय नमः।

3095 ॐ श्री दुस्सहहर्षणाय नमः।

3096 ॐ श्री द्रुहिणाय नमः।

3097 ॐ श्री दहिणांभोजनयनाय नमः।

3098 ॐ श्री दुर्लभाय  नमः।

3099 ॐ श्री देहाय नमः।

3100 ॐ श्री देह धावल्य शुध्द सत्वात्मकत्व प्रकटनाय नमः।

3101 ॐ श्री दलितारिनिकराय नमः।

3102 ॐ श्री दलदम्बुजनेत्राय नमः।

3103 ॐ श्री दलदिन्द्रनीलग्रीवाय नमः।

3104 ॐ श्री दलदंजनभासाय नमः।

3105 ॐ श्री दलघातिने नमः।

3106 ॐ श्री दक्षाय नमः।

3107 ॐ श्री दक्षसुयज्ञविनाशनलिंगाय नमः।

310 8ॐ श्री दक्षकन्यापतये नमः।

3109 ॐ श्री दक्षवरप्रदाय नमः।

3110 ॐ श्री दक्षमखध्वंसिने नमः।

3111  ॐ श्री दक्षाध्वरहराय नमः।

3112 ॐ श्री दक्षनाशकराय नमः।

3113 ॐ श्री दक्षयज्ञाय नमः।

3114 ॐ श्री दक्षाध्वरनाशकाय  नमः।

3115 ॐ श्री दक्षयज्ञान्तकाय नमः।

3116 ॐ श्री दक्षयागापहारिणे नमः।

3117 ॐ श्री दक्षयज्ञहराय नमः।

3118 ॐ श्री दक्षमखान्तकाय नमः।

3119 ॐ श्री दक्षारये नमः।

3120 ॐ श्री दक्षाध्वरान्तकाय नमः।

3121 ॐ श्री दक्षयज्ञप्रभंजकाय नमः।

3122 ॐ श्री दक्षाधरविनाशनाय नमः।

3123 ॐ श्री दक्षराध्याय नमः।

3124 ॐ श्री दक्षयज्ञविनाशनाय नमः।

3125 ॐ श्री दक्षिणाय नमः।

3126 ॐ श्री दक्षादक्ष समर्चिताय नमः।

3127 ॐ श्री दक्षिणावभुथाय नमः।

3128 ॐ श्री दक्षिणामूर्तये  नमः।

3129 ॐ श्री दक्षिणाकराय नमः।

3130 ॐ श्री दक्षिणे नमः।

3131 ॐ श्री दक्षिणाराध्याय नमः।

3132 ॐ श्री  दक्षिणप्रेमसंतुष्टाय नमः।

3133 ॐ श्री दक्षिणावरदाय नमः।

3134 ॐ श्री दक्षिणामूर्तिरूपधृते नमः।

3135 ॐ श्री दाक्षिण्यशीलाय नमः।

3136 ॐ श्री दाक्षायणीसमारध्याय नमः।

3137 ॐ श्री दीक्षाशालिने नमः।

3138 ॐ श्री दीक्षारये नमः।

3139 ॐ श्री दीक्षिताय नमः।

3140 ॐ श्री दीक्षिताभीष्टदाय नमः।

ध -धकारस्य धन्वन्तरीर्देवताविषज्वर विनाशिने विनियोगः

3141 ॐ श्री ध्वजिने नमः।

3142 ॐ श्री ध्वजनीपतये नमः।

3143 ॐ श्री धृतिमते नमः।

3144 ॐ श्री धात्रे नमः।

3145 ॐ श्री धात्रीशाय नमः।

3146 ॐ श्री धातुमण्डिताय नमः।

3147 ॐ श्री धात्रीपतये नमः।

3148 ॐ श्री धितिकृते नमः।

3149 ॐ श्री धनदेशाय नमः।

3150 ॐ श्री धनदाय  नमः।

3151 ॐ श्री धनाधिपाय नमः।

3152 ॐ श्री धनदाध्यक्षाय नमः।

3153 ॐ श्री धनकृते नमः।

3154 ॐ श्री धनधान्यसमृध्दिदाय नमः।

3155 ॐ श्री धनुर्वेदाय नमः।

3156 ॐ श्री धन्विने नमः।

3157 ॐ श्री धन्याय नमः।

3158 ॐ श्री धनुषे नमः।

3159 ॐ श्री धनाध्यक्षाय नमः।

3160 ॐ श्री धनंजयाय नमः।

3161 ॐ श्री धर्नुहस्ताय नमः।

3162 ॐ श्री धनाय नमः।

3163 ॐ श्री धन्वन्तरये नमः।

3164 ॐ श्री धनेश्वराय नमः।

3165 ॐ श्री धनमालाधराय नमः।

3166 ॐ श्री धनाकराय नमः।

3167 ॐ श्री धनदप्रियाय नमः।

3168 ॐ श्री धनप्रियाय नमः।

3169 ॐ श्री धनुर्धराय नमः।

3170 ॐ श्री धनागमाय नमः।

3171 ॐ श्री धन्याय नमः।

3172 ॐ श्री ध्वनये नमः।

3173 ॐ श्री ध्यानगम्याय नमः।

3174 ॐ श्री ध्यानरूपाय नमः।

3175 ॐ श्री ध्यानाय नमः।

3176 ॐ श्री धीमते नमः।

3177 ॐ श्री धूम्राय नमः।

3178 ॐ श्री धूमकेतनाय नमः।

3179 ॐ श्री धूमकेतवे नमः।

3180 ॐ श्री धूमपाय नमः।

3181 ॐ श्री धूम्रवर्णाय नमः।

3182 ॐ श्री धूम्राक्षाय नमः।

3183 ॐ श्री ध्यायते नमः।

3184 ॐ श्री ध्येयाय नमः।

3185 ॐ श्री ध्येयगम्याय नमः।

3186 ॐ श्री ध्येयध्यानाय नमः।

3187 ॐ श्री ध्येयानामपिध्येयाय नमः।

3188 ॐ श्री ध्ययतमाय नमः।

3189 ॐ श्री धर्माय नमः।

3190 ॐ श्री धर्मिष्ठाय नमः।

3191 ॐ श्री धर्मयु्क्ताय नमः।

3192 ॐ श्री धर्मचारिणे नमः।

3193 ॐ श्री धर्मसेतुपालकाय नमः।

3194 ॐ श्री धर्माधाराय नमः।

3195 ॐ श्री धर्मधाम्ने नमः।

3196 ॐ श्री धर्मराजाय नमः।

3197 ॐ श्री धराय नमः।

3198 ॐ श्री धर्मपीठाय नमः।

3199 ॐ श्री धर्मार्थ कामकैवल्यसूचकाय नमः।

3200 ॐ श्री धर्मवृक्षाय नमः।

3201  ॐ श्री धर्मसाधारणाय  नमः।

3202  ॐ श्री धर्माध्यष्टपरायणाय नमः।

3203 ॐ श्री धर्माध्यक्षाय नमः।

3204 ॐ श्री धर्मादिगम्याय नमः।

3205 ॐ श्री धर्मार्थकाममोक्षाणां बीजरूपाय नमः।

3206 ॐ श्री धर्मवक्त्रे नमः।

3207 ॐ श्री धर्मवते नमः।

3208 ॐ श्री धर्मनिपुणाय नमः।

3209 ॐ श्री धर्मप्रवर्तकाय नमः।

3210 ॐ श्री धर्माधर्मप्रवर्तकाय  नमः।

3211 ॐ श्री धर्मकर्मणे नमः।

3212 ॐ श्री धर्मधेनवे नमः।

3213 ॐ श्री धर्मवर्धनाय नमः।

3214 ॐ श्री धर्मात्मने नमः।

3215 ॐ श्री धर्मदायिने नमः।

3216 ॐ श्री धर्यनायकाय  नमः।

3217 ॐ श्री धर्मनिश्चयाय  नमः।

3218 ॐ श्री धर्मौदनप्रदाय नमः।

3219 ॐ श्री धरणीधारकाय नमः।

3220 ॐ श्री धराय नमः।

3221 ॐ श्री धर्षणात्मने नमः।

3222 ॐ श्री धरोत्तमाय नमः।

3223 ॐ श्री धराधात्रे  नमः।

3224 ॐ श्री धरणीधराय नमः।

3225 ॐ श्री धराधीशाय नमः।

3226 ॐ श्री धार्मिकाय नमः।

3227 ॐ श्री धारणाय  नमः।

3228 ॐ श्री धारणाभिरताय नमः।

3229 ॐ श्री धारणाभ्यासिनांपुरस्थिताय नमः।

3230 ॐ श्री धीराय नमः।

3231 ॐ श्री धीरविमोचकाय नमः।

3232 ॐ श्री धीर्धारकाय  नमः।

3233 ॐ श्री धुर्याय नमः।

3234 ॐ श्री धुरीणाय नमः।

3235 ॐ श्री धुरन्धराय नमः।

3236 ॐ श्री धूर्जटये नमः।

3237 ॐ श्री धूर्वहाय नमः।

3238 ॐ श्री धैर्याग्रधुर्याय नमः।

3239 ॐ श्री धैर्यदाय नमः।

3240 ॐ श्री धैर्यवर्धकाय नमः।

3241  ॐ श्री धैर्यविभूषिताय नमः।

3242 ॐ श्री धौरेयाय नमः।

3243 ॐ श्री धवलश्यामरक्तानांमुक्तिदाय  नमः।

3244 ॐ श्री ध्रुवाय नमः।

3245 ॐ श्री ध्रुवबध्दानामृषीणांप्रभवे नमः।

3246 ॐ श्री ध्रुवनीषण्णानामृषीणांपतये नमः।

3247 ॐ श्री धृष्टये नमः।

3248 ॐ श्री धृष्णवे नमः।

3249 ॐ श्री धृष्टेश्वराय  नमः।

3250 ॐ श्री ध्वस्तमनोभवाय नमः।

न – नकारस्य विनायकोदेवता  विघ्ननाशने विनियोगः

3251 ॐ श्री नकाररुपाय नमः।

3252 ॐ श्री नक्ताय नमः।

3253 ॐ श्री नक्तंचराय नमः।

3254 ॐ श्री नाकेशपूज्याय नमः।

3255 ॐ श्री नैकस्मै नमः।

3256 ॐ श्री नैकसानुचराय नमः।

3257 ॐ श्री नैकात्मने नमः।

3258 ॐ श्री नैककर्मकृते नमः।

3259 ॐ श्री नैकश्रृंगायनमः।

3260 ॐ श्री नखच्छिन्नात्मभूशीर्षाय  नमः।

3261 ॐ श्री नखांशुचयनिर्धूततारेशाय नमः।

3262 ॐ श्री निखिलागमसंसेव्याय नमः।

3263 ॐ श्री नगरप्रियाय नमः।

3264 ॐ श्री नगाय नमः।

3265 ॐ श्री नग्नाय  नमः।

3266 ॐ श्री नग्नवेषधराय नमः।

3267 ॐ श्री नग्नव्रतधराय नमः।

3268 ॐ श्री नगेन्द्रकन्यकापांगवीक्षिताय नमः।

3269 ॐ श्री नगेन्द्रतनयासक्ताय नमः।

3270 ॐ श्री नगेन्द्रतनयाप्राणवल्लभाय नमः।

3271 ॐ श्री नगेन्द्रतनयाप्रियाय नमः।

3272 ॐ श्री  नगप्रवरमध्यस्थाय नमः।

3273 ॐ श्री नागवाहनाय नमः।

3274 ॐ श्री नागनाथाय नमः।

3275 ॐ श्री नागहाराय नमः।

3276 ॐ श्री नागहस्ताय नमः।

3277 ॐ श्री नागालंकृतपादाय नमः।

3278 ॐ श्री नागेश्वराय नमः।

3279 ॐ श्री नागनारीवृताय नमः।

3280 ॐ श्री नागचूडाय नमः।

3281 ॐ श्री नागांगाभरणाय नमः।

3282 ॐ श्री नागभोगोपवीताय नमः।

3283 ॐ श्री नागयज्ञोपवीताय नमः।

3284 ॐ श्री नागकंकणहस्ताय  नमः।

3285 ॐ श्री नागरूपाय नमः।

3286 ॐ श्री नागकंकणाय नमः।

3287 ॐ श्री नागहारधृते नमः।

3288 ॐ श्री नागकुण्डलकर्णाय नमः।

3289 ॐ श्री नागाभरणभूषिताय नमः।

3290 ॐ श्री नागराजैरलंकृताय नमः।

3291 ॐ श्री नागेन्द्रयज्ञोपवीतशोभिताय नमः।

3292 ॐ श्री नागेन्द्रवदनाय नमः।

3293 ॐ श्री नागेन्द्रहारय नमः।

3294 ॐ श्री नागेन्द्रदमनाय नमः।

3295 ॐ श्री नागेन्द्रभूषणाय नमः।

3296 ॐ श्री न्यग्रोधरूपाय नमः।

3297 ॐ श्री न्यग्रोधवृक्षकर्णस्थिताय नमः।

3298 ॐ श्री निगमाय नमः।

3299 ॐ श्री निगमालयाय नमः।

3300 ॐ श्री निगमाचारतत्पराय नमः।

3301 ॐ श्री निगमोछ्वासाय नमः।

3302 ॐ श्री निग्रहाय नमः।

3303 ॐ श्री निचेरवे नमः।

33 04 ॐ श्री निजाय नमः।

3305 ॐ श्री निजात्मने नमः।

3306 ॐ श्री निजपादाम्बुजासक्तसुलभाय नमः।

3307 ॐ श्री निजाक्षिजाग्निसंदग्धत्रिपुराय नमः।

3308 ॐ श्री नटाय नमः।

3309 ॐ श्री नटवराय नमः।

3310 ॐ श्री नटचर्याय नमः।

3311 ॐ श्री नटवर्याय नमः।

3312 ॐ श्री नटप्रियाय नमः।

3313 ॐ श्री नटनाख्योत्सवोल्लास ह्रदयाय नमः।

3314 ॐ श्री नित्याय नमः।

3315 ॐ श्री नित्यानांनित्याय नमः।

3316 ॐ श्री नित्यतृप्ताय नमः।

3317 ॐ श्री नित्यनर्तनाय नमः।

3318 ॐ श्री नित्यमाश्रमपूजिताय नमः।

3319 ॐ श्री नित्यनीतिशुध्दात्मने नमः।

3320 ॐ श्री नित्यवर्चस्विने नमः।

3321  ॐ श्री नित्यनित्याय नमः।

3322  ॐ श्री नित्यनन्दाय नमः।

3323  ॐ श्री नित्यमुक्ताय  नमः।

3324  ॐ श्री नित्यशक्तिशिरसे नमः।

3325  ॐ श्री नित्यमुग्राय नमः।

3326  ॐ श्री नित्यमधिवासितसुवाससे नमः।

3327  ॐ श्री नित्यचराचरात्मने नमः।

3328  ॐ श्री नित्यमुद्बुध्दमुकुटाय नमः।

3329  ॐ श्री नित्यसुन्दराय नमः।

3330  ॐ श्री नित्यज्ञानाय नमः।

3331 ॐ श्री नित्यवैराग्याय नमः।

3332 ॐ श्री नित्यैश्वरार्याय नमः।

3333 ॐ श्री नित्यसत्याय नमः।

3334 ॐ श्री नित्यधृतधैर्याय नमः।

3335 ॐ श्री नित्यक्षमाय नमः।

3336 ॐ श्री नित्यस्वस्थाय नमः।

3337 ॐ श्री नित्यात्मबोधाय नमः।

3338 ॐ श्री नित्यादिष्टाश्रयत्वाय नमः।

3339 ॐ श्री नित्यशुध्दाय नमः।

3340 ॐ श्री नित्योत्साहाय नमः।

3341 ॐ श्री नित्यानन्दस्वरूपकाय नमः।

3342 ॐ श्री नित्यममगलविग्रहाय नमः।

3343 ॐ श्री नित्यानपायमहिम्ने नमः।

3344 ॐ श्री नित्यबुध्दाय नमः।

3345 ॐ श्री नित्यक्रुध्दाय नमः।

3346 ॐ श्री नित्यमंगलाय नमः।

3347 ॐ श्री नित्यनीतिशुध्दात्मने नमः।

3348 ॐ श्री नीतिमते नमः।

3349 ॐ श्री नीतिकृते  नमः।

3350 ॐ श्री नीतिविदे   नमः।

3351 ॐ श्री नीतिवत्सलाय   नमः।

3352 ॐ श्री नीतिस्वरूपाय  नमः।

3353 ॐ श्री नीतिसंश्रयाय नमः।

3354 ॐ श्री नीतये  नमः।

3355 ॐ श्री नीतिमतांश्रेष्ठाय नमः।

3356 ॐ श्री नीतिज्ञाय  नमः।

3357 ॐ श्री नीतिकुशलाय  नमः।

3358 ॐ श्री नीतिधराय   नमः।

3359 ॐ श्री नीतिवित्तमाय  नमः।

3360 ॐ श्री नीतिप्रदात्रे नमः।

3361 ॐ श्री नीतिवित् प्रियाय  नमः।

3362 ॐ श्री नुतिप्रियाय नमः।

3363 ॐ श्री नृत्यते नमः।

3364 ॐ श्री नृत्यशीलाय नमः।

3365 ॐ श्री नृत्यप्रियाय नमः।

3366 ॐ श्री नृत्यस्थिताय नमः।

3367 ॐ श्री नित्यनृताय नमः।

3368 ॐ श्री नेत्रे नमः।

3369 ॐ श्री नेत्रसहस्रयुक्ताय नमः।

3370 ॐ श्री नदते नमः।

3371 ॐ श्री नदीप्रियाय नमः।

3372 ॐ श्री नदीधराय नमः।

3373 ॐ श्री नदीपुलिनसंस्थिताय नमः।

3374 ॐ श्री नदीरूपाय नमः।

3375 ॐ श्री नदीभत्र  नमः।

3376 ॐ श्री नदीनांप्रभवे नमः।

3377 ॐ श्री नदानांप्रभवे नमः।

3378 ॐ श्री नादाय नमः।

3379 ॐ श्री नादानुभवरूपाय नमः।

3380 ॐ श्री नादामध्येस्थिताय नमः।

3381 ॐ श्री नादाक्षरवदनाय नमः।

3382 ॐ श्री नादरूपाय नमः।

3383 ॐ श्री नादबिंदु कलातीताय नमः।

3384 ॐ श्री नाद मनोहराय नमः।

3385 ॐ श्री नाद बिन्दु कलात्मकाय नमः।

3386 ॐ श्री नाद मार्ग प्रबुध्दाय नमः।

3387 ॐ श्री नादाकराय नमः।

3388 ॐ श्री नादान्ताय नमः।

3389 ॐ श्री नादात्मने नमः।

3390 ॐ श्री नन्दिने नमः।

3391 ॐ श्री नन्द्यावर्तसुमार्चिताय नमः।

3392 ॐ श्री नन्द्याय नमः।

3393 ॐ श्री नन्दिवाहनाय नमः।

3394 ॐ श्री नन्दीभृंगी मुखानेक संसृताय नमः।

3395 ॐ श्री नन्दनाय नमः।

3396 ॐ श्री नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय नमः।

3397 ॐ श्री नन्दिवर्धनाय नमः।

3398 ॐ श्री नंदये नमः।

3399 ॐ श्री नन्दिविद्या स्वरूपाय नमः।

3400 ॐ श्री नन्दिकराय नमः।

3401 ॐ श्री नन्दीश्वराय नमः।

3402 ॐ श्री नन्दिचक्रांकिताय नमः।

3403 ॐ श्री नन्दिवक्त्राय नमः।

3404 ॐ श्री नन्दिकेश्वराय नमः।

3405 ॐ श्री नन्दिनिलयाय नमः।

3406 ॐ श्री नन्दिताशेषभुवनाय नमः।

3407 ॐ श्री नन्दिकेश समाराध्याय नमः।

3408 ॐ श्री नान्दीश्राध्दप्रियाय नमः।

3409 ॐ श्री निदाधाय नमः।

3410  ॐ श्री नेदिष्ठाय नमः।

3411 ॐ श्री नाथाय नमः।

3412 ॐ श्री निधये नमः।

3413 ॐ श्री निधिविदामर्थेश्वराय नमः।

3414 ॐ श्री निधिपतये नमः।

3415 ॐ श्री निधिप्रदाय नमः।

3416 ॐ श्री निधिरूपकाय नमः।

3417 ॐ श्री निधनाय  नमः।

3418 ॐ श्री निधनाधिपाय नमः।

3419 ॐ श्री नानाभुवनाधिकत्र नमः।

3420  ॐ श्री नानाजगतांविधात्रे नमः।

3421 ॐ श्री नानाविधा युधोद्भासि दशबाहवे नमः।

3422 ॐ श्री नाना दिशैक नायकाय नमः।

3423 ॐ श्री नानागानविशारदाय नमः।

3424 ॐ श्री नानारूपधराय नमः।

3425 ॐ श्री नानामन्त्ररहस्यविदे नमः।

3426 ॐ श्री नानाशास्त्रविशारदाय नमः।

3427 ॐ श्री नानाक्रतुविधानज्ञाय नमः।

3428 ॐ श्री नानाभीष्टवरप्रदाय नमः।

3429 ॐ श्री नाना विधानैक रत्नलसत् कुण्डल मण्डिताय नमः।

3430 ॐ श्रीनानाविधैकसंश्रयाय नमः।

3431 ॐ श्री नानाधूतधराय नमः।

3432 ॐ श्री नुपुंसकाय नमः।

3433 ॐ श्री निपुण्याय  नमः।

3434 ॐ श्री निपुणप्रियाय नमः।

3435 ॐ श्री निपातिने नमः।

3436 ॐ श्री नीपप्रियाय नमः।

3437 ॐ श्री नमोरूपाय नमः।

3438 ॐ श्री नभस्थलाय नमः।

3439 ॐ श्री नभस्याय नमः।

3440  ॐ श्री नभस्पतये नमः।

3441 ॐ श्री नभोयोनये नमः।

3442 ॐ श्री नाभवे नमः।

3443 ॐ श्री नाभिमण्डलसंस्थाय नमः।

3444 ॐ श्री नमः शिवाय मन्त्राधि दैवताय  नमः।

3445 ॐ श्री नमस्कार प्रियाय नमः।

3446 ॐ श्री नम्राय नमः।

3447 ॐ श्री नमन्निलिंपनायकाय नमः।

3448 ॐ श्री नमिताचलनायकाय नमः।

3449 ॐ श्री नामरूपविवर्जिताय नमः।

3450 ॐ श्री नामसंकीर्तनप्रियाय नमः।

3451 ॐ श्री नामरहिताय नमः।

3452 ॐ श्री नामरूपक्रियात्मने नमः।

3453 ॐ श्री नामप्रियाय नमः।

3454 ॐ श्री नामपरायणप्रीताय नमः।

3455 ॐ श्री निमित्ताय नमः।

3456 ॐ श्री निमित्तस्थाय नमः।

3457 ॐ श्री निमिषाय नमः।

3458 ॐ श्री निमिषप्रभवे नमः।

3459 ॐ श्री नैमिषारण्यनिलयाय नमः।

3460  ॐ श्री नैमित्तकार्चन प्रीताय नमः।

3461 ॐ श्री नयाय नमः।

3462 ॐ श्री नयज्ञाय नमः।

3463 ॐ श्री नयनोद्भूत हनालीध मन्मथाय नमः।

3464 ॐ श्री नयनाग्निप्लुष्टमारशलभाय नमः।

3465 ॐ श्री नायकाय नमः।

3466 ॐ श्री न्यायाय नमः।

3467 ॐ श्री न्यायनिर्वाहकाय नमः।

3468 ॐ श्री न्यायनिर्वहणाय नमः।

3469 ॐ श्री न्यायगम्याय नमः।

3470  ॐ श्री नियताय नमः।

3471 ॐ श्री नियतात्मने नमः।

3472 ॐ श्री नियमाय नमः।

3473 ॐ श्री नियमाश्रयाय नमः।

3474 ॐ श्री नियतकल्याणाय नमः।

3475 ॐ श्री नियमाध्यक्षाय नमः।

3476 ॐ श्री नियन्त्रे नमः।

3477 ॐ श्री नयमितेन्द्रियवर्धनाय नमः।

3478 ॐ श्री नरनारीशरीराय नमः।

3479 ॐ श्री नरसिंहमहाकोपशमनाय नमः।

3480  ॐ श्री नरनारायणाय नमः।

3481 ॐ श्री नरसिंहाय नमः।

3482 ॐ श्री नरसिंहनिपातनाय नमः।

3483 ॐ श्री नरसिंहमहादर्पघातिने  नमः।

3484 ॐ श्री नरसिंहार्चितपदाय नमः।

3485 ॐ श्री नरवृषभाय नमः।

3486 ॐ श्री नरशिरोरचितमणिकुण्डलाय  नमः।

3487 ॐ श्री नरवरयुवतीवपुवर्धराय नमः।

3488 ॐ श्री नरकाय नमः।

3489 ॐ श्री नरवाहनाय नमः।

3490 ॐ श्री नरकक्लेशशमनाय नमः।

3491 ॐ श्री नरेशाय नमः।

3492 ॐ श्री नरकान्तकाय नमः।

3493 ॐ श्री नरनाथप्रियाय नमः।

3494 ॐ श्री नरकान्त करामोघ सायकाय नमः।

3495 ॐ श्री नरनारायणार्चिताय नमः।

3496 ॐ श्री नराय नमः।

3497 ॐ श्री नराधिपाय नमः।

3498 ॐ श्री नर्तकाय नमः।

3499 ॐ श्री नर्तनवित् प्रियकारिणे नमः।

3500 ॐ श्री नर्तनवादप्रियाय नमः।

3501 ॐ श्री नरापद्वारिदव्रातवातूलाय  नमः।

3502 ॐ श्री नर्मालापविशारदाय नमः।

3503 ॐ श्री नरकण्ठीरवध्वंससन्नध्दशरभाय नमः।

3504 ॐ श्री नारायणाय नमः।

3505 ॐ श्री नारीनरशरीराय नमः।

3506 ॐ श्री नारदादिमुनीश्वरस्तुतवैभवाय नमः।

3507 ॐ श्री नारायणप्रियाय नमः।

3508 ॐ श्री नारदादिसमाराध्याय नमः।

3509 ॐ श्री नारीमानसमोहनाय नमः।

3510 ॐ श्री नारदाय नमः।

3511ॐ श्री नारदादिमहायोगीवृन्दसेविताय नमः।

3512ॐ श्री नारायणसमाश्रिताय नमः।

3513ॐ श्री निर्मलाय नमः।

3514ॐ श्री निर्लेपाय नमः।

3515ॐ श्री निर्विकल्पाय नमः।

3516ॐ श्री निरहंकारिणे नमः।

3517ॐ श्री निरंजनाय नमः।

3518ॐ श्री निराधाराय नमः।

3519ॐ श्री निरक्षराय नमः।

3520ॐ श्री निरामयाय नमः। 

3521 ॐ श्री निरातंकाय नमः।

3522 ॐ श्री निरालम्बाय नमः।

3523 ॐ श्री निरीशाय नमः।

3524 ॐ श्री निरवद्याय नमः।

3525 ॐ श्री निरीहाय नमः।

3526 ॐ श्री निर्वाणाय नमः।

3527ॐ श्रीनिर्गुणाय नमः।

3528 ॐ श्री निर्मायाय नमः।

3529 ॐ श्री निरालयाय नमः।

3530 ॐ श्री निरालोकाय नमः।

3531 ॐ श्री निरवग्रहाय नमः।

3532 ॐ श्री निर्जीवजीवनाय नमः।

3533 ॐ श्री निरजाय नमः।

3534 ॐ श्री नीरजाय नमः।

3535 ॐ श्री निर्विकल्पार्थरूपिणे नमः।

3536 ॐ श्री निर्गुणतत्वरूपाय नमः।

3537 ॐ श्री निरंगाय नमः।

3538 ॐ श्री निरन्तरपरमानन्दपदाय नमः।

3539 ॐ श्री निराभासाय नमः।

3540 ॐ श्री निर्मलज्ञानविग्रहाय नमः।

3541 ॐ श्री निर्विकाराय नमः।

3542 ॐ श्री निरूपद्रवाय नमः।

3543  ॐ श्री निरवधिककरूणाय नमः।

3544 ॐ श्री निर्द्वंद्वाय नमः।

3545 ॐ श्री निर्लिप्ताय नमः।

3546 ॐ श्री निरवधिविभवाय नमः।

3547 ॐ श्री निरूपाधिकाय नमः।

3548 ॐ श्री निराकाराय नमः।

3549 ॐ श्री निर्दयाय नमः।

3550 ॐ श्री निर्बीजाय नमः।

3551 ॐ श्री निराशिषे नमः।

3552 ॐ श्री निरूतपत्तये नमः।

3553 ॐ श्री निरावरणधर्मज्ञाय नमः।

3554 ॐ श्री निर्व्याजाय नमः।

3555 ॐ श्री  निर्व्यग्राय नमः।

3556 ॐ श्री निरवद्यपदोपादाय नमः।

3557 ॐ श्री निर्गुणस्थाय नमः।

3558 ॐ श्री निर्मलप्रभाय नमः।

3559 ॐ श्री निर्मलभासितशोभितलिंगाय नमः।

3560 ॐ श्री निरंकुशाय नमः।

3561 ॐ श्री निर्मदाय नमः।

3562 ॐ श्री निरानन्दाय नमः।

3563 ॐ श्री निर्मलस्फटिकाकृतये नमः।

 3564 ॐ श्री निर्विशेषायापिवियदिन्द्रचापवत्तेजोमय वपुषे नमः।

3565  ॐ श्री निर्गुणायापिगुणत्रयात्म  मायाशबलत्व प्रकटनाय नमः।

3566 ॐ श्री निर्वृत्तिकारणाय नमः।

3567 ॐ श्री निरास्पदादापि स्वयंसर्वाधाराय नमः।

3568 ॐ श्री निर्मर्यादाय नमः।

3569 ॐ श्री निरूद्योगाय नमः।

3570 ॐ श्री निरूपमाय नमः।

3571 ॐ श्री निर्भयाय  नमः।

3572 ॐ श्री नरपायाय नमः।

3573 ॐ श्री निलिम्पनायकाय नमः।

3574 ॐ श्री नीलजीमूतनिस्वनाय नमः।

3575 ॐ श्री निलचिकुराय नमः।

3576 ॐ श्री नीलरूचये नमः।

357 7ॐ श्री नीलकण्ठाय नमः।

3578 ॐ श्री नीललोहिताय नमः।

3579 ॐ श्री नीलकेशाय नमः।

3580 ॐ श्री नीलाय  नमः।

3581 ॐ श्री नीलमौलाय नमः।

3582 ॐ श्री नीलग्रीवाय नमः।

3583 ॐ श्री नीलशिखन्डाय नमः।

3584 ॐ श्री नीलगलाय नमः।

3585 ॐ श्री नवशक्तिमते नमः।

3586 ॐ श्री नवहाटक निर्माण किंकिणीदाम शोभिताय नमः।

3587 ॐ श्री नवनिधिप्रदाय नमः।

3588 ॐ श्री नवग्रहस्वरूपिणे  नमः।

3589 ॐ श्री नवग्रहार्चितपदाय नमः।

3590 ॐ श्री नवरत्नगणोपेतकिरीटाय नमः।

3591 ॐ श्री नवरत्नगणोपेत दिव्य नूपुर भूषिताय नमः।

3592 ॐ श्री नवचक्रमहापद्मसंस्थिताय  नमः।

3593 ॐ श्री नव स्थलस्थ भक्तैकोपासिताय नमः।

3594 ॐ श्री नवलिंगमयाकारशोभिताय नमः।

3595 ॐ  श्री नवकोटि गणाराध्य पादुकाय नमः।

3596 ॐ श्री नवनन्दीश्वरस्तोत्रपरीताय नमः।

3597 ॐ श्री नवनाथार्पितानन्द कटाक्षाय नमः।

3598 ॐ श्री नवब्रह्मशिखोत्तंसविज्ञानताय नमः।

3599 ॐ श्री नवनीतादिमृदुलमानसाय नमः।

3600 ॐ श्री नवनारायणश्रांतनिध्येयाय  नमः।

3601 ॐ  श्री नवमोहत्तमः पंकक्षालणाय नमः।

3602 ॐ  श्री नवसिध्दसमाराध्याय नमः।

3603 ॐ  श्री नवब्रह्मार्चितपदाय नमः।

3604 ॐ  श्री नवनागनिषेविताय नमः।

3605 ॐ  श्री नवदुर्गार्चनप्रियाय नमः।

3606 ॐ  श्री नवसूत्रविधानविदे नमः।

3607 ॐ  श्री नवरूषिगणसेविताय नमः।

3608 ॐ  श्री नवचन्दनलिप्ताय नमः।

3609 ॐ  श्री नवचन्द्रकलाधराय नमः।

3610 ॐ  श्री नववस्त्रपरिधानाय नमः।

3611 ॐ  श्री नवरत्नविभूषिताय नमः। 

3612 ॐ  श्री नवभस्मविदिग्धांगाय नमः। 

3613 ॐ  श्री नवबंधविमोचकाय नमः। 

3614 ॐ  श्री नवनीतप्रियाहराय नमः। 

3615 ॐ  श्री नव्यहव्याग्रभोजनाय नमः। 

3616 ॐ  श्री नवफालमणये नमः।

3617 ॐ  श्री नवाय नमः।

3618 ॐ  श्री नवात्मने नमः।

3619 ॐ  श्री नवात्मतत्वरूपाय नमः।

3620 ॐ  श्री नंवामबाहुकटीतटाय नमः।

3621 ॐ  श्री निवेदनाय नमः।

3622 ॐ  श्री निवेष्टयाय नमः।

3623 ॐ  श्री निव्याधिने नमः।

3624 ॐ  श्री निर्वत्तात्मने नमः।

3625 ॐ  श्री निवृतये नमः।

3626 ॐ  श्री निवृत्ती कलात्म संगमाय नमः।

3627 ॐ  श्री नाशारूढाय नमः।

3628 ॐ  श्री निशाचराय नमः।

3629 ॐ  श्री निशाचारिणे नमः।

3630 ॐ  श्री निशाकराय नमः।

3631 ॐ  श्री निशालयाय नमः।

3632 ॐ  श्री निशाचाराय नमः।

3633 ॐ  श्री निशाचरगणाकृतये नमः।

3634 ॐ  श्री निश्चलयाय नमः।

3635 ॐ  श्री  निशुंभघ्नाय नमः।

3636 ॐ  श्री विश्वासागमलोचानय नमः।

3637 ॐ  श्री निश्रेसालयाय नमः।

3638 ॐ  श्री नष्टशोकाय नमः।

3639 ॐ  श्री निषंगिणे नमः।

3640 ॐ  श्री निष्कलायापिसकलाय नमः।

3641 ॐ  श्री निष्कलंकाय नमः।

3642 ॐ  श्री निष्कारणोदयाय नमः। 

3643 ॐ  श्री निष्क्रियाय नमः। 

3644 ॐ  श्री निष्कंटकाय नमः। 

3645 ॐ  श्री निष्प्रपंचाय  नमः। 

3646 ॐ  श्री निष्प्रपंचात्मने नमः।

3647 ॐ  श्री निष्प्रभाय नमः।

3648 ॐ  श्री निष्ठाशान्तिपरायणाय नमः।

3496 ॐ  श्री नासालोकानतत्पराय नमः।

3650 ॐ  श्री नासाग्रन्यस्तनिटलनयनाय नमः।

3651 ॐ  श्री नासापुटविभ्राजितमौक्तिकाय नमः। 

3652 ॐ  श्री नासामणिविराजिताय नमः। 

3653 ॐ  श्री निस्संगाय नमः। 

3654 ॐ  श्री निस्पृहाय नमः। 

3655 ॐ  श्री निस्थूलरूपाय नमः। 

3656 ॐ  श्री निस्तुलौदार्यसौभाग्यप्रबलाय नमः।

3657 ॐ  श्री निसर्गामलभूषणाय नमः।

3658 ॐ  श्री निस्तुलाय नमः।

3659 ॐ  श्री निस्तरंगसमुद्राभाय नमः।

3660 ॐ  श्री नृसिंहसंहत्र नमः।

3661 ॐ  श्री नृसिंहचर्माम्बरधराय नमः। 

3662 ॐ  श्री निहिताय नमः। 

3663 ॐ  श्री निहन्त्रे नमः। 

3664 ॐ  श्री नलिनीदललग्नाम्बु निर्लेपाय नमः। 

3665 ॐ  श्री नक्षत्रमालिने नमः। 

3666 ॐ  श्री नक्षत्रमालाभूषणाय नमः।

3667 ॐ  श्री नक्षत्रविग्रहमतये नमः।

3668 ॐ  श्री नक्षत्राणांचन्द्रमसे नमः।

3669 ॐ  श्री नक्षत्रनाथसहस्रभासुराय नमः।

3670  ॐ  श्री नक्षत्रसाधकाय नमः।

प पकारस्य वायुर्देवतापुष्टर्थ विनियोगः

3671 ॐ  श्री पंकजासनपद्मलोचन पूजितांघ्रीसरोरूहाय नमः। 

3672 ॐ  श्री पंकजहारसुशोभितलिंगाय नमः। 

3673 ॐ  श्री प्रकाशाय नमः। 

3674 ॐ  श्री प्रकाशात्मने नमः। 

3675 ॐ  श्री प्रकटाय नमः। 

3676 ॐ  श्री प्रकृति दक्षिणाय नमः।

3677 ॐ  श्री प्रकृतेशाय नमः।

3678 ॐ  श्री प्रकृत्यै नमः।

3679 ॐ  श्री प्रकृत्युपगूढरूपाय  नमः।

3680  ॐ  श्री प्रकृतीशाय नमः।

3681 ॐ  श्री प्रकृतिकल्याणाय नमः।

3682 ॐ  श्री प्रकृतिसाधकाय नमः। 

3683 ॐ  श्री प्रकृतिदूराघ्रये नमः। 

3684 ॐ  श्री प्रकृतिसुन्दराय नमः। 

3685 ॐ  श्री प्रकृतिमनोहराय नमः। 

3686 ॐ  श्री प्रकृन्तानाम्पतये नमः।

3687 ॐ  श्री प्रखिदते नमः।

3688 ॐ  श्री प्रगल् भाय नमः।

3689 ॐ  श्री प्राग्दक्षिणोद्ङमुखाय नमः।

3690 ॐ  श्री पागुंसव्याय नमः।

3691 ॐ  श्री पिंगलजटाय नमः। 

3692 ॐ  श्री पिंगलाय नमः। 

3693 ॐ  श्री पिंगलाक्षाय नमः। 

3694 ॐ  श्री पिंगकपर्दिने नमः। 

3695 ॐ  श्री पुंगवकेतवे नमः। 

3696 ॐ  श्री पंच ब्रह्मात्मक सदालिंगाय नमः।

3697 ॐ श्री पंच ब्रह्मात्म कवचाय नमः।

3698 ॐ  श्री पंचासादाख्य वदनाय नमः।

3699 ॐ  श्री पंच कलात्मक सर्वांगाय नमः।

3700 ॐ  श्री पंचमूर्त्यात्मने नमः।

3701 ॐ  श्री पंचमूर्त्यात्मकवदनाय नमः। 

3702 ॐ  श्री पंचविशंतिमूर्ति प्रतिपादकोर्ध्व वदनाय नमः। 

3703 ॐ  श्री पंचविशंतिमूर्त्यात्मने नमः। 

3704 ॐ  श्री पंचशक्त्युदिताय नमः। 

3705 ॐ  श्री पंचभूषणाय नमः। 

3706 ॐ  श्री पंचकप्रियाय नमः।

3707 ॐ  श्री पंचाक्षराय नमः।

3708 ॐ  श्री पंचास्याय नमः।

3709 ॐ  श्री पंचयज्ञाय नमः।

3710 ॐ  श्री पंचविशंतितत्वज्ञाय  नमः।

3711 ॐ  श्री पंचब्रह्मसमुत्पत्तये नमः। 

3712 ॐ  श्री पंचवक्त्राय नमः। 

3713 ॐ  श्री पंचशीर्षाय नमः। 

3714 ॐ  श्रीपंचयज्ञप्रभंजनाय नमः। 

3715 ॐ  श्री पंचवर्णाय नमः। 

3716 ॐ  श्री पंचदशचक्षुषे  नमः।

3717 ॐ  श्री पंचदशहस्ताय नमः।

3718 ॐ  श्री पंचतन्मात्ररूपाय नमः।

3719 ॐ  श्री पंचभूतात्मने नमः।

3720 ॐ  श्री पंचकर्मेंन्द्रियात्मने नमः।

3721 ॐ  श्री पंचार्धहेतवे नमः।

3722 ॐ  श्री पंचास्यरूद्ररूपाय नमः।

3723 ॐ  श्री  पंचाशत् कोटिमूर्तये नमः।

3724 ॐ  श्री पंचमन्त्र स्वरूपिणे नमः।

3725 ॐ  श्री पंचमाय नमः।

3726 ॐ  श्री पंचास्यफणिहाराय नमः।

3727 ॐ  श्री पंचाक्षरमयाय नमः।

3728 ॐ  श्री पंचाक्षरीदृशे नमः।

3729 ॐ  श्री पंचार्ध विज्ञान सुधास्रोत स्वरूपिणे नमः।

3730 ॐ  श्री पंचपादपपुष्प गंधिपदांबुजद्वय शोभिताय  नमः।

3731 ॐ  श्री पंचाननाय नमः।

3732 ॐ  श्री पंचमुखाय नमः।

3733 ॐ  श्री पंचभूतादिपतये नमः।

3734 ॐ  श्री पंचास्त्रहराय नमः।

3735 ॐ  श्री पंचपातकसंहाराय नमः।

3736 ॐ  श्री पंचाम्नाय स्वरूपिणे नमः।

3737 ॐ  श्री पंचकोष स्वरूपाय नमः।

3738 ॐ  श्री पंचभूताधि वासाय नमः।

3739 ॐ  श्री पंचाक्षरनिवासिने नमः।

3740 ॐ  श्री पंचप्राणाय नमः।

3741 ॐ  श्री पंचब्रह्मस्वरूपिणे नमः।

3742 ॐ  श्री पंचवक्त्राय नमः।

3743 ॐ  श्री पंचमूर्धाभिसंयुक्ताय नमः।

3744 ॐ  श्री पंचवदनाय नमः।

3745 ॐ  श्री प्राच्याय नमः।

3746 ॐ  श्री प्राचीनपुरूषाय नमः।

3747 ॐ  श्री प्राच्यात्मने नमः।

3748 ॐ  श्री प्रचेतसे नमः।

3749 ॐ  श्री प्रचुर दिव्याग्नने नमः।

3750 ॐ  श्री प्रचुर दण्ड हस्ताय नमः।

3751 ॐ  श्री प्राची नानामपि गिराम गोचराय नमः।

3752 ॐ  श्री प्राचीन पुण्य पुरूषाय नमः।

3753 ॐ  श्री पांचरात्राणां विष्णवे नमः।

3754 ॐ  श्री प्रच्छन्नाय नमः।

3755 ॐ श्री प्रछन्न स्फटिक प्रभाय ।

3756 ॐ श्री प्रच्छन्नरूपाय ।

3757 ॐ  श्री पुच्छ्रिने नमः।

3758 ॐ  श्री प्रजाध्यक्षाय नमः।

3759 ॐ  श्री प्रजापतये नमः।

3760 ॐ  श्री प्रजाभवाय नमः।

3761 ॐ  श्री प्रजापालाय नमः।

3762 ॐ  श्री प्रजाबीजाय नमः।

3763 ॐ  श्री प्रजनेशाय नमः।

3764 ॐ  श्री प्रजनां पर हेतवे नमः।

3765 ॐ  श्री प्रजानां व्यूह हेतवे नमः।

3766 ॐ  श्री प्रजापतीनांपतये नमः।

3767ॐ श्री प्रजापति पतये

3768 ॐ  श्री प्रज्वालिकायांगिरिजासमेताय नमः।

3769 ॐ  श्री पुंजिष्टेभ्यः नमः।

37670  ॐ  श्री पूज्याय नमः।

3771 ॐ  श्री  प्रज्ञाप्रदाय नमः।

3772 ॐ  श्री प्रज्ञानघनरूपिणे नमः।

3773 ॐ  श्री प्रज्ञारूपाय नमः।

3774 ॐ  श्री प्राज्ञपूज्याय नमः।

3775 ॐ  श्री प्राज्ञाय नमः।

3776 ॐ  श्री पटवे नमः।

3777 ॐ  श्री पट्टसिने नमः।

3778 ॐ  श्री पट्टसरूपधारिणे नमः।

3779 ॐ  श्री पीठत्रयस्वरूपिणे नमः।

3780 ॐ  श्री पण्डिताय नमः।

3781 ॐ  श्री पाण्डयसुन्दराय नमः।

3782 ॐ  श्री पाण्डवे नमः।

3783 ॐ  श्री पाणडुराख्याय नमः।

3784 ॐ  श्री पाण्डुरंगाय नमः।

3785 ॐ  श्री पुण्डरीकनिभेक्षणाय नमः।

3786 ॐ  श्री पुण्डरिक नयनासाय नमः।

3787 ॐ  श्री प्रौढाय नमः।

3788ॐ  श्री पणविने नमः।

3789 ॐ  श्री प्रणवस्वरूपाय नमः।

3790 ॐ  श्री प्रणवार्थाय नमः।

3791 ॐ  श्री प्रणवादिमन्त्रजनकोर्ध्ववदनाय नमः।

3792 ॐ  श्री प्रणवाक्षर ह्रदयाय नमः।

3793 ॐ  श्री प्रणवमन्त्रात्मने नमः।

3794 ॐ  श्री प्रणवात्मकाय नमः।

3795 ॐ  श्री प्रणवाय नमः।

3796 ॐ  श्री प्रणतार्तिघ्नाय नमः।

3797 ॐ  श्री प्रणवप्रणवेशाय नमः।

3798 ॐ  श्री प्रणतभत्तु जनार्तिहारय नमः।

3799 ॐ  श्री प्रणतार्तिहराय नमः।

3800 ॐ  श्री प्रणीतपंचार्थप्रयोगपराममृताय नमः।

3801 ॐ  श्री प्राणायाम रतानां प्रत्यक्षाय   नमः।

3802 ॐ  श्री प्राणाय नमः।

3803 ॐ  श्री प्राणपालाय नमः।

3804 ॐ  श्री प्राणपानाय नमः।

3805 ॐ  श्री प्राणदाय नमः।

3806 ॐ  श्री प्राण धारणाय नमः।

3807 ॐ  श्री प्राणिनां प्रभवे नमः।

3808 ॐ  श्री प्रणमयाय  नमः।

3809 ॐ  श्री प्राणानां सुह्रृदे नमः।

3810 ॐ  श्री प्राणेश्वराय नमः।

3811 ॐ  श्री प्रणापानप्रवर्तिने नमः।

3812 ॐ  श्री पुण्याय नमः।

3813 ॐ  श्री पुण्यचंचुरिणे नमः।

3814 ॐ  श्री पुण्यशालिबन्धवे नमः।

3815 ॐ  श्री पुण्यफलिताय नमः।

3816 ॐ  श्री पुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः।

3817 ॐ  श्री पुण्यकीर्तये नमः।

3818 ॐ  श्री पुण्यमूर्तये नमः।

3819 ॐ  श्री पुणयशरण्याय नमः।

3820 ॐ  श्री पुण्यदात्रे नमः।

3821 ॐ  श्री पुण्युण्यफलप्रदाय नमः।

3822 ॐ  श्री पुण्योदयाय नमः।

3823 ॐ  श्री पतिनाम कलयादिव्यापारत्रय लक्षित शक्तिमदात्मने नमः।

3824 ॐ  श्री पताकाध्वजिनेपतये नमः।

3825 ॐ  श्री पततांगरूडाय नमः।

3826 ॐ  श्री पतंजलिव्याघ्रपादसन्नुताय नमः।

3827 ॐ  श्री पतंगपंकजासुह्रृत्कृतपीठयोनिचक्षुषे नमः।

3828 ॐ  श्री पत्तीनांपतये नमः।

3829 ॐ  श्री पत्तीशाय नमः।

3830 ॐ  श्री प्रतिसद्याय नमः।

3831 ॐ  श्री प्रतिश्रवाय नमः।

3832 ॐ  श्री प्रतीच्यात्मने नमः।

3833 ॐ  श्री प्रततार्तिभजनाय नमः।

3834 ॐ  श्री प्रतापाय नमः।

3835 ॐ  श्री प्रत्यगात्मकाय नमः।

3836 ॐ  श्री प्रतिसर्याय नमः।

3837 ॐ  श्री प्रतिष्ठिताय नमः।

3838 ॐ  श्री प्रतापनाय नमः।

3839 ॐ  श्री प्रतापवते नमः।

3840 ॐ  श्री प्रतिष्ठाकलात्मकनाभ्यादिकाय नमः।

3841 ॐ  श्री प्रत्याहाराय  नमः।

3842 ॐ  श्री प्रत्याहाररताय नमः।

3843 ॐ  श्री  प्रत्याहाररतानां प्रतिस्थान स्थिताय नमः।

3844 ॐ  श्री प्रतिदधानेभ्यः नमः।

3845 ॐ  श्री प्रतिश्चवाय नमः।

3846 ॐ  श्री प्रतरणाय नमः।

3847 ॐ  श्री प्रत्युदीर्णाय नमः।

3848 ॐ  श्री प्रत्यगात्मने नमः।

3849 ॐ  श्री पातालवासिने नमः।

3850 ॐ  श्री पातालनरकेशाय नमः।

3851 ॐ  श्री पातंजलानांशाब्दाय नमः।

3852 ॐ  श्री पात्राय नमः।

3853 ॐ  श्री पातित्यसंहर्त्रे नमः।

3854 ॐ  श्री पित्रे नमः।

3855 ॐ  श्री पितृणांपित्रे नमः।

3856 ॐ  श्री पितामहाय नमः।

3857 ॐ  श्री पितृमात्रे नमः।

3858 ॐ  श्री पितामह शिरच्छेद प्रवीणकर पल्लवाय नमः।

3859 ॐ  श्री पितृणां पतये नमः।

3860 ॐ  श्री पीताय  नमः।

3861 ॐ  श्री पीतवर्णाय नमः।

3862 ॐ  श्री पीतवदनाय नमः।

3863 ॐ  श्री पीतशुक्लाय नमः।

3864 ॐ  श्री पीतछत्राय नमः।

3865 ॐ  श्री पीतवाससे नमः।

3866 ॐ  श्री पीतांबराय नमः।

3867 ॐ  श्री पीतांबरविभूषणाय नमः।

3868 ॐ  श्री पीततरूणपूर्ववदनाय नमः।

3869 ॐ  श्री प्रीताय नमः।

3870 ॐ  श्री प्रीतवदनाय  नमः।

3871 ॐ  श्री प्रीतिमते  नमः।

3872 ॐ  श्री प्रीतिवर्धनाय नमः।

3873 ॐ  श्री पुत्रपूजिताय नमः।

3874 ॐ  श्री पुत्रदाय नमः।

3875 ॐ  श्री पुत्रिणे नमः।

3876 ॐ  श्री पूतात्मने नमः।

3877 ॐ  श्री पूतानांप्रभवे नमः।

3878 ॐ  श्री प्रेतचारिमहाशक्तये नमः।

3879 ॐ  श्री प्रेतमनसे नमः।

3880 ॐ  श्री प्रेतासनाय नमः।

3881 ॐ  श्री प्रेतचारिणे नमः।

3882 ॐ  श्री प्रेतात्मने नमः।

3883 ॐ  श्री प्रेतानांपुरहर्त्रे नमः।

3884 ॐ  श्री पथ्याय नमः।

3885 ॐ  श्री पथीनांपतये नमः।

3886 ॐ  श्री प्रथमाय नमः।

3887 ॐ  श्री पृथिव्यै नमः।

3888 ॐ  श्री पृथिवीव्यापिने नमः।

3889 ॐ  श्री पृथिव्यात्मने नमः।

3890 ॐ  श्री पृथ्वीपतये नमः।

3891 ॐ  श्री पृथ्वीरथाय नमः।

3892 ॐ  श्री पृथ्व्यादि तत्व प्रतिष्ठिताय नमः।

3893 ॐ  श्री पदक्षिणकरांगुलिकाय नमः।

3894 ॐ  श्री पद्मेश्वराय नमः।

3895 ॐ  श्री पद्मनिधये नमः।

3896 ॐ  श्री पद्मिनीवल्लभप्रियाय नमः।

3897 ॐ  श्री पद्मनाभाय नमः।

3898 ॐ  श्री पद्मालयाय नमः।

3899 ॐ  श्री पद्मगर्भाय नमः।

3900 ॐ  श्री पद्मकिंजल्कसन्निभाय नमः।

3901 ॐ  श्रीपद्मप्रियाय  नमः।

3902 ॐ  श्री पद्महस्ताय नमः।

3903 ॐ  श्री पद्मलोचनाय नमः।

3904 ॐ  श्री पद्मासनाय नमः।

3905 ॐ  श्री पद्मार्थमालाय नमः।

3906 ॐ श्री पद्मनालाग्नाय नमः।

3907 ॐ  श्री पद्मपादाय नमः।

3908 ॐ  श्री पद्माय नमः।

3909 ॐ  श्री पद्मावतीप्रियाय नमः।

3910 ॐ  श्री पद्मपराय नमः।

3911 ॐ  श्रीपद्मवर्णाय नमः।

3912 ॐ  श्री पद्मिनीपतिदंतालिदमनाय नमः।

3913 ॐ  श्री पद्मासनरताय नमः। 

3914 ॐ  श्री पद्माभववक्त्रनेत्राय नमः। 

3915 ॐ  श्री  प्रदीप्तविद्युतकांचनकावभासाय नमः। 

3916 ॐ  श्री प्रदीपाय नमः। 

3917 ॐ  श्री प्रदीपविमलाय नमः।

3918 ॐ  श्री प्रदक्षिणे  नमः।

3919 ॐ  श्री प्रदात्मने नमः।

3920 ॐ  श्री पद्मगद्यविशारदाय नमः।

3921 ॐ  श्री पादाय नमः।

3922 ॐ  श्री पादाध्वनीरमांसादिकाय नमः।

3923 ॐ  श्री पादापस्मृतिसंहर्त्रे नमः।

3924 ॐ  श्री पादहीनाय नमः।

3925 ॐ  श्री पादमेढ्राय नमः।

3926 ॐ  श्री पादसुश्रूणासक्तनाकनारी समावृताय नमः।

3927 ॐ  श्री पादभिन्नाहिलोकाय नमः।

3928 ॐ  श्री प्रधानाय नमः।

3929 ॐ  श्री प्रधान पुरूषाय नमः।

3930 ॐ  श्री प्रधान पुरूषेशाय नमः।

3931 ॐ  श्री प्रधान प्रभवे नमः। 

3932 ॐ  श्री प्रधान धृते  नमः। 

3933 ॐ  श्री पन्नगाय नमः।

3934ॐ श्री पन्नगांकाभाय नमः।

3935 ॐ  श्री पन्नगारातये नमः। 

3936 ॐ  श्री पिनाकिने नमः। 

3937 ॐ  श्री पिनाकाय नमः।

3938 ॐ  श्री पिनाकधृते नमः।

3939 ॐ  श्री पिनाकभृते नमः।

3940 ॐ  श्री पिनाक हस्ताय नमः।

3941 ॐ  श्री पंपद्मविशालाक्षाय नमः।

3942 ॐ  श्री प्रपन्नदुःख्खनाशिने नमः। 

3943 ॐ  श्री प्रपंवचनाशकल्पान्तभैरवाय नमः। 

3944 ॐ  श्री प्रपथ्याय नमः। 

3945 ॐ  श्री प्रपितामहाय नमः। 

3946 ॐ  श्री प्रपंचनामकाव्यादिपृथिव्यन्तात्मने नमः। 

3947 ॐ  श्री पापघ्नाय नमः।

3948 ॐ  श्री पापहारिणे नमः।

3949 ॐ  श्री पापारये नमः।

3950 ॐ  श्री पापनाशनाय नमः।

3951 ॐ  श्री पापनाशकराय नमः। 

3952 ॐ  श्री पापराशिहराय नमः। 

3953 ॐ  श्री पापनाशाय नमः। 

3954 ॐ  श्री पफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिभप्रभा विडंबि कंठ कंदली रूचि प्रबध्द कन्धराय नमः। 

3955 ॐ  श्री प्रमये नमः। 

3956 ॐ  श्री प्रभंजनाय नमः।

3957 ॐ  श्री प्रभाकराय नमः।

3958 ॐ  श्री प्रभवाय नमः।

3959 ॐ  श्री प्रभिन्नाय नमः।

3960 ॐ  श्री प्रभवाय नमः।

3961 ॐ  श्री प्रभूत प्राशिताय नमः।

3962 ॐ  श्री प्रभा मण्डल मणडिताय नमः। 

3963 ॐ  श्री प्रमथाय नमः। 

3964 ॐ  श्री प्रमथाधिपाय नमः। 

3965 ॐ  श्री प्रमथ्वाय नमः। 

3966 ॐ  श्री प्रमथनाथाय नमः।

3967 ॐ  श्री प्रमथस्वामिने नमः।

3968 ॐ  श्री प्रमथ भूतगण सेविताय नमः।

3969 ॐ  श्री प्रमथादि नाथाय नमः।

3970 ॐ  श्री प्रमथेशाय नमः।

3971 ॐ  श्री प्रमथेन्द्रावृताय नमः। 

3972 ॐ  श्री प्रमाणाय नमः। 

3973 ॐ  श्री प्रमाणभूताय नमः। 

3974 ॐ  श्री प्रमाणज्ञाय नमः। 

3975 ॐ  श्री प्रमाणबाधादि विवर्जिताय नमः। 

3976 ॐ  श्री प्रमथिने नमः।

3977 ॐ  श्री प्रमाथिने नमः।

3978 ॐ  श्री प्रमुदितात्मने नमः।

3979 ॐ  श्री प्रमुदिताय नमः।

3980 ॐ  श्री  प्रमृशाय नमः।

3981 ॐ  श्री प्रमोदाय नमः। 

3982 ॐ  श्री पयोनिधये नमः। 

3983 ॐ  श्री प्रयोगाय नमः। 

3984 ॐ  श्री प्रियव्रताय नमः। 

3985 ॐ  श्री प्रियव्रतसमाराध्याय नमः। 

3986 ॐ  श्री प्रियाराध्याय नमः।

3987 ॐ  श्री प्रियकृते नमः।

3988 ॐ  श्री प्रियसम्मताय नमः।

3989 ॐ  श्री प्रियभक्ताय नमः।

3990 ॐ  श्री प्रियवंदाय नमः।

3991 ॐ  श्री प्रियाय नमः। 

3992 ॐ  श्री प्रियकराय नमः। 

3993 ॐ  श्री प्रियदर्शनाय नमः। 

3994 ॐ  श्री प्रियंवदश्रेष्ठाय नमः। 

3995 ॐ  श्री प्रियसंदर्शनाय नमः। 

3996 ॐ  श्री प्रियनारायणाय नमः।

3997 ॐ  श्री प्रियकैलासाय नमः।

3998 ॐ  श्री पीयभूषणाय नमः।

3999 ॐ  श्री परिच्छेद रहिताय नमः।

4000 ॐ  श्री पराशर वसिष्ठ मार्कण्डेयापस्तंब बोधायन वर्ग 

4001 ॐ श्री परार्ध जापक ब्रह्म बंधु सद् बंधये नमः।

4002 ॐ श्री परमेश्वरागमहाराय नम ।

4003 ॐ श्री परब्रह्मणे नमः ।

4004 ॐ श्री परमूर्तये नमः।

4005 ॐ श्री परात्पराय नमः।

4006 ॐ श्री परमोदाय नमः।

4007 ॐ श्री परमधार्मिकाय नम ।

4008 ॐ श्री परमाय नमः ।

4009 ॐ श्री परमार्थाय नमः।

4010 ॐ श्री परविद्याविकर्षणाय नमः।

4011 ॐ श्री परमेशाय नमः।

4012 ॐ श्री परायणाय नम ।

4013 ॐ श्री परार्थविदे नमः ।

4014 ॐ श्री पररहस्यविदे नमः।

4015 ॐ श्री परचक्रघ्नाय नमः।

4016 ॐ श्री परपुरंजयाय नमः।

4017 ॐ श्री परमेष्ठिने नम ।

4018 ॐ श्री परार्थेकप्रयोजनाय नमः ।

4019 ॐ श्री परिवृताय नमः।

4020 ॐ श्री परश्वधिने नमः।

4021 ॐ श्री परावराय नमः।

4022 ॐ श्री परमात्मने नम ।

4023 ॐ श्री परस्मै नमः ।

4024 ॐ श्री परमयाय नमः।

4025 ॐ श्री पराजयाय नमः।

4026 ॐ श्री पराशराय नमः।

4027 ॐ श्री परावरपराय नम ।

4028 ॐ श्री परकायकपण्डिताय नमः ।

4029 ॐ श्री  परार्थवृत्तये नमः।

4030 ॐ श्री परमार्थगुरवे नमः।

4031 ॐ  श्री परश्वधायुधाय  नमः।

4032 ॐ श्री परिधी कृत खेचराय नम ।

4033 ॐ श्री पर्यायाय नमः ।

4034 ॐ श्री परानतये नमः।

4035 ॐ श्री परमेशानाय नमः।

4036 ॐ श्री परिवंचकाय नमः।

4037 ॐ श्री परिचराय नम ।

4038 ॐ श्री पर्णशाद्याय नमः ।

4039 ॐ श्री पर्ण्याय नमः।

4040 ॐ श्री परापरेशाय नमः।

4041 ॐ श्री परदाय नमः।

4042 ॐ श्री परसूक्ष्मात्मने नम ।

4043 ॐ श्री परेशाय नमः ।

4044 ॐ श्री परमाणवे नमः।

4045 ॐ श्री परशुधारिणे नमः।

4046 ॐ श्री परंज्योतिस्वरूपिणे नमः।

4047 ॐ श्री परश्वधल सद्दिव्य कराब्जाय नम ।

4048 ॐ श्री परमानन्द स्वरूपार्थ बोधकाय नमः ।

4049 ॐ श्री परार्धस्य प्रभवे नमः।

4050 ॐ श्री परार्धप्रभवे

4051 ॐ श्री परस्यप्रभवे नमः।

4052 ॐ श्री परमात्म स्वरूपिणे नमः।

4053 ॐ श्री परमलिंगाय नमः।

4054 ॐ श्री परिहाराय नम ।

4055 ॐ श्री परश्वधभृते नमः ।

4056 ॐ श्री पर्वतरूपधारिणे नमः।

4057 ॐ श्री परमशिवाय नमः।

4058 ॐ श्री परमात्मभूताय नमः।

4059 ॐ श्री परायणाय नम ।

4060 ॐ श्री परमधाम्ने नमः ।

4061 ॐ श्री पर्वतानांमेरवे नमः।

4062 ॐ श्री परेषांपरमेश्वराय नमः।

4063 ॐ श्री परिधानाय नमः।

4064 ॐ श्री परश्वधधारिणे नम ।

4065 ॐ श्री पर्यलांवैद्यनाथाय नमः ।

4066 ॐ श्री परात्परलिंगाय नमः।

4067 ॐ श्री परमात्मकलिंगाय नमः।

4068ॐ श्री परानंदमयाय नमः।

4069ॐ श्री परमप्रकाशाय नम ।

4070 ॐ श्री परमशान्तस्वरूपाय नमः ।

4071ॐ श्री परात्मने नमः।

4072 ॐ श्री परमदेवाय नमः।

4073 ॐ श्री परमहेतवे नमः।

4074 ॐ श्री परमैश्वर्यसंपन्नाय नम ।

4075 ॐ श्री परमतत्वाय नमः ।

4076 ॐ श्री परमकल्याण नमः।

4077 ॐ श्री परिपूर्णाय नमः।

4078 ॐ श्री पर्वतराजेन्द्रकन्यकापतये नमः।

4079 ॐ श्री परशुमृगवरदाभयहस्ताय नम ।

4080 ॐ श्री परापरज्ञाय नमः ।

4081 ॐ श्री परिपूर्णपरानंदाय नमः।

4082 ॐ श्री परचित्सत्यविग्रहाय नमः।

4083 ॐ श्री परानंदप्रदायकाय नमः।

4084 ॐ श्री पर्वताधीशजामात्रे नम ।

4085 ॐ श्री परिपूर्णाय नमः ।

4086 ॐ श्री परिवंचते नमः।

4087 ॐ श्री परमपदाय नमः।

4088 ॐ श्री परशवे  नमः।

4089 ॐ श्री परितोपिविद्यमानाय नम ।

4090 ॐ श्री परब्रह्मस्वरूपिणे नमः ।

4091 ॐ श्री पार्वतिरमणाय नमः।

4092 ॐ श्री पार्वतीशाय नमः।

4093 ॐ श्री पार्वतीपतये  नमः।

4094 ॐ श्री पारिजाताय नम ।

4095 ॐ श्री पारिजातसुपुष्पाय नमः ।

4096 ॐ श्री पार्वतीमनोहरप्रियाय नमः।

4097 ॐ श्री पार्वतीह्रदयवल्लभाय    नमः।

4098 ॐ श्री पारिजात गुणातीत  पादपंकज वैभवाय  नमः।

4199 ॐ श्री पार्वतीप्राणरूपिणे नम ।

4100 ॐ श्री पाराय नमः ।

4101 ॐ  श्री पारिषदप्रियाय नमः।

4102 ॐ श्री पार्याय नमः।

4103 ॐ श्री प्रारब्धजन्ममरणमोचकाय नमः।

4104 ॐ श्री प्रार्थितदायिने  नमः।

4105 ॐ श्री पुरातनाय नमः।

4106 ॐ श्री पुराणाय नमः।

4107 ॐ श्री पुरूषाय नमः।

4108 ॐ श्री पुराणपेरूषाय नमः।

4109 ॐ श्री पुराणगमसूचकाय नमः।

4110 ॐ श्री पुराणवेत्रे नमः।

4111 ॐ श्री पुरूहुताय नमः।

4112 ॐ श्री पुरूष्टुताय नमः।

4113 ॐ श्री पुरूजिते नमः।

4114 ॐ श्री पुरूषेशाय नमः।

4115 ॐ श्री पुरंदराय नमः।

4116 ॐ श्री पुरत्रयविधातिने नमः।

4117 ॐ श्री पुराणप्रभवे नमः।

4118 ॐ श्री पुराणवृषभाय नमः।

4119 ॐ श्री पुरस्ताद् बृंहते नमः।

4120 ॐ श्री पुरघ्नाय नमः।

4121 ॐ श्री पुरेशाय नमः।

4122 ॐ श्री पुराणलिंगाय नमः।

4123 ॐ श्री पुरूषलिंगाय नमः।

4124 ॐ श्री पुरच्छेत्रे नमः।

4125 ॐ श्री पुरान्तकाय  नमः।

4126 ॐ श्री पुरूषश्रेष्ठाय नमः।

4127 ॐ श्री पुरत्रयारये नमः।

4128 ॐ श्री पुरारये नमः।

4129 ॐ श्री पुरत्रय रिपवे नमः।

4130 ॐ श्री पुरत्रय नाशाय नमः।

4131 ॐ श्री पुरंदरनुतांघ्रये  नमः।

4132 ॐ श्री पुरंदरवरप्रदाय नमः।

4133 ॐ श्री पुरंदरविमानगाय नमः।

4134 ॐ श्री पुरहराय नमः।

4135 ॐ श्री पुरवैरिणे नमः।

4136 ॐ श्री पुछिदे नमः।

4137 ॐ श्री पुरस्तादिमहद्दिव्यपंचब्रह्ममुखान्विताय नमः।

4138 ॐ श्री पुरूणाम्ने नमः।

4139 ॐ श्री पुरूरूपाय नमः।

4140 ॐ श्री पुरूषोत्तमरूपाय नमः।

4141 ॐ श्री पूर्णरूपाय नमः।

4142 ॐ श्री पुर्णमंदाय नमः।

4143 ॐ श्री पूरयित्रे  नमः।

4144 ॐ श्री पूर्वजाय नमः।

4145 ॐ श्री पूर्तमूर्तये नमः।

4146 ॐ श्री पूर्णाय नमः।

4147 ॐ श्री पूर्वाय नमः।

4148 ॐ श्री पल्लविने नमः।

4149 ॐ श्री प्रलंबभोगीन्द्रलुलुन्तकण्ठाय नमः।

4150 ॐ श्री पालनतत्पराय नमः।

4151 ॐ श्री पालाशकृन्तते नमः।

4152 ॐ श्री पालाधिपतये नमः।

41053 ॐ श्री पुलस्तये नमः।

4154 ॐ श्री पुलस्त्याय नमः।

4155 ॐ श्री पुलहाय नमः।

4156 ॐ श्री पवन वेगाय नमः।

4157 ॐ श्री पवनरूपिणे नमः।

4158 ॐ श्री पवनाशनभूषणाय नमः।

4159 ॐ श्री पवित्राय  नमः।

4160 ॐ श्री पवित्रदेहाय नमः।

4161 ॐ श्री पवित्रपाणये नमः।

4162 ॐ श्री प्रवराय नमः।

4163 ॐ श्री प्रवृत्तये नमः।

4164 ॐ श्री प्रवीण विविध भूत परिष्कृताय नमः।

4165 ॐ श्री प्रवालशोणाधराय नमः।

4166 ॐ श्री प्रवाहाय नमः।

4167 ॐ श्री प्रवाह्याय नमः।

4168 ॐ श्री प्लवनाय नमः।

4169 ॐ श्री पावकाय नमः।

4170 ॐ श्री पावकाकृतये नमः।

4171 ॐ श्री पावनाय नमः।

4172 ॐ श्री पावाय नमः।

4173 ॐ श्री प्रावृडाकाराय  नमः।

4174 ॐ श्री प्रावृट् कालप्रवर्तकाय नमः।

4175 ॐ श्री प्रावृट् कृतये नमः।

4176 ॐ श्री प्रावृणमयाय नमः।

4177 ॐ श्रीप्रावृड विनाशकाय नमः।

4178 ॐ श्री प्रांशवे नमः।

4179 ॐ श्री पशुनामकलादिभेदबंधत्रयात्मने नमः।

4180 ॐ श्री पशुपतये नमः।

4181 ॐ श्री पशूपहाररसिकाय नमः।

4182 ॐ श्री पशुमन्त्रौषधाय नमः।

4183 ॐ श्री पश्चिमाय नमः।

4184 ॐ श्री पशुघ्नाय नमः।

4185 ॐ श्री पशुपाशनाशिने नमः।

4186 ॐ श्री पशुस्थाय नमः।

4187 ॐ श्री पाशाय नमः।

4188 ॐ श्री पाशहारय नमः।

4189 ॐ श्री पाशनामकसकलादि क्षित्यन्त ब्रह्मात्मने  नमः।

4190 ॐ श्री पाशहस्ताय नमः।

4191 ॐ श्री पाशिने  नमः।

4192 ॐ श्री पाशमोचनाय नमः।

4193 ॐ श्री पाशांकुशाभय वरप्रद शूलपाणये नमः।

4194 ॐ श्री पाश त्रिशुल खट्वांग कुरंगधराय नमः।

4195 ॐ श्री प्रशस्ताय नमः।

4196 ॐ श्री प्रशस्तचारूविग्रहाय नमः।

4197 ॐ श्री प्रशान्ताय नमः।

4198 ॐ श्री प्रशान्तात्मने नमः।

4199 ॐ श्री प्रशान्तबुध्दये नमः।

4200 ॐ श्री प्रान्शुज्योतिषे  नमः।

4201 ॐ श्री पिशिताय नमः।  

4202 ॐ श्री  पिशंगाय नमः।

4203 ॐ श्री पिशिताशाय  नमः।

4204 ॐ श्री पिशाचानुचरार्वताय नमः।

4205 ॐ श्री पश्यल्ललाटाय नमः।

4206 ॐ श्री पशुपाशविमोचनाय नमः।

4207 ॐ श्री पश्यताहराय नमः।

4208 ॐ श्री पशुपालकाय नमः।

4209 ॐ श्री प्रशान्ताय नमः।

4210 ॐ श्री प्रशंस्याय नमः।

4211 ॐ श्री प्रशंसनीयाय नमः।

4212 ॐ श्री प्रशंसाविषयाय नमः।

4213 ॐ श्री प्रशंसापात्राय नमः।

4214 ॐ श्री प्रशस्तगुणसिंधवे नमः।

4215 ॐ श्री प्रशस्तयशसे नमः।

4216 ॐ श्री प्रशान्तमूर्तये नमः।

4217 ॐ श्री प्रशासितभुवनाय नमः।

4218 ॐ श्री प्रशासितकन्दर्पाय नमः।

4219 ॐ श्री प्रशान्तमुनिगणस्तुताय नमः।

4220 ॐ श्री प्रश्नाय नमः।

4221 ॐ श्री पृश्निगर्भाय नमः।

4222 ॐ श्री प्रश्रिताय नमः।

4223 ॐ श्री प्रश्रितप्रियाय नमः।

4224 ॐ श्री प्रश्रितजनरक्षकाय नमः

।4225 ॐ श्री प्रश्रिताभीष्टकराय नमः।

4226 ॐ श्री प्रशितिमोचकाय नमः।

4227 ॐ श्री प्रशितिहरायमः।

4228 ॐ श्री प्रशितिकराय नमः।

4229 ॐ श्री प्रशितिनिवारकाय नमः।

4230 ॐ श्री पाशलीलारताय नमः।

4231 ॐ श्री पाशहस्ताय नमः।

4232 ॐ श्री पाशायुधनिषेविताय नमः।

4233 ॐ श्री पाशकप्रियाय नमः।

4234 ॐ श्री पाशिने नमः।

4235 ॐ श्री प्रांशुबाहवे नमः।

4236 ॐ श्री प्रांशुमूर्तये नमः।

4237 ॐ श्री प्राशितगरलाय नमः।

4238 ॐ श्री प्राशासितभुवनाय नमः।

4239 ॐ श्री पाशकविहारनिरताय नमः।

4240 ॐ श्री प्राशितश्रवणप्रियाय नमः।

4241 ॐ श्री प्राशितमुदितान्तरंगाय नमः।

4242 ॐ श्री पाश्याबध्दजनभीतिह्रते नमः।

4243 ॐ श्री पाश्र्चात्य पूजिताय नमः।

4244 ॐ श्री पाश्र्चात्य वदनांचिताय नमः।

4245 ॐ श्री पाश्र्चात्यवरदाय नमः।

4246 ॐ श्री पाशुपाल्यव्रतधराय नमः।

4247 ॐ श्री पिशाचगणसेविताय नमः।

4248 ॐ श्री पिशाचिकगणेशाय नमः।

4249 ॐ श्री पिशुनाय नमः।

4250 ॐ श्री पिशुनांतकाय नमः।

4251 ॐ श्री पिशिताशनवरदाय नमः।

4252 ॐ श्री पिशिताशनेन्द्रपूजिताय नमः।

4253 ॐ श्री पिशिताशह्रते नमः।

4254 ॐ श्री पिशितभुग्दंडनपंडिताय नमः।

4255 ॐ श्री पिशंगलोचनाय नमः।

4256 ॐ श्री पिशंगजटाजूटाय नमः।

4257 ॐ श्री पिशितामोदितांगाय नमः।

4258 ॐ श्री पिशितचूर्णोत्सवप्रियाय नमः।

4259 ॐ श्री पिशितवासनावासिताय नमः।

4260 ॐ श्री पिशुनांचितचंदनचर्चितांगाय नमः।

4261 ॐ श्री पिशुनगंधप्रियाय नमः।

4262 ॐ श्री पिषुनपंकाभिषिक्ताय नमः।

4263 ॐ श्री पुंश्र्चलीदूराय नमः।

4264 ॐ श्री पुंश्र्चलीकृत मुनिभार्याय नमः।

4265 ॐ श्री पुंश्र्चली दोष निर्मुक्त मुन्यंगनाय नमः।

4266 ॐ श्री पुंश्र्चलीप्राणनाथाय नमः।

4267 ॐ श्री पेशलाय नमः।

4268 ॐ श्री पेशालांगाय नमः।

4269 ॐ श्री पेशलगुणाय नमः।

4270 ॐ श्री पेशीपिहितखड्गाय नमः।

4271 ॐ श्री पेशीकोश पोषकाय नमः।

4272 ॐ श्री पेशीकोश गर्भाय नमः।

4273 ॐ श्री पेशीकोशी भूतभुवनाय नमः।

4274 ॐ श्री पेशीप्रियाय नमः।

4275 ॐ श्री पाषाणभेदकायुधाय नमः।

4276 ॐ श्री पाषाणगैरिकवर्णाय नमः।

4277 ॐ श्री पाषाण गर्भक दोष हीन रत्नकुंडलाय नमः।

4278 ॐ श्री पाषंडजनदूराय नमः।

4279 ॐ श्री पाषंडिमदहरायनमः।

4280 ॐ श्री पाषाण कठिनोरस्काय नमः।

4281 ॐ श्री पाषाण दलन क्षम वज्रहस्ताय नमः।

4282 ॐ श्री  पार्ष्णि प्रियाय नमः।

4283 ॐ श्री पार्ष्णि गोपीलसिताय नमः।

4284 ॐ श्री पिष्टात धूलिधूसराय नमः।

4285 ॐ श्री पिष्टातचूर्णोत्सवप्रियाय नमः।

4286 ॐ श्री पिष्टपिशिताशनायमः।

4287 ॐ श्री पिष्टभक्ताघाय नमः।

4288 ॐ श्री पुष्टभक्तजनाय नमः।

4289 ॐ श्री पुष्टिकराय नमः।

4290 ॐ श्री पुष्पकप्रियराजराजसखाय नमः।

4291 ॐ श्री पुष्पक मंजरी मंडिताय नमः।

4292 ॐ श्री पुष्पवाटिका विहार कुतुकिने नमः।

4293 ॐ श्री पुष्परा गमणिमुकुटशोभिताय नमः।

4294 ॐ श्री पुष्परागपूर्ण कुंडलाय  नमः।

4295 ॐ श्री पुष्प पुच्छी प्रीतिपूर्णाय नमः।

4296 ॐ श्री  पुष्प पुच्छी पूजिताय नमः।

4297 ॐ श्री  पुष्प पुच्छी प्रियंकराय नमः।

4298 ॐ श्री पुष्पपुट कमलार्चिताय नमः।

4299 ॐ श्री पुष्पांजलि पूजिताय नमः।

4300 ॐ श्री पुष्पधूली धूसरचरणाय नमः।

4301 ॐ श्री पुष्पमालिका विराजमानाय नमः।

4302 ॐ श्री पुष्पाराक्षाय नमः।

4303 ॐ श्री पुष्करांवराय नमः।

4304 ॐ श्री पुष्करमूर्तये नमः।

4305 ॐ श्री पुष्करकेशाय नमः।

4306 ॐ श्री पुष्करेक्षाणाय नमः।

4307 ॐ श्री पुष्पदंतवरदाय नमः।

4308 ॐ श्री पुष्पवद्रूपलोचनाय नमः।

4309 ॐ श्री पुष्कलावर्तकनायस्तुताय नमः।

4310 ॐ श्री पुष्कलाय नमः।

4311 ॐ श्री पुष्कलगुणाभिरामाय नमः।

4312 ॐ श्री पुष्करिणीप्रियाय नमः।

4313 ॐ श्री पुष्करिणी प्राणदाय नमः।

4314 ॐ श्री पुष्करिणी तीरवासिने नमः।

4315 ॐ श्री पुष्करक्षेत्रपालाय नमः।

4316 ॐ श्री पुष्करेशाय नमः।

4317 ॐ श्री पुष्पकेतुहराय नमः।

4318 ॐ श्री पुष्पकेतुप्रियाय नमः।

4319 ॐ श्री पुष्पदंताख्य गंधर्ववरदाय नमः।

4320 ॐ श्री पुष्पदंत पूजिताय नमः।

4321 ॐ श्री पुष्पेषु प्राणहराय नमः।

4322 ॐ श्री पुष्पबाण पुरन्ध्री पूजिताय नमः।

4323 ॐ श्री पुष्पशर कामिनी सेविताय नमः।

4324 ॐ श्री पुष्पेषु प्तनी वरदाय नमः।

4325 ॐ श्री पुष्परथाधिरूढाय नमः।

4326 ॐ श्री पुष्परथारोह कौतुकिने नमः।

4327 ॐ श्री पुष्कर वर्मधराय नमः।

4328 ॐ श्री पुष्करवर्म शोभाकराय नमः।

4329 ॐ श्री पुष्पमी प्रियशेखराय नमः।

4330 ॐ श्री पुष्पकाधिप प्रियाय नमः।

4331 ॐ श्री पुष्प रसाभिषिक्ताय नमः।

4332 ॐ श्री पुष्प रसाभिषेक प्रियाय

4333 ॐ श्री पूष्णे नमः।

4334 ॐ श्री पूषमंडलवासिने नमः।

4335 ॐ श्री पूषनेत्राय नमः।

4336 ॐ श्री पूषपूज्याय नमः।

4337 ॐ श्री प्रेष्यपोषकाय नमः।

4338 ॐ श्री प्रेष्यवृन्दस्तुताय नमः।

4339 ॐ श्री प्रेष्याप्सरा परिचारिताय नमः।

4340 ॐ श्री प्रेष्ठ जनपालकाय नमः।  

4341 ॐ श्री प्रेषकाय नमः।

4342 ॐ श्री पैष्ठिक प्रियाय नमः।

4343 ॐ श्री पैष्ठिका मोदशालिने नमः।

4344 ॐ श्री पैष्ठिक तुष्टचित्ताय  नमः।

4345 ॐ श्री प्रोषितभर्तुका प्रियदाय नमः।

4346 ॐ श्री प्रोषित नायिका  संस्तुताय नमः।

4347 ॐ श्री पौष्पक प्रीतियुक्ताय नमः।

4348 ॐ श्री पौष्पकानुरक्ताय नमः।

4349 ॐ श्री पौष प्रियाय नमः।

4350 ॐ श्री पौषोद्युक्ताय नमः।

4351 ॐ श्री पौषीचन्द्रिका धवलाय नमः।

4352 ॐ श्री पुष्कराय नमः।

4353 ॐ श्री पुष्करस्रजे नमः।

4354 ॐ श्री पुष्करनाल जन्मने नमः।

4355 ॐ श्री पुष्टाय नमः।

4356 ॐ श्री पुष्टिवर्धनाय नमः।

4357 ॐ श्री पुष्टिसंवर्धनाय नमः।

4358 ॐ श्री पुष्टानाम्पतये नमः।

4359 ॐ श्री पुष्टेशाय नमः।

4360 ॐ श्री पुष्टिप्रदाय नमः।

4361 ॐ श्री पुष्पवस्तु स्वरूपाय नमः।

4362 ॐ श्री पुष्पवद्वहि नयनाय नमः।

4363 ॐ श्री पुष्पमालिने नमः।

4364 ॐ श्री पुष्पचापविभंजकाय नमः।

4365 ॐ श्री पूषदंतांतकाय नमः।

4366 ॐ श्री पूषदंत विनाशाय नमः।

4367 ॐ श्री पूषदंतभिदे नमः।

4368 ॐ श्री पूषदंतह्रृते नमः।

4369 ॐ श्री पूषदश्वाय नमः।

4370 ॐ श्री प्रसन्नेशवराय नमः।

4371 ॐ श्री प्रसादशीलाय नमः।

4372 ॐ श्री प्रसाद सुमुखाय नमः।

4373 ॐ श्री प्रसादित निशाचराय नमः।

4374 ॐ श्रीप्रसाद गोचरीकृत सुरसंघाय नमः।

4375 ॐ श्री प्रसवित्रे नमः।

4376 ॐ श्री प्रस्रणावणचलवासाय नमः।

4377 ॐ श्री प्रस्रवणप्रियाय नमः।

4378 ॐ श्री प्रसारिणीप्राय जटातलाय नमः।

4379 ॐ श्री प्रसृतधृत विषभक्षकाय नमः।

4380 ॐ श्री प्रसृतीकृत सागराय नमः।

4381 ॐ श्री प्रसन्नह्रदयाय नमः।

4382 ॐ श्री प्रस्मृतिकृतभक्तापराधराय नमः।

4383 ॐ श्री प्रसाधित निजशरीराय नमः।

4384 ॐ श्री प्रसारित वश्यलोकाय नमः।

4385 ॐ श्री प्रसितजन शंकराय नमः।

4386 ॐ श्री प्रस्थित क्रोधाय नमः।

4387 ॐ श्री प्रस्तुताकाराय नमः।

4388 ॐ श्री प्रसुश्यन्ती पालकाय नमः।

4389 ॐ श्री प्रसूतिकराय नमः।

4390 ॐ श्री प्रसूतिजनकाय नमः।

4391 ॐ श्री प्रसूतरक्षणतत्पराय नमः।

4392 ॐ श्री प्रसूतजनयितृरूपाय नमः।

4393 ॐ श्री प्रस्तोतृगीताय नमः।

4394 ॐ श्री पुस्तकालंकृत हस्ताय नमः।

4395 ॐ श्री प्रसृत कीर्तये नमः।

4396 ॐ श्री प्रसरप्रदाय नमः।

4397 ॐ श्री प्रसरशूराय नमः।

4398 ॐ श्री प्रसरनिरताय नमः।

4399 ॐ श्री प्रसरवृषभवाहाय नमः। 

4400ॐ श्री प्रसरशायिने नमः।

4401 ॐ श्री प्रस्तर शय्या शायिने नमः।

4402 ॐ श्री प्रस्तरहारालंकृताय नमः।

4403 ॐ श्री प्रस्तरासीनाय नमः। 

4404 ॐ श्री प्रस्तारकृते नमः।

4405 ॐ श्री प्रस्तार प्रवर्तकाय नमः।

4406 ॐ श्री प्रसारशीलाय नमः।

4407 ॐ श्री प्रसरिणे नमः।

4408 ॐ श्री प्रसारि मण्डलस्थाय नमः।

4409 ॐ श्री प्रस्तुतांकराय नमः।

4410 ॐ श्री प्रसव जनकाय नमः। 

4411 ॐ श्री प्रसवभूषिताय नमः।

4412 ॐ श्री प्रसेवकाय नमः।

4413ॐ श्री प्रसूरूपाय नमः। 

4414 ॐ श्री प्रास्ताविकस्तुतिस्तुताय नमः।

4415 ॐ श्री प्रासादवासनिरताय नमः।

4416 ॐ श्री प्रसाद्यायुधमंडिताय नमः।

4417 ॐ श्री प्रास्तरिषुमंडलाय नमः।

4418 ॐ श्री पांसुचंदनाय नमः।

4419 ॐ श्री पांसुदिग्धाय नमः।

4420 ॐ श्री पांसुचंदनभूषिताय नमः।

4421 ॐ श्री प्रासंग्याय नमः।

4422 ॐ श्री पांसुचामरलिप्तांगाय नमः। 

4423 ॐ श्री पांसुचामरप्रियाय नमः।

4424 ॐ  पांसुचामराय नमः।

4425 ॐ श्री श्री पांसुलाय नमः। 

4426 ॐ श्री पांसुलामदभंजाय नमः।

4427 ॐ श्री पांसुलायुधाय नमः।

4428 ॐ श्री पांसुलावरदाय नमः।

4429 ॐ श्री पांसुलाभारहराय नमः।

4430 ॐ श्री पांसुलाचारनिर्धारकाय नमः।

 4431 ॐ श्री पांसुलागमहेतुवदनाय नमः। 

4432 ॐ श्री पांसुधूसराय नमः।

4433 ॐ श्री पांसुकासीनप्रियाय नमः।

4434 ॐ श्री पुस्तकालंकृतशोभाय नमः।

4435 ॐ श्री पुस्तकाभयवरदहस्ताय नमः।

4436 ॐ श्री पुंसवनप्रियाय  नमः।

4437 ॐ श्री पुंस्कोकिलपूजितलोलुपाय नमः। 

4438 ॐ श्री पुंसांमोहनरूपाय नमः।

4439 ॐ श्री पौस्नसमर्चिताय नमः।

4440 ॐ श्री पौस्नरूपाय नमः।

4441 ॐ श्री पौस्नाभीष्टदायिने नमः।

4442 ॐ श्री पांसव्याय नमः।

4443 ॐ श्री प्रसन्नवदनाय नमः। 

4444 ॐ श्री प्रसन्नाननाय नमः।

4445 ॐ श्री प्रसन्नास्याय नमः।

4446 ॐ श्री प्रसादादिमुखाय नमः।

4447 ॐ श्री प्रसादाय नमः।

4448 ॐ श्री प्रसन्नात्मने नमः।

4449 ॐ श्री प्रसन्नाय नमः।

4450 ॐ श्री प्रसिध्दाय नमः। 

4451 ॐ श्री प्रसन्नचित्ताय नमः।

4452 ॐ श्री प्रसवाय नमः।

4453 ॐ श्री प्रसृताय नमः। 

4454 ॐ श्री प्रस्थिताय नमः।

4455 ॐ श्री पुंसे नमः।

4456 ॐ श्री प्रंस्कंदनाय नमः।

4457 ॐ श्री प्रहरणानांवज्राय नमः।

4458 ॐ श्री प्रहतप्राशिताय नमः।

4459 ॐ श्री प्रहिताय नमः।

4460 ॐ श्री प्रह्रष्टाय नमः।

4461 ॐ श्री प्रह्रष्टकगणसेविताय नमः।

4462 ॐ श्री प्रहेलिकाविदग्धाय नमः।

4463 ॐ श्री प्रहतवैरिणे नमः। 

4464 ॐ श्री प्रह्रतरिपुमंडलाय नमः।

4465 ॐ श्री प्रहर्षकाय नमः।

4466 ॐ श्रीप्रहरणभूषणाय नमः।

4467 ॐ श्री प्रहरणरूपिणे नमः।

4468 ॐ श्री प्रहरणदेवतास्तुताय नमः।

4469 ॐ श्री प्रहत्रै नमः।

4470 ॐ श्री प्रहन्त्रै नमः।

4471 ॐ श्री प्रहेतिवंद्याय नमः।

4472ॐ श्री प्रलयानलकृते नमः।

4473 ॐ श्री प्रलयानलनाशकाय नमः। 

4474ॐ श्री प्रलयार्णवसंस्थाय नमः।

4475 ॐ श्री प्रलयोत्पत्तिहेतवे नमः।

4476 ॐ श्री प्रलयदग्धसारसुरमानवाय नमः।

4477 ॐ श्री पक्षिणीचन्द्रिकाभाय नमः।

4478 ॐ पक्षीन्द्रवाहनेड्याय श्री नमः।

4479 ॐ श्री पक्षीशाय नमः।

4480 ॐ श्री पक्षीश्वरपूजिताय नमः।

4481 ॐ श्री प्लक्षद्वीपनिवासिने नमः।

4482 ॐ श्री प्लक्षेश्वराय नमः।

4483 ॐ श्री प्रक्षिप्तपातकाय नमः।

4484 ॐ श्री प्रेक्षावदग्रेसराय नमः।

4485 ॐ श्री प्रेक्षावतपूजिताय ।

4486 ॐ श्री प्रेक्षादत्तभुवनाधिपत्याय नमः। 

4487 ॐ श्री प्रेक्षणलब्धनाकेन्द्रपूजिताय  नमः।

4488 ॐ श्री प्रेक्षाधाम्ने नमः।

4489 ॐ श्री प्रक्षीणदोषाय नमः।

4490 ॐ श्री पक्षाय नमः।

4491 ॐ श्री पक्षामासार्धमासाय नमः।

4492 ॐ श्री पक्षमासदिनात्मने नमः।

4493 ॐ श्री पक्षधारिणे नमः।

4494 ॐ श्री पक्षरूपाय नमः।

4495 ॐ श्री पक्षिणे नमः।

4496 ॐ श्री पक्षीन्दवाहनाय नमः। 

फ – फकारस्य वासुदेवो देवता धनधान्यपशुप्रदाने विनियोगः।

4497 ॐ श्री फ्रेन्काराय  नमः।

4498 ॐ श्री फट् काराय नमः।

4499 ॐ श्री फडस्त्रजपसंतुष्टु नमः।

4500 ॐ श्री फणीन्द्रकुंडलाय नमः। 

4501 ॐ श्री फणिनाथाय नमः।

4502 ॐ श्री फणिपूजिताय  नमः।

4503 ॐ श्री फणिविद्यामयाय नमः।

4504 ॐ श्री फणीन्द्रोक्तमहिम्ने नमः।

4505 ॐ श्री फणीन्द्रांगदधारिणे नमः।

4506 ॐ श्री फणीन्द्रवरदाय  नमः।

4507 ॐ श्री फणाीराजचूडाय नमः।

4508 ॐ श्री फणिराजविभूषणाय नमः।

4509 ॐ श्री फणिपतिवेष्टितशोभितलिंगाय नमः।

4510 ॐ श्री फणाधरेन्द्रधारिणे नमः।

4511 ॐ श्री फणीन्द्रसंवीततनवे नमः।

4512 ॐ श्री फणीन्द्रमेखलाय नमः।

4513 ॐ श्री फणिदामविराजिताय नमः।

4514 ॐ श्री फणामणि विराजिताय नमः।

4515 ॐ श्री फेण्याय नमः।

4516 ॐ श्री फूत्कृत्याय नमः।

4517 ॐ श्री फ्रें र्फ्रं नमः।

4518 ॐ श्री फ्रें परायणाय  नमः।

4519 ॐ श्री फ्रें र्फ्र शब्दपरायणाय  नमः।

4520 ॐ श्री फ्रें बीज जप संतुष्टाय नमः।

4521 ॐ श्री फलाय नमः।

4522 ॐ श्री फलदाय नमः।

4523 ॐ श्री फलज्ञाय नमः।

4524 ॐ श्री फलांकाय नमः।

4525 ॐ श्री फलरूपिणे नमः।

4526 ॐ श्री फाले भस्म रेखा त्रयान्विताय नमः।

4527 ॐ श्री फालाक्षिजात ज्वलनले लेलिहान मनोभवाय नमः।

4528 ॐ श्री फालक्षाय नमः।

4529 ॐ श्री फालाक्षी प्रभव प्रभंजन सख प्रोद्यत्स्फु लिंग छटातूलानंगकाय नमः।

4530 ॐ श्री फालचन्द्राय नमः।

4531 ॐ श्री फालेक्षणानल विशोषित पंचबाणाय नमः।

4532 ॐ श्री फालेक्षणाय नमः।

4533 ॐ श्री फाल लोचन जात पावक दग्ध मन्मथ विग्रहाय नमः।

4534 ॐ श्री फालनेत्राय नमः।

4535 ॐ श्री फुल्ल पद्म विशालाक्षाय नमः।

4536 ॐ श्री फं वामकर्णांगुलिकाय नमः।

ब – बकारस्य अश्विनौ देवता वातपित्तादि नाशने विनियोगः

4537 ॐ श्री बीजाय नमः।

4538 ॐ श्री बीजमध्यस्थिताय नमः।

4539 ॐ श्री बीजतोषिताय नमः।

4540 ॐ श्री बीजमुद्रा स्वरूपिणे नमः।

4541 ॐ श्री बीजवाहनाय नमः।

4542 ॐ श्री बीजेशाय नमः।

4543 ॐ श्री बीजाधारकरूपाय नमः।

4544 ॐ श्री बीजाध्यक्षाय नमः।

4545 ॐ श्री बीजकर्त्रे नमः।

4546 ॐ श्री बीजतन्त्राय नमः।

4547 ॐ श्री बीजनाशकाय नमः।

4548 ॐ श्री बीज यन्त्र स्थिताय नमः।

4549 ॐ श्री बीजराजाय नमः।

4550 ॐ श्री बीजहेतवे नमः।

4551 ॐ श्री बीजवर्णस्वरूपाय नमः।

4552 ॐ श्री बीजदाय नमः।

4553 ॐ श्री बीजमात्राय नमः।

4554 ॐ श्री बीजवृध्दिदाय नमः।

4555 ॐ श्री बीजधराय नमः।

4556 ॐ श्री बीजासनसंस्थितांगाय नमः।

4557 ॐ श्री बीजरूपाय नमः।

4558 ॐ श्री बीजपाराय नमः।

4559 ॐ श्री बीजसंस्थमरीचये नमः।

4560 ॐ श्री बीजकोशाय नमः।

4561 ॐ श्री बीजिने नमः।

4562 ॐ श्री बीजवृक्षस्वरूपिणे नमः।

4563 ॐ श्री बीजहंत्रे नमः।

4564 ॐ श्री बीजक्षेत्राधिपाय नमः।

4565 ॐ श्री बडवामुखाय नमः।

4566 ॐ श्री बडबाग्नये नमः।

4567 ॐ श्री बिडौजोविधि वैकुंठ नमिताय नमः।

4568 ॐ श्री बाणपूजिताय नमः।

4569 ॐ श्री बाणपूजारताय नमः।

4570 ॐ श्री बाणहस्ताय नमः।

4571 ॐ श्री बाणप्रियाय नमः।

4572 ॐ श्री बाणीकृतेन्द्र्वग्नि नारायण तीक्ष्णेषवे नमः।

4573 ॐ श्री बादिहस्ताय नमः।

4574 ॐ श्री बृंदारक वरार्चिताय नमः।

4575 ॐ श्री बृंदावन कृतालयाय नमः।

4576 ॐ श्री बिंदवे नमः।

4577 ॐ श्री बिंदुनादात्मकाय नमः।

4578 ॐ श्री बंधनाय नमः।

4579 ॐ श्री बंधकर्त्रे नमः।

4580 ॐ श्री बंधवर्जिताय नमः।

4581 ॐ श्री बंधवे नमः।

4582 ॐ श्री बंधाय नमः।

4583 ॐ श्री बुध्दये नमः।

4584 ॐ श्री बुध्दाय नमः।

4585 ॐ श्री बुध्नियाय नमः।

4586 ॐ श्री बुध्दिमद्वराय नमः।

4587 ॐ श्री बुध्दीन्द्रियात्मने नमः।

4588 ॐ श्री बुध्दीशाय नमः।

4589 ॐ श्री बुध्दिप्रेरकाय नमः।

4590 ॐ श्री बुध्दिदाय नमः। 

4591 ॐ श्री बुध्दिरूपाय नमः।

4592 ॐ श्री बुध्दि विविर्धनकारणालगाय नमः।

4593 ॐ श्री बुधात्मने नमः।

4594 ॐ श्री बोध्ने नमः।

4595 ॐ श्री बोध्याय नमः।

4596 ॐ श्री बोध्दव्याय नमः।

4597 ॐ श्री बोधिने नमः।

4598 ॐ श्री बोधित्रे नमः।

4599 ॐ श्री बोधनाय नमः।

4600 ॐ श्रीबोधरूपिणे नमः।

4601 ॐ श्री बोध्यरूपाय नमः।

4602 ॐ श्री ब्लूं  नमः ।

4603 ॐ श्री ब्लूं ब्लूं नमः ।

4604 ॐ श्री बंपरमशिवाय नमः ।

4605 ॐ श्री बिंबागममुखाय नमः। 

4606 ॐ श्री बभ्रवे नमः। 

4607 ॐ श्री बब्लुशाय नमः । 

4608 ॐ श्री बाभ्राशब्द परायणाय नमः । 

4609 ॐ श्री बिभ्राणाय नमः । 

4610 ॐ श्री बलाय नमः।

4611 ॐ श्री बलशालिने नमः। 

4612 ॐ श्री बलघ्ने नमः । 

4613 ॐ श्री बलचारिणे नमः । 

4614 ॐ श्रीबलरूपधृते नमः । 

4615 ॐ श्रीबलकृते  नमः। 

4616 ॐ श्री बलविदे  नमः। 

4617 ॐ श्री बलप्रमथनाय  नमः । 

4618 ॐ श्री बलाबलसमूहाय नमः । 

4619 ॐ श्री बलवताम्वायये नमः । 

4620 ॐ श्री बलिने नमः।

4621 ॐ श्री बलिभुजे नमः। 

4622 ॐ श्री बलिगतये नमः ।

4623 ॐ श्री बलीवर्दाय नमः ।

4624 ॐ श्री बलोन्माथिने नमः ।

4625 ॐ श्री बलवते नमः। 

4626 ॐ श्री बलिवीराय नमः। 

4627 ॐ श्री बालाय नमः । 

4628 ॐ श्री बालरूपाय नमः । 

4629 ॐ श्री बालरूपधराय नमः । 

4630 ॐ श्री बालमतये नमः।

4631 ॐ श्री बालेश्वराय नमः।

4632 ॐ श्री बालभावभृते नमः ।

4633 ॐ श्री बालप्रियाय नमः ।

4634 ॐ श्री बालचन्द्रप्रियाय नमः ।

4635 ॐ श्री बालचन्द्रावतंसाय नमः। 

4636 ॐ श्री बालादित्य सहस्रकोटि सदृश्याय नमः। 

4637 ॐ श्री बालवर्ण्य कवित्वभूमि सुखदाय नमः । 

4638 ॐ श्री बालार्कमंडलाय नमः । 

4639 ॐ श्री बिल्वदलाकाराय नमः । 

4640 ॐ श्री बिल्वप्रियाय नमः।

4641 ॐ श्री बिल्ववृक्षसमाश्रयाय नमः। 

4642 ॐ श्री बिल्वाय नमः ।

4643 ॐ श्री बिल्मिने नमः । 

4644 ॐ श्री बिल्वमालधराय नमः । 

4645 ॐ श्री बैल्वाय नमः। 

4646 ॐ श्री बर्हिमुखाय नमः। 

4647 ॐ श्री बहिर्मुख महादर्प दमनाय नमः । 

4648 ॐ श्री बहुश्रुताय नमः । 

4649 ॐ श्री बहुप्रदाय नमः । 

4650 ॐ श्री बहुमयाय नमः।

4651 ॐ श्री बहुरूपाय नमः। 

4652 ॐ श्री बहुभूताय नमः ।

4653 ॐ श्री बहुधराय नमः ।

4654 ॐ श्री बहुरूपधृते नमः ।

 4655 ॐ श्री बहुरश्मये  नमः। 

4656 ॐ श्री बहुप्रसादाय नमः। 

4657 ॐ श्री बहुधानिन्दिताय नमः । 

4658 ॐ श्री बहुमालाय नमः । 

4659 ॐ श्री बहुलाय नमः । 

4660 ॐ श्री बहुकर्कशाय नमः।

4661 ॐ श्री बहुरूपिणे नमः।

4662 ॐ श्री बहुविध परितोष बाष्पपूर स्फुट पुलकांकित चारूभोग भूमये नमः ।

4663 ॐ श्री बहुनेत्राय नमः ।

4664 ॐ श्री बाहुभ्यां नमः ।

4665 ॐ श्री बृहस्पतये नमः। 

4666 ॐ श्री बृहस्पत्य वमत्याप्त शक्रभी हारिणे नमः।

4667 ॐ श्री बृह्दगर्भाय नमः । 

4668 ॐ श्री बृहज्ज्योतिषे नमः । 

4669 ॐ श्री बृहते नमः । 

4670 ॐ श्री बृहद्रथाय नमः।

4671 ॐ श्री बृहत्कीर्तये नमः।

4672 ॐ श्री ब्रह्मात्मकपादाय नमः ।

4673 ॐ श्री ब्रह्मात्मक पश्चिम वदनाय  नमः ।

4674 ॐ श्री ब्रह्मरूपिणे नमः ।

4675 ॐ श्री ब्रह्मचारिणे नमः। 

4676 ॐ श्री ब्रह्मदारकाय नमः।

4677 ॐ श्री ब्रह्मात्मने नमः ।

4677 ॐ श्री ब्रह्मसदनाय नमः ।

4679 ॐ श्री ब्रह्माणडभेदनाय नमः ।

4680 ॐ श्री ब्रह्मज्ञानिने नमः।

4681 ॐ श्री ब्रह्मद्रुहे नमः।

4682 ॐ श्री ब्रह्मचक्राय नमः ।

4683 ॐ श्री ब्रह्मगर्भाय नमः ।

4684 ॐ श्री ब्रह्मणे नमः ।

4685 ॐ श्री ब्रह्मण्याय नमः।

4686 ॐ श्री ब्रह्मदण्डविनिर्मात्रे नमः।

4687 ॐ श्री ब्रह्मकृते नमः ।

4688 ॐ श्री ब्रह्मांग ह्रते नमः ।

4689 ॐ श्री ब्रह्मविदे नमः ।

4690 ॐ श्री ब्रह्मलोकाय नमः।

4691 ॐ श्री ब्रह्मवर्चसाय नमः।

4692 ॐ श्री ब्रह्माणडनायकाय नमः ।

4693 ॐ श्री ब्रह्मज्योतिषे नमः ।

4694 ॐ श्री ब्रह्मानंदात्मने नमः ।

4695 ॐ श्री ब्रह्म शिरच्छेत्रे नमः।

4696 ॐ श्री ब्रह्ममयाय नमः। 

4697 ॐ श्री ब्रह्मयोनये नमः ।

4698 ॐ श्री ब्रह्मचक्रभ्रमाय नमः ।

4699 ॐ श्री ब्रह्मानंदाय नमः ।

4700 ॐ श्री ब्रह्माण्डरूपाय नमः।

4701 ॐ श्रीब्रह्मरूपाय  नमः।

4702 ॐ श्री ब्रह्माण्डरूपिणे नमः।

4703 ॐ श्री ब्रह्माधिपतये नमः।

4704 ॐ श्री ब्रह्मालगाय नमः।

4705 ॐ श्री ब्रह्मादिप्रभवे नमः।

4706 ॐ श्री ब्रह्मविद्याधिपतये नमः।

4707 ॐ श्री ब्रह्मविद्याप्रदायिने नमः।

4708 ॐ श्री ब्रह्मण्यदेवाय नमः।

4709 ॐ श्री ब्रह्मचारिणांशरण्याय नमः।

4710 ॐ श्री ब्रह्मणोधिपतये नमः।

4711 ॐ श्री  ब्रह्मःमणःप्रियाय।

4712 ॐ श्री ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपिणे नमः।

4713 ॐ श्री ब्रह्मतनवे नमः।

4714  ॐ श्री ब्रह्मविदांब्रह्मणे नमः।

4715 ॐ श्री ब्रह्मशिरोहन्त्रे नमः।

4716 ॐ श्री ब्रह्मिष्ठाय नमः।

4717 ॐ श्री ब्रह्मज्योतिः स्वरूपाय नमः।

4718 ॐ श्री ब्रह्मस्वरूपाय नमः।

4719 ॐ श्री ब्रह्मभावनतत्पराय नमः।

4720 ॐ श्री ब्रह्मबीजाय नमः।

4721 ॐ श्री ब्रह्मनारायणेशानाद्यखिलाकृतये नमः।

4722 ॐ श्री ब्रह्ममुरारिुसुरार्चितलिंगाय नमः।

4723 ॐ श्री ब्रह्मरूद्राद्यवताराय नमः।

4724 ॐ श्री ब्रह्मणांगणपतये नमः। ।

4725 ॐ श्री ब्रह्मादिभिर्वंद्यमानाय नमः।

4726  ॐ श्री ब्रह्मादिभिवन्द्यमानपदांबुजाय नमः।

4727 ॐ श्री ब्रह्मवादिनांब्रह्मणे नमः।

4728 ॐ श्री ब्रह्मादिभिरनुध्येयाय नमः।

4729 ॐ श्री ब्रह्मणस्पतये नमः।

4730 ॐ श्री ब्रह्मयोनये नमः।

4731 ॐ श्री ब्रह्मवेद्याय नमः।

4732 ॐ श्री ब्रह्मस्थाय नमः।

4733 ॐ श्री ब्रह्मविद् ध्येयाय नमः।

4734 ॐ श्री ब्रह्मवर्जिताय नमः।

4735 ॐ श्री ब्रह्माणडसाक्षिणे नमः।

4736 ॐ श्री ब्रह्मतत्वाय नमः।

4737 ॐ श्रीब्रह्मास्त्रार्थस्वरूपाय नमः।

4738 ॐ श्री ब्रह्मदण्डस्वरूपिणे नमः।

4739 ॐ श्री ब्रह्मणिस्थिताय नमः।

4740 ॐ श्री ब्रह्मवंदनीयाय नमः।

4741 ॐ श्री ब्राह्मत्वेनविश्रुताय नमः।

4742 ॐ श्री ब्राह्मणाय नमः।

4743 ॐ श्री ब्राह्मणप्रियाय नमः।

4744 ॐ श्री ब्राह्मणपालकाय नमः।

4745 ॐ श्री ब्राह्मणविदे नमः।

4746 ॐ श्री ब्रह्मणानुगताय नमः।

भ भकारस्य शुक्रो देवता भूतप्रेतभयापनयने विनियोगः

4747 ॐ श्री भकाररूपाय नमः।

4748 ॐ श्री भक्तवत्सलाय नमः।

4749 ॐ श्री भक्तह्रद्वनज भृंगाय नमः।

 4750 ॐ  श्री भक्तपालाय नमः।

4751ॐ श्री भक्तचकोरचन्द्राय  नमः।

4752 ॐ श्री भक्तसेव्याय नमः।

4753 ॐ श्री भक्तजीवनाय नमः।

4754 ॐ श्री भक्तमंदाराय नमः।

4755 ॐ श्री भक्तह्रतपद्मनिलयाय नमः।

4756 ॐ श्री भक्तभयच्छेदनकारणाय नमः।

4757 ॐ श्री भक्तविशेषवशीकराय नमः।

4758 ॐ श्री भक्तकल्याणदाय नमः।

4759ॐ श्री भक्तवरदाय नमः।

4760 ॐ श्री भक्तगम्याय  नमः।

4761 ॐ श्री भक्तकामदुधे नमः।

4762 ॐ श्री भक्तप्रार्थितसर्वार्थकामधेनवे नमः।

4763 ॐ श्री भक्तकल्पतरवे नमः।

4764  ॐ श्री भक्नतकृपापराय नमः।

4765 ॐ श्री भक्तमानसमंदिराय  नमः।

4766 ॐ श्री भक्तप्रियाय नमः।

4767 ॐ श्री भक्तचित्तापहारकाय नमः।

4768 ॐ श्री भक्तवश्याय नमः।

4769 ॐ श्री भक्तरक्षकवामाक्षिकटाक्षाय नमः।

4770 ॐ श्री भक्तपोषकाय नमः।

4771 ॐ श्री भक्तचैतन्यनिलयाय नमः।

4772 ॐ श्री भक्तानुग्रहमूर्तये नमः।

4773 ॐ श्री  भक्तारविंदहेलये नमः।

4774 ॐ श्री भक्तानुग्रहविग्रहाय नमः।

4775 ॐ श्री भक्ताभिमतप्रदाय नमः।

4776 ॐ श्री भक्तानुरक्ताय नमः।

4777ॐ श्री भक्तानामिष्टकामफलप्रदाय नमः।

4778 ॐ श्री भक्तानुग्रहकातराय नमः।

4779 ॐ श्री भक्तानामभयप्रदाय नमः।

4780 ॐ श्री भक्तानुग्रहकारकाय नमः।

4781 ॐ श्री भक्तानांभयभंजनाय नमः।

4782 ॐ श्री भक्तानांसुलभाय नमः।

4783 ॐ श्री भक्तानांभुक्तिमुक्तिप्रदाय नमः।

4784  ॐ श्री भक्तार्तिभंजनपराय नमः।

4785 ॐ श्री भक्तानांशर्मदाय नमः।

4786 ॐ श्री भक्तानुकंपिने नमः।

4787 ॐ श्री भक्तानांभीतिभंगरताय नमः।

4788 ॐ श्री भक्तार्तिभंजनाय नमः।

4789 ॐ श्री भक्ताभीप्सितदायकाय नमः ।

4790 ॐ श्री भक्तानामीष्टदायिने नमः।

4791 ॐ श्री भक्तनामार्तिनाशाय नमः।

4792 ॐ श्री भक्तिदाय नमः।

4793 ॐ श्री भक्तिमुक्तिकारणाय नमः।

4794 ॐ श्री भक्तिमते नमः।

4795 ॐ श्री भक्तिप्रदाय नमः।

4796 ॐ श्री भक्तिनायकाय नमः।

4797 ॐ श्री  भक्तिगम्याय नम ।

4798 ॐ श्री भक्तेष्टदात्रे  नमः।

4799 ॐ श्री भक्तेच्छोपात्तविग्रहाय नमः।

4800 ॐ श्री भुक्तिमुक्तिफलप्रदाय नमः।

 4801 ॐ श्री भुक्तिमुक्तिदायकाय नमः।

4802 ॐ श्री् भ्वाकृतये नमः।

4803 ॐ श्री भोक्त्रे नमः।

4804 ॐ श्री भोक् तृरूपाय नमः।

4805 ॐ श्री भगवते नमः।

4806 ॐ श्री भगपूजापरायणाय नमः।

4807 ॐ श्री भगनेत्रभिदे नमः।

4808 ॐ श्री भगहारिणे नमः।

4809 ॐ श्री भगपतये  नमः।

4810 ॐ श्री भगनेत्रांतकाय नमः।

4811 ॐ श्री भगप्रमथनाय नमः।

4812 ॐ श्री भगनेत्रविदारणाय नमः।

4813 ॐ श्री भगघ्नाय नमः।

4814 ॐ श्री भगनेत्रहारिणे नमः।

4815 ॐ श्री भगधारिणे नमः।

4816 ॐ श्री भगात्मने नमः।

4817 ॐ श्री भगाय नमः।

4818 ॐ श्री भगाक्षहराय नमः।

4819 ॐ श्री भगाक्षसंस्फोटदक्षकर्मणे नमः।

4820 ॐ श्री भगाक्षघ्ने नमः।

4821 ॐ श्री भगनेत्रहंत्रे नमः।

4822 ॐ श्री भगीरथसमर्चिताय नमः।

4823 ॐ श्री भाग्याय नमः।

4824 ॐ श्री भाग्यप्रदाय नमः।

4825 ॐ श्री भाग्यारोग्यप्रदायकाय।

4826 ॐ श्री भाग्यदात्रे नमः।

4827 ॐ श्री भागधाराय नमः।

4828 ॐ श्री भागिने नमः।

4829 ॐ श्री भागीरथीप्रियाय नमः।

4830 ॐ श्री भूगर्भाय नमः।

4831 ॐ श्री भोगिशयनाय नमः।

4832 ॐ श्री भोगिभूषाय नमः।

4833 ॐ श्री भोगदाय  नमः।

4834 ॐ श्री भोगिने  नमः।

4835 ॐ श्री भोगनायकाय नमः।

4836 ॐ श्री भोगभुजे  नमः।

4837 ॐ श्री भोग्याय नमः।

4838 ॐ श्री भोगिभूषणभूषिताय नमः।

4839 ॐ श्री भोगमार्गप्रदाय नमः।

4840 ॐ श्री भोगमोक्षप्रदाय नमः।

4841 ॐ श्री भोगिकुंडलमंडिताय नमः।

4842 ॐ श्री भोगभृतावलयवते नमः।

4843 ॐ श्री भंगुराय नमः।

4844 ॐ श्री भृंगिरिटये नमः।

4845 ॐ श्री भृंगिरिटसेव्यपदाय नमः।

4846 ॐ श्री भूचराय नमः।

4847 ॐ श्री भजमानाय नमः।

4848 ॐ श्री भ्राजमानय नमः।

4849 ॐ श्री भ्रजिष्णवे  नमः।

4850 ॐ श्री भुजंगकुंडलिने नमः।

4851 ॐ श्री भुजंगेन्द्र लसत् कण्ठाय नमः।

4852 ॐ श्री भुजंगाभरणप्रियाय   नमः।

4853 ॐ श्री भुजंगविलसत्कर्णाय   नमः।

4854 ॐ श्री भुजंगवलयावृताय  नमः।

4855 ॐ श्री भुजंगराजविलसत्कंकणाय  नमः।

4856 ॐ श्री भुजंगहारवलयाय नमः।

4857 ॐ श्री भुजंगहाराय  नमः।

4858 ॐ श्री भुजंगवल्लीवलयस्त्रंगनध्दजूटाय  नमः।

4859 ॐ श्री भुजंगविभूषणाय  नमः।

4860 ॐ श्री भुजंगाधिपकंकणाय नमः।

4861 ॐ श्री भुजंगलोकपतये नमः।

4862 ॐ श्री भुजंगहारमुदन्विताय नमः।

4963 ॐ श्री भुजंगभूषणभूषिताय नमः।

4864 ॐ श्री भुजंगराजकुण्डलाय नमः।

4865 ॐ श्री भुजंगराजमालयानिबध्दजाटजूटकाय नमः।

4866 ॐ श्री भुजंगशिशुवित्रस्तकुरंगशिशुमंडिताय नमः।

4867 ॐ श्री भुजभ्रान्तदिगन्ताय नमः।

4868 ॐ श्री भोजनाय नमः।

4869 ॐ श्री भोजयित्रे नमः।

4870 ॐ श्री भोज्याय नमः।

4871ॐ श्री भोजसन्निभाय नमः।

4872 ॐ श्री भज्यमानविपद्रुमाय नमः।

4873 ॐ श्री भट्टाराय नमः।

4874 ॐ श्री भट्टारकाय नमः।

4875 ॐ श्री भंडासुरविध्वंसनोत्सुकाय नमः।

4876 ॐ श्री भिंडिवालभुसुंडिभृते नमः।

4877 ॐ श्री भृणहत्यापातकनाशनाय नमः।

4878 ॐ श्री भ्रात्रे नमः।

4879 ॐ श्री भ्रान्ताय नमः।

4880 ॐ श्री भ्रान्तिरहिताय नमः।

4881 ॐ श्री भ्रान्तिनाशनाय नमः।

4882 ॐ श्री भीतिनाशनाय नमः।

4883 ॐ श्री भीतव्रातपरित्राते नमः।

4884 ॐ श्री भीताभीतभयापहाय नमः।

4885 ॐ श्री भीतिभरसूदनाय नमः।

4886 ॐ श्री भूतसंसारदुर्गाय नमः।

4887 ॐ श्री भूतसंघनायकाय नमः।

4888 ॐ श्री भुतवेतालसंघाढ्याय नमः।

4889 ॐ श्री भुतवेतालजुष्टाय नमः।

4890 ॐ श्री भूतभत्र नमः।

4891 ॐ श्री भूतानांपतये  नमः। 

4892 ॐ  श्री भूतिभूषाय नमः।

4893 ॐ श्री भूतभव्यभवते नमः।

4894 ॐ श्री भूतिभासितोरसे नमः।

4895 ॐ श्री भूतिकर्पूरसंयुक्तदिव्यांगाय नमः।

4896 ॐ श्री भूतेशाय नमः।

4897 ॐ श्री भूतसंघसमावृताय नमः।

4898 ॐ श्री भूतये नमः।

4899 ॐ श्री भूतिमतांश्रेष्ठाय नमः।

4900 ॐ श्री भूतिनायकाय  नमः।

4901 ॐ श्री भूतेश्वराय  नमः।

4902 ॐ श्री भूतयोनये नमः।

4903 ॐ श्री भूतसंघार्चिताय नमः।

4904 ॐ श्री भूताध्यक्षाय नमः।

4905 ॐ श्री भूतपतये नमः।

4906 ॐ श्री भूताय नमः।

4907 ॐ श्री भूतनिवारणाय नमः।

4908 ॐ श्री भूतवाहनसारथये नमः।

4909 ॐ श्री भूतचारिणे  नमः।

4910 ॐ श्री भूतभावनाय नमः।

4911 ॐ श्री भूतिभूषणाय नमः।

4912 ॐ श्री भूतिदाय नमः।

4913 ॐ श्री भूततदायकाय नमः।

4914 ॐ श्री भूतिकृते नमः।

4915 ॐ श्री भूतिप्रियाय नमः।

4916 ॐ श्री भूतिभूषिताय नमः।

4917 ॐ श्री भूतिभूषणभूषिताय नमः।

4918 ॐ श्री भूतिलिंगाय नमः।

4919 ॐ श्री भूतिवाहनाय नमः।

4920 ॐ श्री भूतिभूतये नमः।

4921 ॐ श्री भूतभव्यभवाश्रयाय नमः।

4922 ॐ श्री भूतग्रामशरीरिणे  नमः।

4923 ॐ श्री  भूतभव्यभविष्याय नमः।

4924 ॐ श्री भूतभव्येशाय  नमः।

4925 ॐ श्री भूत भव्य भवोद् भवाय   नमः।

4926 ॐ श्री  भूतपरिवृताय नमः।

4927 ॐ श्री भूतवेतालसेविताय  नमः।

4928 ॐ श्री भूतभृते  नमः।

4929 ॐ श्री भूतकृते  नमः।

4930 ॐ श्री भूतमित्राय  नमः।

4931 ॐ श्री भूतवृताय नमः।

4932 ॐ श्री भूतगणसेव्याय  नमः।

4933  ॐ श्री भूतगाब  नमः।

4934 ॐ श्री भूतघ्ने नमः।

4935 ॐ श्री भूतमूर्तये  नमः।

4936 ॐ श्री  भूतभव्यभवन्नाथाय नमः।

4937 ॐ श्री भूतवाहनाय   नमः।

4938 ॐ श्री भूतकायस्थाय नमः।

4939 ॐ श्री भूतपावनाय  नमः।

4940 ॐ श्री भूतनिषेविताय  नमः।

4941 ॐ श्री भूतसंघाधि नाथाय  नमः।

4942 ॐ श्री भूतालयाय  नमः।

4943 ॐ श्री भूतवासाय नमः।

4944 ॐ श्री भूत्यालेपनभूषिताय   नमः।

4945 ॐ श्री भूतानामप्रभवे नमः।

4946 ॐ श्री भूतात्मने नमः।

4947 ॐ श्री भुतानाम्पतये नमः।

4948 ॐ श्री भूताधिपतये नमः।

4949 ॐ श्री भूतानांव्योम्ने नमः।

4950 ॐ श्री भूतादये नमः।

4951 ॐ श्री भूतानांशुभदाय नमः।

4952 ॐ श्री भूतव्रातपरित्रात्रे नमः।

4953 ॐ श्री भीताभीतभयापहाराय नमः।

4954  ॐ श्रीभूतनाशनाय नमः।

4955 ॐ श्री भद्रपीठकृतावासाय नमः।

4956 ॐ श्री भद्रकालीप्रियंकराय नमः।

4957 ॐ श्री भद्रदाय नमः।

4958 ॐ श्री भद्रनादप्रियाय नमः।

4959 ॐ श्री भद्रवाहनाय नमः।

4960 ॐ श्री भद्राय नमः।

4961 ॐ श्री भद्रकराय नमः।

4962 ॐ श्री भूदारमूर्तिपरिमृग्यपदांबुजाय नमः।

4963 ॐ श्री भेदत्रयरहिताय नमः।

4964 ॐ श्री भेदवते नमः।

4965 ॐ श्री भूधरायुधाय नमः।

4966 ॐ श्री भूधरस्थिताय नमः।

4967 ॐ श्री भानवे नमः।

4968 ॐ श्री भानुभूषाय नमः।

4969 ॐ श्री भानुरूपाय नमः।

4970 ॐ श्री भानुसोमाग्निहेतवे नमः।

 4971 ॐ श्री भानुसोमाग्निनेत्राय नमः।

4972 ॐ श्रीभानुकोटिप्रतीकाशाय  नमः।

4973 ॐ श्री भानुप्रियाय नमः।

4974 ॐ श्री भानुदर्पहराय नमः।

4975 ॐ श्री भ्वप्तेजोवाय्वाकाशतुरीयाय नमः।

4976 ॐ श्री भुपतये नमः।

4977 ॐ श्री भुपतित्वप्रदाय नमः।

4978 ॐ श्री भूपाय नमः।

 4979 ॐ श्री भ्रांबीजजपसंतुष्टाय नमः।

4980 ॐ श्री भाभीशब्दपरायणाय

4981 ॐ श्री भूभारोत्तारणाय नमः।

4982 ॐ श्री भुंभारवप्रियाय नमः।

4983 ॐ श्री भूभृदाश्रयाय नमः।

4984 ॐ श्री भीभत्साय नमः।

4985 ॐ श्री भ्रमरांबा प्रपूजिताय नमः।

4986 ॐ श्री भ्रमराम्बानायकाय नमः।

4987 ॐ श्री भ्रामरीयुक्ताय नमः।

4988 ॐ श्री भ्रमरिणे नमः।

4989 ॐ श्री भामाशंकराय नमः।

4990 ॐ श्री भंमृगयवे नमः।

4991 ॐ श्री भीमाय नमः।

4992 ॐ श्री भीमपराक्रमाय ।

4993 ॐ श्री भीमगर्भाय नमः।

4994 ॐ श्री भीमसंगमलोलुपाय नमः।

4995 ॐ श्री भीमभूषाय नमः।

4996 ॐ श्री भीमसंग्रामलोलुपाय नमः।

4997 ॐ श्री भीमचन्द्रपतये नमः।

4998 ॐ श्री भीमवेषाय नमः।

4999 ॐ श्री भीमनिस्वनाय नमः।

5000 ॐ श्री भीमवर्मणे नमः।

5001 ॐ श्री भीमकर्मणे नमः ।

5002 ॐ श्री भीमघंटाकराय नमः ।

5003 ॐ श्री भीमलिंगाय नमः । 

5004 ॐ श्री भीमगुणानुगुणाय नमः। 

5005 ॐ श्री भीमरूपाय नमः । 

5006 ॐ श्री भीमाख्यद्विजबंधूरुभचमीतिमिदे नमः । 

5007 ॐ श्री भीमाद्दहासवक्त्राय नमः ।

5008 ॐ श्री भूमिजार्चिताय नमः ।

5009  ॐ श्री भूमिदाय नमः । 

5010  ॐ श्री भूमिभारार्त्रिसंहर्त्रे नमः । 

5011 ॐ श्री भूम्ने नमः । 

5012 ॐ श्री भ्रूमध्येस्थिताय नमः । 

5013 ॐ श्री भौमाय नमः । 

5014 ॐ श्री भौमेशाय नमः। 

5015 ॐ श्री भयहारिणे नमः । 

5016 ॐ श्री भयवर्जिताय नमः । 

5017 ॐ श्री भयंकराय  नमः । 

5018 ॐ श्री भयापहाय नमः ।

5019  ॐ श्री भयानकाय नमः । 

5020 ॐ श्री भूयसे नमः ।

5021 ॐ श्री भरद्वाजदीक्षागुरूभूतदक्षिणवदनाय नमः । 

5022 ॐ श्री भरद्वाजाय नमः । 

5023 ॐ श्री भरद्वाजसमाश्रिताय नमः । 

5024 ॐ श्री भरताय नमः। 

5025 ॐ श्री भराय नमः ।

5026 ॐ श्रीभर्गदेवाय नमः । 

5027 ॐ श्री भर्गवासाय नमः । 

5028 ॐ श्री भर्गाय नमः । 

5029ॐ श्री भर्त्रे नमः । 

5030 ॐ श्री भारतीप्रियाय नमः ।

5031 ॐ श्री भारद्वाजकुलीनात्मपूजकाय नमः । 

5032 ॐ श्री भार्गवाय नमः । 

5033 ॐ श्री भार्यासुतयुक्ताय नमः । 

5034 ॐ श्री भूर्भुवस्वःपतये नमः। 

5935 ॐ श्री भूर्भुवोलक्ष्म्यै नमः । 

5036 ॐ श्री भूर्देवाय नमः । 

5037 ॐ श्री भेरूदंडाय नमः ।

5038 ॐ श्री भैरवाय नमः । 

5039 ॐ श्री भैरवाष्टकसंसेव्याय नमः ।

5040  ॐ श्री भैरवनादनादिने नमः ।

5041 ॐ श्री भैरववेगवेगाय नमः । 

5042 ॐ श्री भैरवनाथाय नमः । 

5043 ॐ श्री भैरवरूपाय नमः । 

5044 ॐ श्री भैरवरूपिणे नमः। 

5045 ॐ श्री भैरवानंदरूपाय नमः । 

5046 ॐ श्री भालनेत्रानलार्चिःपीनोष्मणे नमः ।

5047 ॐ श्री भालनेत्राग्निसंदग्धमन्मथाय नमः । 

5048 ॐ श्री भुलोकवासिने नमः । 

5049 ॐ श्री भूलोकनिवासिजनसेविताय नमः । 

5050 ॐ श्री भुलोकशिवलोकेशाय नमः ।

5051 ॐ श्री भुलोकामरपादपाय नमः । 

5052 ॐ श्री भवरोगभयध्वंसिने नमः । 

5053 ॐ श्री भववैद्याय नमः ।

5054 ॐ श्री भवभयापहायनमः।

5055 ॐ श्री भवविदूराय नमः । 

5056 ॐ श्री भवहेतवे नमः । 

5057 ॐ श्री भवसौख्यदायिने नमः । 

5058 ॐ श्री भवभावनाय नमः । 

5059 ॐ श्री भव्यविग्रहाय नमः । 

5060 ॐ श्री भवनाशाय नमः ।

5061 ॐ श्रीभवघ्नाय नमः । 

5062 ॐ श्री भवभीतिहराय नमः । 

5063 ॐ श्री भवते नमः ।

5064 ॐ श्री भवहारिणे नमः।

5065 ॐ श्री भव्येशाय नमः ।

5066 ॐ श्री भवहेतवे नमः । 

5067 ॐ श्री भवच्छिदे नमः ।

5068 ॐ श्री भवकृन्तनाय नमः । 

5069 ॐ श्री भवोद् भवाय नमः । 

5070 ॐ श्री भवसागरतारणाय नमः ।

5071 ॐ श्री भवरोगभयापहाय नमः । 

5072 ॐ श्री भवसंहर्त्रे नमः ।

5073 ॐ श्री भवरोगिणांभेषजाय नमः । 

5074 ॐ श्री भवद्भव्यभूतेश्वराय नमः। 

5075 ॐ श्री भवसिन्धुप्लवाय  नमः । 

5076 ॐ श्री भवाभिभूतभीतिभंगिने नमः ।

5077 ॐ श्री भवारये नमः । 

5078 ॐ श्री भव्याय नमः । 

5079 ॐ श्री भवानीपतये नमः । 

5080 ॐ श्री भवाब्धितारकाय नमः ।

5081 ॐ श्री भवानीकलत्राय नमः । 

5082 ॐ श्री भवान्तकाय नमः । 

5083 ॐ श्री भवानीसमन्विताय नमः । 

5084 ॐ श्री भवाय नमः। 

5085 ॐ श्री भवानीप्रीतिदाय नमः । 

5086 ॐ श्री भवानीजपसंतुष्टाय नमः । 

5087 ॐ श्री भवानीपूजनोत्सुकाय नमः । 

5088 ॐ श्री भवात्मने नमः । 

5089 ॐ श्री भवार्तिघ्ने नमः । 

5090 ॐ श्री भवाब्धितरणोपायाय नमः ।

5091 ॐ श्री भवातीताय नमः । 

5092 ॐ श्री भवानीशाय नमः । 

5093 ॐ श्री भवारण्यकुठारकाय नमः । 

5094 ॐ श्री भवान्धकारदीपाय नमः। 

5095 ॐ श्री भावलिंगाय नमः । 

5096 ॐ श्री भावार्थगोचराय नमः । 

5097 ॐ श्री भावाय नमः । 

5098 ॐ श्री भावाभावविवर्जिताय नमः । 

5099 ॐ श्री भावरताय नमः । 

5100 ॐ श्री भावप्रियाय नमः ।

5101ॐ श्री भावातीताय नमः । 

5102 ॐ श्री भुवनेश्वराय नमः । 

5103 ॐ श्री भुवन्तये नमः । 

5104 ॐ श्री भुवनेशाय नमः। 

5105 ॐ श्री भुवनाध्वरोमणे नमः । 

5106 ॐ श्री भुवनत्रयमंडिताय नमः । 

5107 ॐ श्री भुवनत्रितयाधिपाय नमः । 

5108 ॐ श्रीभुवनैकनाथाय  नमः । 

5109 ॐ श्री भुवनत्रयकारणाय नमः । 

5110 ॐ श्री भुवनाधीश्वराय नमः ।  

5111 ॐ श्री भुवनाय नमः । 

5112 ॐ श्री भुवनेश्वारय नमः । 

5113 ॐ श्री भूशयाय नमः । 

5114 ॐ श्री भाषापतिस्तुताय नमः। 

5115 ॐ श्री भाष्यकारमंजीराय नमः । 

5116 ॐ श्री भिषाजंभिषक्तमाय नमः । 

5117 ॐ श्री भिषक्तमाय नमः ।

5118 ॐ श्री भिषजे नमः । 

5119 ॐ श्री भीषणाय नमः । 

5120 ॐ श्री भीष्माय नमः ।

5121 ॐ श्री भूषणाय  नमः । 

5122 ॐ श्रीभूषास्तिकुंडप्रकरपरिवृताय नमः । 

5123  ॐ श्री भूषणभूषिताय नमः । 

5124 ॐ श्री भेषजाय नमः। 

5125 ॐ श्री भस्मभूषाय नमः । 

5126 ॐ श्री भस्मनिष्ठमहाशैवस्वात्मभूताय नमः । 

5127 ॐ श्री भस्मभूषितविग्रहाय नमः । 

5128 ॐ श्री भस्मप्रियाय नमः । 

5129 ॐ श्री भस्मभासितसर्वांगाय नमः । 

5130 ॐ श्री भस्मसंस्थाय  नमः ।

5131 ॐ श्री भस्मशायिने  नमः । 

5132  ॐ श्री भस्मशुध्दिकराय  नमः । 

5133 ॐ श्री भस्मगोप्त्रे नमः । 

5134 ॐ श्री भसितश्वेतवरांय   नमः। 

5135 ॐ श्री भस्मभूताय  नमः । 

5136 ॐ श्री भसितलसिताय  नमः । 

5137 ॐ श्री  भस्मदिग्धकलेवराय  नमः । 

5138 ॐ श्री भस्मधारणह्रष्टाय नमः । 

5139 ॐ श्री भस्मकैलासदाय नमः । 

5140 ॐ श्री  भस्मलेपकराय नमः ।

5141 ॐ श्री भस्मदिग्धशरीराय नमः । 

5142 ॐ श्री भस्मविभूषितांगाय  नमः । 

5143 ॐ श्री भस्मनाभूषितांगाय नमः ।

5144 ॐ श्री भस्मभूषाधराय  नमः । 

5145 ॐ श्री भस्मरूद्राक्षमालाभिर्मनोहरकलेवराय   नमः। 

5146 ॐ श्रीगौरांगाय भस्म  नमः । 

5147 ॐ श्री भस्मलेपाय  नमः । 

5148 ॐ श्री भस्मीकृतानंगाय नमः ।

5149  ॐ श्री भसितालेपमण्डिताय  नमः । 

5150 ॐ श्री भसितभूषाय   नमः । 

5151 ॐ श्रीभस्मोध्दूलितसर्वांगाय नमः ।

5152 ॐ श्री भस्मोद् धूलितविग्रहाय नमः । 

5153  ॐ श्री भस्मासुरप्रियाय   नमः । 

5154 ॐ श्रीभस्मासक्ताय   नमः । 

5155 ॐ श्रीभस्मासुररेष्टदाय  नमः। 

5156 ॐ श्री भस्मांगधारिणे नमः । 

5157 ॐ श्री  भस्मशयाय नमः ।

5158 ॐ श्री भस्मांगरागाय   नमः । 

5159 ॐ श्री भासयते  नमः ।

5160 ॐ श्री भासुरांगाय   नमः ।

5161  ॐ श्री भास्वद् बालमृणालकोमलावयवाय नमः ।

5162 ॐ श्री भास्वराय नमः । 

5163 ॐ श्री भास्वतकटाक्षाय नमः ।

5164 ॐ श्री भासकानाणभासकाय नमः । 

5165 ॐ श्री भास्वते नमः। 

5166 ॐ श्री भास्कराय नमः ।

5167 ॐ श्री भासकराराध्याय नमः ।

5168 ॐ श्री भूसुराराधनप्रिताय नमः । 

5169 ॐ श्री भूसारध्यक्षाय नमः । 

5170 ॐ श्री भूसुरेष्ठफलप्रदाय नमः ।  

5171 ॐ श्री भूसुरेड्याय नमः ।

5172 ॐ श्री भूसुतापालनाय नमः । 

5173 ॐ श्री भूसुरेशाय नमः । 

5174 ॐ श्री भूसुरवंदिताय नमः । 

5175 ॐ श्री भिक्षाहाराय नमः। 

5176 ॐ श्री भिक्षाचरणतत्पराय नमः । 

5177 ॐ श्री भिक्षवे नमः । 

5178 ॐ श्री भिक्षुरूपाय नमः । 

5179 ॐ श्री भिक्षुदूषकाय नमः ।

5180 ॐ श्री भिक्षायाचनपरायणाय नमः । 

1581 ॐ श्री भिक्षाटनवेषाय नमः ।

5182 ॐ श्री भिक्षुकाय नमः । 

5183 ॐ श्री भैक्षककर्मपरायणाय नमः ।  

5184 ॐ श्री भैक्ष्यनाशकाय नमः । 

5185 ॐ श्री भैक्षचराय नमः। 

म – मकारस्य कालरूद्रोदेवता स्तंभनद्वेषणमोहनेषु विनियोगः 

5186 ॐ श्री मकाररूपाय नमः । 

5187 ॐ श्री मकाराय  नमः । 

5188 ॐ श्री मुकुटागममुकुटाय नमः । 

5189 ॐ श्री मकरंदरसासारवचनाय नमः । 

5190 ॐ श्री मुकुटांगदकेयुरकंकणादिपरिष्कृताय नमः । 

5191  ॐ श्री मकारार्थाय नमः ।

5192 ॐ श्री मुक्तिरूपाय नमः ।

5193 ॐ श्री मुक्तीशाय नमः । 

5194 ॐ श्री मुक्तिप्रदात्रे नमः । 

5195 ॐ श्री मुक्तामणिविराजिताय नमः।

5196 ॐ श्री मुकुंदाय नमः । 

5197 ॐ श्री मुकुंदसखाय नमः । 

5198 ॐ श्री मुक्ततेजसे नमः । 

5199 ॐ श्री मुक्तये  नमः । 

5200 ॐ श्री मुक्तादामपरीतांगाय नमः ।

5201 ॐ श्री मुक्तिनाथाय नमः । 

5202 ॐ श्री मुक्ताय नमः । 

5203 ॐ श्री मुक्तसक्ताय नमः । 

5204 ॐ श्री मुक्तिवैचित्र्यहेतवे नमः। 

5205 ॐ श्री मुक्ताहारविभूषणाय नमः । 

5206 ॐ श्री मुक्तादृहासाय नमः । 

5207 ॐ श्री मुक्ताजीवाय नमः । 

5208 ॐ श्री मुक्ताहारचयोपेताय नमः । 

5209 ॐ श्री मुक्तातपत्रनिर्गलन्मौक्तिकधारासंततिनिरंतरसर्वांगाय नमः । 

5210 ॐ श्री मुक्तेश्वराय नमः ।

5211 ॐ श्री मूकदानवशासनाय  नमः ।

5212  ॐ श्री मूकनाशाय  नमः । 

5213 ॐ श्री मौक्तिकस्वर्णरूद्राक्षमालिकाय नमः । 

5214 ॐ श्री मौक्तिकसस्त्रविणे नमः। 

5215 ॐ श्री मौक्तिकमालिकाय नमः । 

5216 ॐ श्री मृकंडुतनयस्तोत्रजातहर्षाय नमः ।

5217 ॐ श्री मृकंडुसूनुरक्षणावधूतदंडपाणये नमः ।

5218 ॐ श्री मखमिते नमः ।

5219 ॐ श्रीमखघ्नाय   नमः । 

5220 ॐ श्री मखध्वंसिने  नमः ।

5221 ॐ श्री मखविनाशकाय नमः । 

5222 ॐ श्री मखान्तकाय नमः ।

5223  ॐ श्री मखद्वेशिणे नमः । 

5224 ॐ श्री मखारये नमः।

5225  ॐ श्री मखपतये नमः । 

5226 ॐ श्री मखेशाय नमः । 

5227 ॐ श्री मुखनिर्जितपद्मेंदवे नमः । 

5228 ॐ श्री मुखनखधिक्कृ चन्द्राय नमः । 

5229 ॐ श्री मुखबंधुपूर्णिमासोमाय नमः । 

5230 ॐ श्री मुखबंधुपूर्णविधुबिंबाय नमः ।

5231 ॐ श्री मुख्यप्राणाय नमः ।

5232  ॐ श्री मुख्याय नमः । 

5233 ॐ श्री मेखलिने नमः । 

5234 ॐ श्री मंगलाय  नमः। 

5235 ॐ श्री मंगलसुस्वराय  नमः ।

5236 ॐ श्री मंगलप्रदाय  नमः । 

5237 ॐ श्री मंगलाधाराय नमः । 

5238 ॐ श्री मंगलाकराय नमः । 

5239 ॐ श्री मंगल्याय  नमः ।

5240 ॐ श्री मंगलात्मकाय  नमः ।

5241 ॐ श्री मुग्धाय नमः । 

5342 ॐ श्री मुग्थेन्दुमौलये नमः । 

5243 ॐ श्री मुग्धेन्दुशेखराय नमः । 

5244 ॐ श्री मुग्धरूपाय नमः। 

5245 ॐ श्री मौग्ध्यप्रदात्रे नमः । 

5246 ॐ श्री मौग्ध्यहारकाय नमः । 

5247 ॐ श्री मृगमदसुंदराय नमः । 

5248 ॐ श्री मृगप्रियाय नमः । 

5249 ॐ श्री मृगव्याधादिपतये नमः ।

5250 ॐ श्री मृगांकशेखराय नमः ।

5251 ॐ श्री मृगाक्षाय नमः । 

5252 ॐ श्री मृग्याय नमः । 

5253 ॐ श्री मृगाद्युत्पत्तिकारणाय नमः । 

5254 ॐ श्री मृगेन्द्राणांसिंहाय नमः। 

5255 ॐ श्री मृगेन्द्रचर्मवसनाय नमः । 

5256 ॐ श्री मृगेश्वराय नमः । 

5257 ॐ श्री मृगान्तकाय नमः । 

5258 ॐ श्री मृगव्याधाय नमः । 

5259 ॐ श्री मृगेन्द्रवाहनाय नमः ।

5260 ॐ श्री मृगाबाणार्पणाय नमः ।

5261 ॐ श्री मृगयुभ्यो नमः ।

5262 ॐ श्री मृगटंकधराय नम ।

5263 ॐ श्री मृगधारिणे नमः । 

5264 ॐ श्री मृगाद्यु त्पत्तिनिमित्ताय नमः। 

5265 ॐ श्री मेघवाहनाय नमः । 

5265 ॐ श्री मेघवाहाय नमः।

5267 ॐ श्री मेघदुन्दुभिनिस्वनाय नमः । 

5268 ॐ श्री मेघाय नमः । 

5269 ॐ श्री मेघादिपतये नमः । 

5270 ॐ श्री मेघ्याय नमः । 

5271  ॐ श्री मोचकाय नमः ।

5272 ॐ श्री मोचाफलप्रीताय नमः । 

5273 ॐ श्री मंजुलाकृतये नमः । 

5274 ॐ श्री मंजुशिंजितमंजीरचरणाय नमः ।

5275 ॐ श्री मंजुलाधरविध्वस्तबंधूकाय नमः। 

5276 ॐ श्री मंजुप्रवालरूचिरपदाब्जाय नमः । 

5277 ॐ श्री मंजीरपादयुगलाय नमः । 

5278 ॐ श्री मंजुशिंजानमंजीरलसत्पादसरोरूहाय नमः।

5279 ॐ श्री मंजीरमंजुलपदाय नमः।

5280 ॐ श्री मंजुमंजीरनिनदैराकृष्टाखिलसारसाय  नमः ।

5281  ॐ श्री मंजुमंजीरचरणाय नमः । 

5282  ॐ श्री मंजुवाससे नमः । 

5283ॐ श्री मंजुभाषणाय नमः ।

5284 ॐ श्री मुंजिकेशाय नमः । 

5285  ॐ श्री मुंजशुभ्राय नमः ।  

5286 ॐ श्री मान्जिष्ठाय नमः । 

5287 ॐ श्री मौन्जीयुजे नमः। 

5288 ॐ श्री मंडनप्रियाय नमः । 

5289 ॐ श्री मंडनमंडयित्रे नमः । 

5290 ॐ श्री मंडालन्तरगताय नमः । 

5291 ॐ श्री मुंडिने नमः । 

5229 ॐ श्री मुंडमालिने नमः ।

5293 ॐ श्री मुंडाय  नमः ।

5294 ॐ श्री मृडरूपाय नमः।

5295 ॐ श्री मृडाय नमः । 

5296 ॐ श्री मृडानीपतये नमः ।  

5297 ॐ श्री मीढुषे नमः । 

5298 ॐ श्रीमीढुष्ठमाय नमः। 

5299 ॐ श्रीमेढ्रजाय नमः ।  

5300 ॐ श्री मणिसोपानसंकाशवलिकाय नमः । 

5301 ॐ श्री मणिपूराय नमः । 

5302  ॐ श्री मणिविध्दजटाधराय नमः ।

5303 ॐ श्री मणिकंकणभूषिताय नमः ।

5304 ॐ श्री मणिभूषाय नमः। 

5305 ॐ श्री मणिकुंडलमंडिताय नमः । 

5306 ॐ श्री मणिसिंहासनासीनाय  नमः ।

5307 ॐ श्री मणिपूरनिवासकाय नमः ।

5308  ॐ श्री मणिमंडपमध्यस्थाय नमः ।

5309 ॐ श्री मणिबंधविराजिताय नमः ।

5310 ॐ श्री मणिमालाय नमः ।

5311 ॐ श्री मणिभूषितमूर्घ्ने नमः । 

5312 ॐ श्री मणिगणस्फारनागकंकणाय नमः । 

5313 ॐ श्री माणिक्यचवाचकस्वान्तमंदिराय नमः ।

5314 ॐ श्री माणिक्यभूषणाय नमः। 

5315 ॐ श्री माणिक्यमकुटसंदीप्तशीर्षाय नमः ।

5316 ॐ श्री माणिक्यमकुटोज्ज्वलाय नमः । 

5317 ॐ श्री मृणालतंतुसंकाशाय नमः । 

5318 ॐ श्री मताय नमः । 

5319ॐ श्री मंत्राय नमः । 

5320 ॐ श्री मंत्रे नमः ।

5321 ॐ श्री मंत्राकाराय नमः ।

5322 ॐ श्री मंत्रात्मने नमः । 

5323 ॐ श्री मंत्रवेद्याय नमः । 

5324 ॐ श्री मंत्रकृते नमः।

5325  ॐ श्री मंत्रशास्त्रप्रवर्तिने नमः ।

5326  ॐ श्री मंत्राधिपतये नमः । 

5327 ॐ श्री मंत्रभूषणाय नमः । 

5328 ॐ श्री मंत्रनिपुणाय नमः । 

5329 ॐ श्री  मंत्रज्ञाय नमः ।

5330 ॐ श्री मंत्रिणे नमः ।

5331 ॐ श्री मंत्रेशाय नमः । 

5332 ॐ श्री मंत्रविदांवराय नमः । 

5333 ॐ श्री मंत्रविदांश्रेष्ठाय नमः । 

5334 ॐ श्री मंत्रकोटीशाय नमः। 

5335 ॐ श्री मंत्रनामकप्रणवात्मने नमः ।

5336  ॐ श्री मंत्रपतये नमः । 

5337 ॐ श्री मंत्राणांप्रभवे नमः ।

5338  ॐ श्री मंत्रतंत्रात्मकाय नमः ।

5339 ॐ श्री मंत्रवित्तमाय नमः । 

5340 ॐ श्री मंत्रनादप्रियाय नमः ।

5641 ॐ श्री मंत्रराजस्वरूपिणे नमः । 

5342 ॐ श्री मंत्रशक्तिस्वरूपिणे नमः । 

5343 ॐ श्री मत्रकीलरूपाय नमः । 

5344 ॐ श्री मंत्रिपूज्याय नमः। 

5345 ॐ श्री मंत्राणांपतये नमः ।

5346  ॐ श्री मंत्राध्वरूचिराय नमः । 

5347ॐ श्री मंत्ररक्षिणे नमः ।

5348  ॐ श्री मत्स्याक्षिसुह्रदे नमः ।

5349 ॐ श्रीमतिप्रज्ञासुधाधारिणे नमः । 

5350 ॐ श्री मतिप्रियव्याघ्रचर्मव्यसनाय नमः ।

5351 ॐ श्री मतिमते नमः ।

5352 ॐ श्री मत्तद्विरदचर्मधृते नमः । 

5653 ॐ श्री मतिप्रसादक्रियादक्षाय नमः । 

5354 ॐ श्री मंत्रिभिर्मंत्रिताय नमः। 

5355 ॐ श्री मत्ताय  नमः । 

5356 ॐ श्री मत्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्तरीयमनोहराय नमः । 

5357 ॐ श्रीमत्तांधककरटिकंठीरववराय नमः । 

5358 ॐ श्री मत्तमातंगसत् कृत्तिवसनाय नमः । 

5359 ॐ श्री मातामहाय  नमः । 

5360 ॐ श्री मातृणांमात्रे नमः ।

5361 ॐ श्री मातृमंडलसंसेव्याय नमः । 

5362 ॐ श्री मातृणांपतये नमः । 

5363 ॐ श्री मातंगचर्मवसनाय नमः । 

5364 ॐ श्री मात्राधिकाय नमः। 

5365 ॐ श्री मातृकापतये नमः । 

5366 ॐ श्री मातरिश्वने नमः । 

5367 ॐ श्री मात्रे नमः ।

5368 ॐ श्री मातृकागणपूजिताय नमः । 

5369 ॐ श्री मित्राय नमः ।

5370 ॐ श्री मितभाषणाय नमः ।

5371ॐ श्री मितभाषिणे नमः । 

5372 ॐ श्री मित्रवंशप्रवर्धानय नमः ।

5373 ॐ श्री मित्रसंतुष्टकाय  नमः । 

5374 ॐ श्री मित्रपोषकाय नमः। 

5375 ॐ श्री मित्रपालाय नमः । 

5376 ॐ श्री मृत्युंजयाय नमः ।

5377  ॐ श्री मृत्यंजयमहाराजदत्तमुक्तिश्रिये नमः ।

5378  ॐ श्री मृत्युघ्नाय नमः ।

5379 ॐ श्री मृत्युसंसारखंडनाय नमः । 

5380 ॐ श्री मृत्योरीशाय नमः ।

5381 ॐ श्री मृत्युबीजाय नमः ।

5382  ॐ श्री मृत्युसंसारपाथोधिकर्णधाराय नमः ।

5383  ॐ श्री मृत्यवे नमः । 

5384 ॐ श्री मृत्युमनवे नमः। 

5385 ॐ श्री मृत्यु घ्ने नमः । 

5386 ॐ श्री मृत्युपूजिताय नमः । 

5387 ॐ श्री मृत्युमृत्यवे नमः ।

5388  ॐ श्रीमंथानाय  नमः ।

5389 ॐ श्री मिथिलापुरसंस्थानाय नमः ।

5390 ॐ श्री मिथिलापतिपूजिताय नमः ।

5391 ॐ श्री मिथ्याजगदधिष्ठानाय नमः ।

5392  ॐ श्री मदानर्धस्वरूपिणे नमः । 

5393 ॐ श्री मदनाय नमः । 

5394 ॐ श्री मदनान्तकारिणे नमः। 

5395 ॐ श्री मदनान्तकाय नमः । 

5396 ॐ श्री मदनारये  नमः । 

5397 ॐ श्री मदनामोदकये नमः ।

5398  ॐ श्री मदोध्दताय नमः । 

5399 ॐ श्री मदोत्कटाय नमः । 

5400 ॐ श्री मदाबलकराभोरूयुगलाय नमः ।

5401 ॐ श्री मदालसाय नमः ।

5402 ॐ श्री मदघ्ने नमः ।

5403 ॐ श्री मदापहराय नमः ।

5404 ॐ श्री मदनान्तकराय नमः।

5405 ॐ श्री मदान्धसिंदुरात्त्वगुत्तरीयमेदुराय नमः ।

5406 ॐ श्री मंदरस्थाय नमः । 

5407 ॐ श्री मंदस्मितपराभूतचंद्रिकाय नमः ।

5408 ॐ श्री मंदमंदारपुष्पाढ्यलसद्वायुनिषेविताय नमः । 

5409 ॐ श्री मंदरालयाय नमः ।

5410 ॐ श्री मंददूराय नमः ।

5411 ॐ श्रीमंदगतये  नमः ।

5412 ॐ श्री मंदरश्रृंगनिवाचिने नमः । 

5413ॐ श्री मंदराद्रिनिकेतनाय नमः । 

5414 ॐ श्री मद् भर्त्रे नमः। 

5415 ॐ श्री मदोदग्नाय नमः ।

5416  ॐ श्री मंदाकिनीसलिलचंदनचर्चिताय नमः । 

5417 ॐ श्री  मंदारपुष्पबहुपुष्पसुपूजिताय नमः ।

5418  ॐ श्री मंदारमल्लिकादामभूषिताय नमः । 

5419 ॐ श्री मंदाकिनीजलोपेतमूर्धजाय नमः । 

5420 ॐ श्री मंदारसुमनोभास्वते नमः ।

5421 ॐ श्री मंदाकिनीसमुल्लासकर्मदाय नमः । 

5422 ॐ श्री मंदारविटपिस्पंधिदोर्दंडाय नमः । 

5423 ॐ श्री मंदारवनमध्यगाय नमः । 

5424 ॐ श्री मंदारकुसुमामोदाय नमः। 

5425 ॐ श्री मंदाकिनीधराय नमः । 

5426 ॐ श्री महलानकभून्नंदिमाधवानंदिने नमः । 

5427 ॐ श्री मादकाय नमः । 

5428 ॐ श्री मा्दयाय नमः ।

5429  ॐ श्री मुद्रापाणये नमः । 

5430 ॐ श्री मुदाकृतये नमः ।

5431ॐ श्री मुदाप्रियाय नमः । 

5432 ॐ श्री मुद्रापुस्तकधारिणे नमः ।

5433 ॐ श्री मादकराय नमः । 

5434ॐ श्री मुद्रापुस्तकवन्हिनागविलसद्बाहवे नमः। 

5435ॐ श्री मेदुरस्वर्णवस्त्राढ्यकटीदेशस्थमेखलाय नमः । 

5436 ॐ श्री मोदकप्रियाय नमः । 

5437 ॐ श्री मुदावासाय नमः । 

5438 ॐ श्री मुदिताशयाय नमः । 

5439 ॐ श्री मधुराय नमः । 

5440 ॐ श्री मधुरापांगशशकस्वानंदाय नमः ।

5441 ॐ श्री मधुमतीनाथाय नमः । 

5442 ॐ श्री मधुपूजापरायणाय नमः । 

5443 ॐ श्री मधुपानरताय नमः । 

5444 ॐ श्री मधुपुत्रप्रियाय नमः। 

5445 ॐ श्री मधुपुष्पप्रियाय नमः । 

5446 ॐ श्री मधुप्रियाय नमः ।

 5447 ॐ श्री मधुरसाय नमः । 

5448 ॐ श्री मधुरानाथाय नमः । 

5449 ॐ श्री मधुरपंचमनादविशारदाय नमः । 

5450 ॐ श्रीमधुरान्तकाय नमः ।

5451 ॐ श्री मधुरप्रियदर्शनाय नमः । 

5452 ॐ श्री मधुरावासभुवे नमः । 

5453 ॐ श्री मधुरापुरनाथाय  नमः । 

5454 ॐ श्री मधुरापतये नमः। 

5455 ॐ श्री मधु रिपू विधि शक्र मुख्य चेलैरपि नियमार्चित पाद पद्मकाय   नमः । 

5456 ॐ श्री मधुरफारक्षी सहचराय नमः । 

5457 ॐ श्री मधुमथनद्रुगदूरचरणाय नमः । 

5458 ॐ श्री मधुकृते नमः । 

5459 ॐ श्री मधुरसंभाषणाय नमः । 

5460 ॐ श्री मधवे नमः ।

5461 ॐ श्री मधुराधिपाय नमः । 

5462 ॐ श्री मधुकलोचनाय नमः । 

5463 ॐ श्री मधुवैरिणादर्शितप्रसादाय नमः । 

5464 ॐ श्री  मध्यमार्गप्रदर्शिने। 

5465 ॐ श्री मध्यलक्षस्वरूपिणे नमः ।

 5466 ॐ श्री मध्यमाकृतये नमः ।

 5467 ॐ श्री मध्यनाशकाय नमः ।

 5468 ॐ श्री मध्यस्थाय नमः । 

5469 ॐ श्री माध्यमिकानांशून्याय नमः । 

5470 ॐ श्री मान्धात्रे  नमः ।

5471 ॐ श्री मांधातृपरिपूजिताय नमः । 

5472 ॐ श्री माधवप्रियाय नमः । 

5473 ॐ श्री माध्व्यै नमः । 

5474 ॐ श्री माधवाय नमः। 

5475 ॐ श्री मेधामूर्तये नमः । 

5476 ॐ श्री मेधाधाराय नमः । 

5477 ॐ श्री मेधादाय नमः । 

5478 ॐ श्री मेध्याय नमः । 

5479 ॐ श्री मेधसे नमः । 

5480 ॐ श्री माध्यंदिनसवस्तुत्याय नमः ।

5481 ॐ श्री मनवे नमः । 

5482 ॐ श्री मनोहारिसर्वांगरत्नादिभूषाय नमः । 

5483 ॐ श्री मनोहराय नमः । 

5484 ॐ श्री मनोमयाय नमः । 

5485 ॐ श्री मनोजकन्दराभ्राजत्कोकिलाय नमः । 

5486 ॐ श्री मनोनवाप्यसौभाग्यसर्वांगाय नमः । 

5487 ॐ श्री मनोजवाय  नमः । 

5488 ॐ श्री मनसे नमः । 

5489 ॐ श्री मनसिजभंजकाय नमः ।

5490 ॐ श्री मन्मथमन्मथाय नमः । 

5491 ॐ श्री मन्वादीनांपतये नमः ।  

5492 ॐ श्री मनुष्यधर्मानुगताय नमः । 

5493 ॐ श्री मनोवेगिने नमः। 

5494 ॐ श्री मनोहारिजांगाय नमः । 

5495 ॐ श्री मनोरूपिणे  नमः । 

5496 ॐ श्री मनोरमाय नमः । 

5497 ॐ श्री मनोगताय  नमः । 

5498 ॐ श्री मनोन्मनाय नमः । 

5499 ॐ श्री मनोवागतीताय नमः । 

5500 ॐ श्री मनोजंदहस्ते नम;।

5501 ॐ श्री मनोवाचामगोचराय नमः ।

5502 ॐ श्री मनोज्ञाय नमः।

5503 ॐ श्री मनोरूपाय नमः।

5504 ॐ श्री मनोभवायनमः ।

5505 ॐ श्री मनुस्तुताय नमः ।

5506 ॐ श्री मनस्थाय नमः ।

5507 ॐ श्री मन्मथांगविनाशनाय नमः।

5508 ॐ श्री मन्मथनाशनाय नमः।

5509 ॐ श्री मनुष्यबाह्यगतये नमः ।

5510 ॐ श्री मन्यवे नमः ।

5511 ॐ श्री मन्मथांगविनाशनाय नमः ।

5512 ॐ श्री मानिने नमः।

5513 ॐ श्री मानधनाय नमः।

5514 ॐ श्री मान्याय नमः ।

5515 ॐ श्री मानतःपराय नमः ।

5516 ॐ श्री मानयतांमान्याय नमः ।

5517 ॐ श्री मानदायकाय नमः।

5518 ॐ श्री मानरूपाय नमः।

5519 ॐ श्री मानगम्याय नमः ।

5520 ॐ श्री मानपूजापरायणाय नमः ।

5521 ॐ श्री मानाय  नमः ।

5522 ॐ श्री मानरहिताय नमः।

5523 ॐ श्री माननीयाय नमः।

5524 ॐ श्री मीनाक्षीनायकाय नमः ।

5525 ॐ श्री मीन दृक्क्रोड श्रृंगाग्न बिरूदावलये  नमः ।

5526 ॐ श्री मीनाक्षीप्राणवल्लभाय नमः ।

5527 ॐ श्री मुनये  नमः।

5528 ॐ श्री मुनिसंघ प्रयुक्ताश्म यष्टिलोष्ट मुदिताय नमः।

5529 ॐ श्री मुनिसेव्याय नमः ।

5530 ॐ श्री मुनीश्वराय नमः ।

5531ॐ श्री मुनिप्रेषितवहन्येणीडमर्वहिभृते  नमः ।

5532 ॐ श्री मुनिह्रत्पुंडरीकस्थाय नमः।

5533 ॐ श्री मुनिसंघैकजीवनाय नमः।

5534 ॐ श्री मुनिगणमाननीयाय नमः ।

5535 ॐ श्री मुनिमृग्याय नमः ।

5536 ॐ श्री मुनित्रयपरित्राणदक्षिणामूर्तये नमः ।

5537 ॐ श्री मुनिप्रियाय  नमः।

5538 ॐ श्री मुनिध्येयाय नमः।

5539 ॐ श्री मुनिवृंदादिभिर्धे्याय नमः ।

5540 ॐ श्री  मुनिज्ञानप्रदाय नमः ।

5541 ॐ श्री मुनिभिर्गायते नमः ।

5542 ॐ श्री मुनिवृंदनिषेविताय नमः।

5543 ॐ श्री मुनीनांव्यासाय नमः।

5544 ॐ श्री मुनितनयायुर्वदान्यपदयुग्माय नमः ।

5545 ॐ श्री मुनिसहस्रसेविताय नमः ।

5546 ॐ श्री मुनीन्द्राय नमः ।

5547 ॐ श्री मुनीन्द्राणांपतये नमः।

5548 ॐ श्री मांबीजजपसंतोषिताय नमः।

5549 ॐ श्री मंबीजजपसंतुष्टाय नमः ।

5550 ॐ श्री मीमांसकाय नमः ।

5551 ॐ श्री म्रींम्रीं नमः ।

5552 ॐ श्री मुमूर्षुचित्तविभ्राजद्देशिकेंन्द्राय नमः।

5553 ॐ श्री ममत्वग्रंथिविच्छेदलंपटाय नमः।

5554 ॐ श्री मुमुक्षूणांपरागतये  नमः ।

5555 ॐ श्री मयाय नमः ।

5556 ॐ श्री मयस्कराय नमः ।

5557 ॐ श्री मयोभुवे नमः।

5558 ॐ श्री मयोभवाय नमः।

5559 ॐ श्री मायिने नमः ।

5560 ॐ श्री मायाश्रयाय नमः ।

5561 ॐ श्री मायातीताय नमः ।

5562 ॐ श्री मायापतये नमः।

5563 ॐ श्री मायानामक भोक्तृत्व साधन वपुरिन्द्रियादि जनक जन्तु संसृष्टात्मने नमः।

5564 ॐ श्री माया कल्पित मालुधान फणसन्माणिक्य भास्वत्तनवे नमः।

5565 ॐ श्री मायाबीजजपप्रीताय नमः ।

5566 ॐ श्री मायातन्त्रप्रवर्तकाय नमः ।

5567 ॐ श्री मायाविनांहरये नमः।

5568 ॐ श्री मायारये नमः।

5569 ॐ श्री मायाविने नमः ।

5570 ॐ श्रीमायाबीजाय नमः ।

5571  ॐ  श्री मायाहंत्रे नमः ।

5572  ॐ  श्री मायायुक्ताय नमः।

5573  ॐ  श्री मरणजन्मशून्याय नमः।

5574  ॐ  श्री मरूतांहंत्रे नमः ।

5575  ॐ  श्री मरूतये नमः ।

5576 ॐ  श्री मरीचये  नमः ।

5577 ॐ  श्री मरणशाकजराटवीदावानलाय नमः।

5578 ॐ  श्री मार्गहराय नमः।

5579 ॐ  श्री मार्कण्डेयमनोभीष्टफलदाय नमः ।

5580 ॐ  श्री मार्गाय नमः ।

5581 ॐ श्री मार्कंडेयविजिज्ञसामहाग्रंथिभिदे नमः ।

5582 ॐ श्री मारमर्दनाय नमः।

5583 ॐ श्रीमार्तांडमंडलांतस्थाय नमः।

5584 ॐ श्री मार्ताण्डभैरवाध्याय नमः ।

5585 ॐ श्री मार्गद्वयसमेताय नमः ।

5586 ॐ श्री मुरारिनेत्रपूज्यांघ्रिपंकजाय  नमः ।

5587 ॐ श्री मुरारये नमः।

5588 ॐ श्री मुरजिन्नेत्रारविंदाचिंताय नमः।

5589 ॐ श्री मुरजडिंडिमवाद्यविचक्षणाय नमः ।

5590 ॐ श्री मूर्तये  नमः ।

5591 ॐ श्री मूर्तिसादाख्योत्तरवदनाय नमः ।

5592 ॐ श्री मूर्तितत्वरहितायापिस्वयंपंचब्रह्मादिमूर्तये नमः।

5593 ॐ श्री मूर्तिजाय नमः।

5594 ॐ श्री मूर्तिवर्जिताय नमः ।

5595 ॐ श्री  मूर्तीभवत् कृपापूरायनमः ।

5596 ॐ श्री मूर्ताय नमः ।

5597 ॐ श्री मूर्धगाय नमः।

5598 ॐ श्री मूर्तामूर्तस्वरूपाय नमः।

5599 ॐ श्री मेरूश्रृंगाग्रनिलयाय नमः ।

5600 ॐ श्री मेरूकामुर्काय नमः ।

5601 ॐ श्री मेरूरूपाय नमः ।

5602 ॐ श्री मेरवे नमः।

5603 ॐ श्री मौर्विकृताखिलमहोरगनायकाय नमः।

5604 ॐ श्री मलविमोचकाय नमः।

5605 ॐ श्री मलयस्थाय नमः ।

5606 ॐ श्री मलयानिलसेविताय नमः ।

5607 ॐ श्री मल्लिकामुकुलाकाररदनाय नमः ।

5608 ॐ श्री मल्लिर्ल्जुनेश्वराय।

5609 ॐ श्री मालिनेमन्त्ररूपिणे नमः।

5610 ॐ श्री मालिने नमः ।

5611 ॐ श्री मूलार्चाय नमः ।

5612 ॐ श्री मूलस्थाय नमः ।

5613 ॐ श्री मूलाय नमः।

5614 ॐ श्री मूलप्रकृतये नमः।

5615 ॐ श्री मूलभूताय नमः ।

5616 ॐ श्री मूलाधारस्थिताय नमः ।

5617 ॐ श्री मूलसूक्ष्मस्वरूपिणे नमः।

5618 ॐ श्री मंवरदाय नमः।

5619 ॐ श्री मशकीकृतराक्षसाय नमः ।

5620 ॐ श्री माषान्नप्रीतमानसाय नमः ।

5621 ॐ श्रीमुषितसर्वावलेपाय   नमः ।

5622 ॐ श्री मुष्णतांपतये नमः।

5623 ॐ श्री मासाय नमः।

5624 ॐ श्री मासार्नाप्रभवे नमः ।

5625 ॐ श्री मांसलोरूकटितटाय नमः ।

5626 ॐ श्री महते  नमः ।

5627 ॐ श्री महतोमहीयसे नमः।

5628 ॐ श्री महास्तोममूर्तये नमः।

5629  ॐ श्री महर्षिवंदिताय नमः ।

5630 ॐ श्री महानंददायिने नमः ।

5631 ॐ श्री महनीयभुसुरमौनिसंतोषकाय नमः ।

5632 ॐ श्री महर्षिमानसोल्लासकाय नमः।

5633 ॐ श्री महद् ब्रह्मविवर्धनाय नमः।

5634 ॐ श्री महनीयविबुधमूर्धन्याय नमः ।

5635 ॐ श्री महाक्रमाय नमः ।

5636 ॐ श्री महास्वनाय नमः ।

5637 ॐ श्री महादिव्याय नमः।

5638 ॐ श्री महायोघ्रे  नमः।

5639 ॐ श्री महायोगिने नमः ।

5640 ॐ श्री महाज्ञानिने नमः ।

5641 ॐ श्री महादंष्ट्रायुधाय नमः ।

5642 ॐ श्री  महानंदपरायणाय नमः।

5643 ॐ श्री महावीरघ्ने नमः।

5644 ॐ श्री माहसारस्वतप्रदाय नमः ।

5645 ॐ श्री महात्मने  नमः ।

5646 ॐ श्री महामौनिने नमः ।

5647 ॐ श्री महागर्ताय नमः।

5648 ॐ श्री महाशयायनमः।

5649 ॐ श्री महाकर्मिणे नमः ।

5650 ॐ श्री महाध्वजाय नमः ।

5651 ॐ श्री महाशनाय नमः ।

5652 ॐ श्री महर्षये नमः।

5653 ॐ श्री महाग्रासाय नमः।

5654 ॐ श्री महावेद्याय नमः।

5655 ॐ श्री महाभोगाय  नमः ।

5656 ॐ श्री महाकोशाय नमः।

5657 ॐ श्री महाधनाय नमः।

5658 ॐ श्री महावैद्याय   नमः ।

5659 ॐ श्री महासत्याय  नमः ।

5660 ॐ श्री महावीर्याय नमः।

5661 ॐ श्री महामंत्राय  नमः ।

5662 ॐ श्री महाह्रदाय नमः।

5663 ॐ श्री महाकर्त्रे नमः।

5664 ॐ श्री महाकेतवे नमः ।

5665 ॐ श्री महानंदाय नमः ।

5666 ॐ श्री महाघंटाय नमः ।

5667 ॐ श्री महात्रिपुरसंहारकाय नमः।

5668 ॐ श्री महाविभूतये नमः।

5669 ॐ श्री महाय नमः ।

5670 ॐ श्री महांताय नमः ।

5671 ॐ श्री महाप्रभवे नमः ।

5672 ॐ श्री महाभागाय  नमः।

5673 ॐ श्री महामोघाय  नमः।

 5674 ॐ श्री महासुरेशाय नमः ।

5675 ॐ श्री महारौद्राय नमः ।

5676 ॐ श्री महाभैरवाय नमः।

5677 ॐ श्री महामरकतप्रख्यनागीकुंडलमंडिताय नमः।

5678 ॐ श्री महामंडलरूपिणे नमः ।

5679 ॐ श्री महामयूखाय नमः ।

5680 ॐ श्री महानटाय नमः ।

5681 ॐ श्री महभैरवरूपिणे नमः ।

5682 ॐ श्री महाराष्ट्रेकेदारेश्वराय नमः।

5683 ॐ श्री महामात्राय नमः।

5684 ॐ श्री महान्तकाय नमः ।

5685 ॐ श्री महागीताय नमः ।

5686 ॐ श्री महाहर्षाय नमः ।

5687 ॐ श्री महाक्रोधाय नमः।

5688 ॐ श्री महायुधाय नमः।

5689 ॐ श्री महामुनये नमः ।

5690 ॐ श्री महामायाय नमः ।

5691 ॐ श्री महावरीयसे नमः ।

5692 ॐ श्री महाकषाय नमः।

5693 ॐ श्री महादात्रे नमः।

5694 ॐ श्री महावधाय नमः ।

5695 ॐ श्री महारथाय नमः ।

5696 ॐ श्री महार्णवनिपानविदे नमः ।

5697 ॐ श्री महागर्भपरायणाय नमः।

5698 ॐ श्री महाज्वालाय नमः।

5699 ॐ श्री महाघोराय  नमः ।

5700 ॐ श्री महामेघनिवासिने नमः ।

5701ॐ  श्री महासेनाय नम ।

5702 ॐ श्री महालिंगाय नमः ।

5703 ॐ श्री महावेगाय  नमः ।

5704 ॐ श्री महाबलाय  नमः ।

5705 ॐ श्री महाभवभयत्राणपारिणाय नमः ।

5706 ॐ  श्री महाकर्मणे नम ।

5707 ॐ श्री महामणये नमः ।

5708  ॐ श्री महादंभाय नमः ।

5709 ॐ श्री महाकालाय नमः ।

5710 ॐ श्री महारूपाय  नमः ।

5711 ॐ  श्री महावृक्षाय नम ।

5712 ॐ श्री महायशसे नमः ।

5713 ॐ श्री महाज्योतिषे नमः ।

5714 ॐ श्री महाज्ञानिने  नमः ।

5715 ॐ श्री महाधनुषे नमः ।

5716 ॐ  श्री माहतुष्टये नम ।

5717 ॐ श्री महापुष्टये नमः ।

5718 ॐ श्री माहमंगलाय नमः ।

5719 ॐ श्री महारेतसेनमः ।

5720  ॐ श्री महाधराय  नमः ।

5721 ॐ  श्री महातपसे नम ।

5722 ॐ श्री महामनसे नमः ।

5723 ॐ श्री महामनसे  नमः ।

5724 ॐ श्री महावक्त्रे नमः ।

5725 ॐ श्री मान्न्याय मः ।

5726 ॐ  श्री महाशाय नम ।

5727 ॐ श्री महायोगिने नमः ।

5728 ॐ श्री महाभोगिने नमः ।

5729 ॐ श्री महालक्ष्मीनिवासांघ्रिपरागाय नमः ।

5730 ॐ श्री महादेवाभिदानैकरूढार्थाय नमः ।

5731  ॐ  श्री महाकोपभयव्याधिभैषज्याय नम ।

5732  ॐ श्री महाकैलासशिखरवास्तव्याय नमः ।

5733  ॐ श्री महावृंदाय नमः।

5734  ॐ श्री  महादेवप्रियाय नमः ।

5735  ॐ श्री महातांडवकृते नमः ।

5736  ॐ श्री महापातककमालौधपावकाय नमः ।

5737  ॐ  श्री  महानीतये नम ।

5738  ॐ श्री महापापहराय  नमः ।

5739  ॐ श्री महामतये नमः ।

5740  ॐ श्री महापातकनाशनाय नमः ।

5741 ॐ श्री महावरदाय नमः ।

5742 ॐ  श्री महावीर्यजयाय नम ।

5743 ॐ श्री गर्भाय नमः ।

5744 ॐ श्री महाहविषे नमः । 

5745 ॐ श्री भूताय नमः ।

5746 ॐ श्री महाविष्णवे नमः ।

5747 ॐ  श्री महाचार्याय नम ।

5748 ॐ श्री महाचापाय  नमः ।

5749  ॐ श्री महाद्युतये  नमः ।

5750 ॐ श्री महाबुध्दये  नमः ।

5751 ॐ श्री महाभीमयमध्वंसोद्योगिवामांघ्रये नमः ।

5752 ॐ   श्री महाविज्ञानतेजोरवये नम ।

5753 ॐ श्री महानुभावाय नमः ।

5754 ॐ श्री महाफलाय नमः ।

5755 ॐ श्री महाकल्पस्वाहाकृतभुवनचक्राय नमः ।

5756 ॐ श्री महामायाय नमः ।

5757 ॐ  श्री महागुहान्तरनिक्षिप्ताय नम ।

5758 ॐ श्री महावटवे नमः ।

5759 ॐ श्री महालयाय नमः ।

5760 ॐ श्री महाबलाय नमः ।

5761 ॐ श्री महानादाय नमः ।

5762 ॐ  श्री महाप्राणाय नम ।

5763 ॐ श्री महालक्ष्मीप्रियतमाय नमः ।

5764 ॐ श्री महानादरूपाय नमः ।

5765 ॐ श्री महासिध्दये  नमः ।

5766 ॐ श्री महायोगीश्वरेश्वराय नमः ।

5767 ॐ  श्री महाधृतये नम ।

5768  ॐ श्री महामेधसे नमः ।

5769 ॐ श्री महाधीनाय नमः ।

5770 ॐ श्री महायन्त्राय नमः ।

5771 ॐ श्री महामानिने नमः ।

5772 ॐ  श्री महागुणाय नम ।

5773 ॐ श्री महायुष्मते नमः ।

5774 ॐ श्री महामंगलविग्रहाय  नमः ।

5775 ॐ श्री महाभिचारकध्वंसिने नमः ।

5776  ॐ श्री महाकैलासनिलयाय नमः ।

5777 ॐ  श्रीमहाकुक्षये नम ।

5778 ॐ श्री महाकारूण्यवारिधये

5779 ॐ श्री  महालावण्यसेवधये नमः ।

5780  ॐ श्री महाभिषेकसंतुष्टाय नमः ।

5781  ॐ श्री महावीरेन्द्रवरदाय नमः ।

5782 ॐ श्री महाभूतिप्रदाय नमः ।

5783  ॐ  श्री महायेगीन्द्रवंदिताय नम ।

5784 ॐ श्री महाशांताय नमः ।

5785 ॐ श्री महापापप्रशमनाय नमः ।

5786 ॐ श्री  महाकल्पायमः ।

5787 ॐ श्री महारूपाय नमः ।

5788 ॐ  श्री माहगहनाय नम ।

5789 ॐ श्री महामालाय नमः ।

5790 ॐ श्री महाप्रसादाय नमः ।

5791 ॐ श्री महागुरवे नमः ।

5792  ॐ श्री महारूद्राय  नमः ।

5793 ॐ श्री वीराय नम ।

5794 ॐ श्री महानाट्यविशारदाय नमः ।

5795 ॐ श्री महागंधाय  नमः ।

5796 ॐ श्री महाश्रवाय  नमः ।

5797 ॐ श्री महाव्रतिने नमः ।

5798 ॐ  श्री महाविद्याय नम ।

5799 ॐ श्री महाधीराय नमः ।

5800 ॐ श्री महाप्रेतासनासीनाय नमः ।

5801 ॐ  श्री महासंतोषरूपाय नम ।

5802 ॐ श्री महापराक्रमाय नमः ।

5803 ॐ श्री महातेजोनिधये नमः ।

5804 ॐ श्री महाहिभोगज्याबध्दमेर्वद्रिधनुषे नमः ।

5805 ॐ श्री महाकाशाय नमः ।

5806 ॐ  श्री महार्णवाय नम ।

5807 ॐ श्री महादान्ताय नमः ।

5808 ॐ श्री महागणपतये नमः ।

5809 ॐ श्री महार्थाय नमः ।

5810 ॐ श्री महाक्षान्ताय नमः ।

5811 ॐ  श्री महाबलाय नम ।

5812 ॐ श्री महाकर्तृप्रियाय नमः ।

5813 ॐ श्री महागुणाय नमः ।

5814 ॐ श्री महासाराय नमः ।

5815 ॐ श्री महापापनाशाय नमः ।

5816 ॐ श्री महाट्टाट्टाहासाय नम ।

5817 ॐ श्री महामोहहराय नमः ।

5818 ॐ श्री महामंडलाय नमः ।

 5819 ॐ श्री महालीलाभूतप्रकटितविशिष्टात्मविभवाय नमः ।